KBT terapi

KBT terapi är en effektiv terapiform som kan behandla en rad psykiska tillstånd och diagnoser, till exempel depression, ångest och tvångssyndrom. I den här artikeln berättar vi mer om KBT terapi och hur den fungerar.

Författare: Lova Wallseth
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers

KBT terapi involverar utforskande av tankemönster och beteenden som skapar eller bidrar till negativa känslor, samt användning av olika tekniker och mentala verktyg för att dessa ska minska och ersättas av mer hjälpsamma tankar och beteenden.

I Sverige är KBT terapi den terapiform som används mest och som rekommenderas av läkemedelsverket som ett förstahandsalternativ för behandling av flera psykiska sjukdomar.

Vill du pröva KBT terapi?

Våra kompetenta psykologer är experter inom KBT och kan hjälpa dig att utveckla strategier och verktyg för att hantera dina problem. Läs mer om våra psykologer.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är KBT?

Principerna bakom KBT vilar på antagandet att tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Genom att påverka en av dessa kan vi påverka eller ändra de andra. De flesta kan antagligen skriva under på att ett glatt humör brukar medföra positiva tankar och mer prat och skratt än vanligt. Det är alltså intuitivt att våra känslor påverkar våra beteenden och tankar.

KBT baseras på teorin att detta samband även fungerar omvänt: att beteenden och tankar påverkar känslor och mående. Genom att utforska vilka situationer, tankar och beteenden som brukar leda till negativa känslor kan en klient, med hjälp av en KBT terapeut utmana sina tankemönster och testa nya sätt att agera för att må bättre. 

K:et i KBT står för kognition, vilket betyder tankar. Forskning visar att människor tenderar att se och tolka världen utifrån de förväntningar som har formats av tidigare upplevelser eller lärdomar.

I många fall kan dessa förväntningar vara bra då vi utifrån dem kan förutse vad som kommer hända, och snabbt kan anpassa oss i nya situationer baserat på kunskap om vad som hänt tidigare. Dessa tankestrukturer, eller scheman, som de också kallas, kan även leda till problem.

När våra tankar om världen inte stämmer överens med verkligheten, eller konstant riktas mot specifika negativa aspekter av den, kan vi börja agera utifrån felaktiga antaganden om världen. Om en persons tolkning av en husspindel till exempel är att den är livsfarlig, är risken stor att denne börjar vidta till synes orimliga åtgärder för att hålla spindlar borta.

Kanske drabbas hen även av stark ångest vid bara tanken på att vara nära en spindel. En viktig del av KBT är att tillsammans med en terapeut utforska tankar och antaganden för att på så sätt kunna förändra dem till något mer gynnsamt och verklighetstroget.

Utöver att förändra tankar som bidrar till psykisk ohälsa lägger KBT stor vikt vid hur beteendeförändringar kan leda till förändring i tankar och emotioner. Nästan alla beteenden påverkar hur vi mår på något sätt, de flesta har även en funktion som kan vara mer eller mindre tydlig.

Om vi går tillbaka till spindelexemplet kan det kännas skönt att undvika ställen där spindlar finns ifall de väcker rädsla. Det konstanta undvikandet av uthus, källare och vindsförråd har funktionen att personen slipper obehaget av att stöta på en spindel och resultatet blir en kortlivad känsla av lättnad.

En långsiktig konsekvens av detta undvikande är dock att personen inte lär sig att spindlar oftast inte är så farliga att stöta på, vilket gör att tankarna om att spindlar är farliga aldrig motbevisas och rädslan upprätthålls och ofta till och med förstärks. Inom KBT terapi arbetar klient och terapeut tillsammans för att identifiera vilka beteenden som på lång sikt upprätthåller och förstärker negativa känslor, för att sedan byta ut dem mot beteenden med bättre långsiktiga konsekvenser.

Till skillnad från vissa andra terapiformer fokuserar KBT terapi mestadels på nutiden. Barndomen kan vara en del av terapin, och man kan jobba för att förstå hur inlärda mönster skapats genom att titta tillbaka. Vad du gör idag ses dock som mer viktigt i terapin än vad som hänt tidigare, då förändring bara kan ske i nutid.

