Metakognitiv terapi (MCT)

Författare: Lotta Flood
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) bygger på olika tekniker som hjälper till att släppa negativa tankar. Inom den metakognitiva teorin förklaras psykisk ohälsa genom hur situationen betraktas snarare än situationen i sig och terapin fokuserar på hur tankar påverkar de problem som vi upplever. Genom att vara medveten och att tänka på själva tanken, också kallad metakognition, kan våra upplevelser påverkas och göras lättare att hantera. Den metakognitiva terapin grundar sig i en idé av att det finns ett universellt kognitivt uppmärksamhetssyndrom (CAS) som resulterar i psykologisk problematik. CAS består av tre aspekter som alla bidrar till problematikens uppståndelse och bibehållande;

  1. Oro och ältande
  2. Kontroll av hot
  3. Maladaptiva copingstrategier.

Våra psykologer

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa dig.

Olivia E
Täby
Christoffer M
Stockholm city
Julia L
Vasastan
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Andrea W
Södermalm
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Petra N
Göteborg
Angelica N
Stockholm city
Andrea Ö
Göteborg
Jakob H
Vasastan
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Liselotte S
Kungsholmen
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga övningar i metakognitiv terapi

Den metakognitiva terapin ämnar förändra synen på tanken som upprätthåller problematiken.

  • Uppmärksamhetsträning: En övning med en inspelad ljudfil som yrkar till att träna på att skifta uppmärksamhet. Genom att bli mer kognitivt flexibel ökar möjligheten att styra fokus bort från de tankar som upprätthåller problematiken.
  • Metakognitiv exponering: Utsätta patienten för den fixerade tanken för att skapa