Vanliga problem som behandlas med KBT terapi

Kognitiv beteendeterapi är en bred och flexibel behandlingsform som kan användas för att behandla en rad psykiatriska diagnoser, tillstånd och problem hos både vuxna och barn, som till exempel:

(KBT terapi kan inte bota fysiska åkommor men kan hjälpa att hantera symptomen).

Hur fungerar KBT terapi?

En behandling med KBT tenderar att vara strukturerad samt ha tydliga mål. I början beskriver klienten anledningen till att den är där, samt vad hen vill ha ut av behandlingen, vilket kan vara allt från att känna sig gladare, göra saker som denne inte kan i nuläget eller att förbättra sina relationer.

Terapeuten och klienten kartlägger sedan hur problemen brukar yttra sig. Detta sker inte sällan genom att tillsammans identifiera olika situationer som brukar kännas jobbiga, hur det känns i kroppen under dessa situationer, vilka tankar och beteenden som väcks samt vilka konsekvenser detta har på lång och kort sikt för klienten. Syftet med detta är att identifiera beteenden och tankar som kan tänkas bidra till problematiken.

För att hjälpa klienten att må bättre guidar sedan terapeuten klienten genom olika tekniker för att förändra tankar och beteenden som skapar eller upprätthåller personens psykiska ohälsa. Detta kan ske både genom mentala verktyg och beteende-övningar vilka beskrivs mer på djupet nedan.

En annan del av KBT är något som kallas psykoedukation, detta är information om den psykiska ohälsa som drabbat en, hur den uppstår och hur behandling går till. Att förstå varför man mår som man gör kan vara av stort värde då det kan vara svårt att själv förstå ursprunget till känslan.

Det är vanligt att ha mer än ett problem med psykisk ohälsa samtidigt. Inom KBT behandlas problemen generellt ett i taget, då det inte är ovanligt att ett problem blir bättre eller försvinner i samband med behandling av något annat. Först behandlas det som skapar mest lidande för klienten, sedan behandlas andra tillstånd om de fortfarande kvarstår.

Man kan gå i KBT ensam med en terapeut, i grupp eller på nätet. I vården kan denna terapiform utövas av psykologer och andra yrkesgrupper inom människovårdande yrken med kvalifikationer att bedriva terapi.

Vanliga KBT övningar

Det finns väldigt många olika övningar inom KBT, några av dem beskrivs nedan. Vilka övningar som används i en specifik behandling beror på vilken typ av problematik som behandlas. Vissa av dessa görs i terapirummet, andra kan klienten få i uppgift att göra själv mellan sessionerna.

Att föra (tanke)dagbok.

Att skriva ner tankar är ett bra sätt att kartlägga när de kommer och vad de tenderar att handla om. Det är inte ovanligt att man under en KBT-behandling får i uppgift att logga vissa känslor, tankar eller beteenden. Syftet med detta är ofta att koppla samman tankarna med de kontexter de uppkommer i, samt hitta teman och mönster.

Beteendeaktivering.

Används särskilt inom depressionsbehandling och handlar om att öka beteenden som främjar välmående, vilka sedan konkurrerar ut de beteenden som inte gör det. Genom att skapa förutsättningar för att till exempel gå en promenad, umgås med vänner eller ägna sig åt ett kreativt intresse kan aktiveringen främja livslust och energi.

Mindfulness

Det kan vara svårt att veta vad man känner och hur kroppen reagerar i olika situationer. För att lära sig att slappna av när det blir stressigt, samt att identifiera olika tecken på stress i kroppen kan man inom KBT använda sig av mindfulnessövningar. Mindfulness kan lindra ångest i stunden samtidigt som det är ett bra verktyg för att bli mer motståndskraftig när det kommer till stress och negativa känslor.

Beteendeexperiment

För att kunna ifrågasätta våra antaganden om omvärlden krävs ibland att dessa antaganden prövas genom att vi helt enkelt gör något och ser hur omvärlden reagerar. Om vi till exempel tror att alla kommer titta på oss om vi rodnar, kan det vara hjälpsamt att testa denna tes, till en början i en trygg och kontrollerad miljö.

Exponering

Undvikande av känslor, tankar eller situationer som känns jobbiga leder generellt till att obehaget inför det vi unviker förstärks. Att exponeras för det vi inte vill kännas vid är en effektiv metod för att på sikt minska ångesten vi känner inför det, särskilt när det kommer till fobier.

Vid exponering får den som möter sin rädsla erfara hur den akuta rädslan börjar avta efter en stund, vilket kan komma som en förvåning, då förväntningen ofta är att rädslan kommer vara konstant. 

Rollspel

Genom att öva på saker som känns jobbiga kan vi bli mer bekväma och trygga. Rollspel kan till exempel handla om att testa att säga ifrån, eller hitta sätt att säga det man vill på ett sätt som når fram till den man pratar med.

Grubbeltid

Hos personer som lider mycket av återkommande tankar och ångest kan det hjälpa att avsätta så kallad grubbeltid. Detta är fasta tider varje dag eller vecka närman får tillåta sig att tänka på allt som är jobbigt. Mellan dessa tillfällen kan man notera när en tanke kommer upp och sedan bestämma att man får tänka mer på det under nästa grubbeltid.

Verklighetsprövning

Det kan vara svårt att själv avgöra om de antaganden man gör är rimliga och om ens förväntningar på handlingars konsekvenser stämmer överens med verkligheten. Verklighetsprövning handlar om att klient och terapeut hjälps åt att analysera tankar och farhågor för att undersöka om de är rotade i någon slags objektiv verklighet.

KBT innefattar olika terapier

KBT är egentligen ett paraplybegrepp som rymmer flera terapeutiska modeller, inom dess ramar finns terapiformer som till exempel CFT -compassion focused therapy (läs mer om CFT) och ACT – Acceptance and commitment therapy (läs mer om ACT). Dessa kallas för tredje vågens KBT och använder sig av samma grundläggande teori som “vanlig” KBT men har ökad fokus på vissa aspekter.

Vad är IKBT?

iKBT, eller internetbaserad KBT, är ett KBT-program som klienten genomför online, vilket involverar att klienten själv arbetar sig igenom ett program, med mindre stöd från en terapeut än vanligt. Kommunikationen sker genom chatt eller korta telefon- eller videosamtal istället för på plats tillsammans.

Internetförmedlad KBT är vanligtvis strukturerad i moduler och består generellt av ett bedömningssamtal med en terapeut, följt av att patienten mer eller mindre på egen hand arbetar sig igenom en rad olika moduler med information, övningar och uppgifter. I varje modul finns verktyg och tekniker som är centrala inom KBT och information om hur klienten kan använda dem för att må bättre.

Programmet består ofta även av information om hur psykisk ohälsa kan uppstå samt av att fylla i formulär som bedömer symptom och välmående över tid. Läs mer om IKBT.

Fördelar med KBT terapi

 • KBT är en mycket effektiv behandlingsform för en rad problem, för vissa tillstånd kan det vara lika effektivt som mediciner.
 • Till skillnad från många mediciner behandlar KBT ofta grundorsaken till problematiken, det är inte heller beroendeframkallande och har inte biverkningar på samma sätt som medicinering.
 • Verktygen som lärs ut i behandlingen kan senare användas på egen hand, vilket gör klienten mindre sårbar för att falla tillbaka i psykisk ohälsa.
 • KBT-behandling tenderar att vara tydlig och strukturerad, patienten eller klienten får förståelse och insikt i behandlingen och förstår hela tiden varför behandlingen är utformad som den är.
 • Jämfört med vissa andra terapiformer ger KBT effekt snabbt, ofta efter bara ett par sessioner.

Nackdelar med KBT terapi

 • För att terapin ska fungera krävs motivation och engagemang för att ge effekt. Man måste våga se sina egna problem och ge sig hän åt att testa nya sätt att lösa dem.
 • Det kan vara tidskrävande att göra hemuppgifter och avsätta tid för sessionerna.
 • I vissa fall upplever personer som går i terapi att symptomen blir värre till en början innan det börjar bli bättre.
 • Ibland är det inte klienten som är problemet, det kan finnas många andra faktorer som gör att man mår dåligt som KBT inte kan fixa, som till exempel rasism, sexism eller ekonomisk utsatthet. KBT kan dock hjälpa en att förhålla sig till dessa faktorer på ett så bra sätt som möjligt.
 • Vissa kritiker, som generellt förespråkar en annan typ av terapi som kallas för psykodynamisk terapi, menar att KBT inte är djupgående nog, och därför inte adresserar grunden till de problem patienten upplever.

Vad är KBT terapeutens roll?

Terapeutens uppgift är att tillsammans med klienten utforska vad som ligger till grund för dennes mående, för att sedan använda sin expertis inom behandling av psykisk ohälsa för att hitta lösningar och tillvägagångssätt som kan hjälpa klienten att må bättre.

Det är viktigt att terapeuten skapar en trygg miljö där klienten känner att hen kan uttrycka sig och utmana sig själv. Inom KBT ligger fokuset i interaktionen mellan klient och terapeut ofta på utforskande och samarbete.

Vem får utföra KBT terapi?

Inom svensk vård får endast legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter bedriva psykoterapi, vilket inkluderar KBT. Detta är skyddade titlar, vilket innebär att endast de som genomgått dessa utbildningar får utföra behandling.

Alla legitimerade psykologer i Sverige har legitimation som godkänner dem att bedriva KBT-behandling. Att bli psykolog tar 5 år av universitetsstudier, följt av ett år under handledning PRP innan legitimationen utfärdas.

På Svea KBT får du alltid träffa en psykolog som har en 5-årig universitetsutbildning med inriktning mot KBT.

KBT-terapeut, beteendeterapeut eller samtalsterapeut är å andra sidan inte skyddade titlar. Med andra ord kan vem som helst kalla sig för detta och bedriva terapi utanför vården, till exempel i egna verksamheter. Många av dessa har någon form av utbildning, men det är inte ett krav för att få benämna sig som terapeut.

Här kan du läsa mer om skillnaden på psykolog och psykoterapeut, samt hur de olika utbildningarna ser ut.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig med KBT terapi?

På Svea KBT fokuserar vi på samspelet mellan individen och dess omgivning. Även förtroendet mellan psykologen och patienten är enormt viktig. När du kommer till oss kan du vara helt säker på att den behandlande terapeuten är en psykolog med gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda behandlingen för att du ska uppnå bästa resultat och slutligen trivas bättre med ditt liv.

Vi erbjuder KBT i Stockholm
Vi erbjuder KBT i Göteborg
Vi erbjuder KBT i Malmö
Vi erbjuder KBT i Uppsala
KBT terapi online

Här är vanliga frågor som du kommer söka svar på tillsammans med din terapeut. Självklart anpassas KBT behandlingen alltid efter individens behov och kan därför variera lite.

 • Hur tänker du och vad gör du i olika sammanhang?
 • Hur samspelar du med din omgivning?  
 • Hur tolkar du situationer?
 • Hur reagerar du?
 • Kan det finnas bättre sätt att hantera dem på?

Vi kommer att öva på nya sätt att tänka genom praktiska övningar. Våra psykologer kommer att lära dig att identifiera och känna igen negativa tankar och beteenden för att därigenom kunna bryta destruktiva mönster. 

Om du mår dåligt eller känner igen dig i den här artikeln och vill veta mer om KBT terapi så råder vi dig att kontakta oss så tar vi det därifrån

Vad kostar KBT terapi?

Hur lång är behandling?

Längden på en KBT behandling beror på vilken problematik som behandlas och kan därför variera lite. Men en bra riktpunkt är 5-15 samtal. Du får komma så ofta eller sällan du önskar, i samråd med din psykolog och även träffas så länge du känner att du behöver.

Hur bokar jag en tid?

Du är välkommen att boka ett inledande bedömningssamtal eller få rekommendationer om behandling eller psykologer

Läs mer om andra terapier:
Schematerapi
ACT terapi
DBT terapi
CFT terapi
Gestaltterapi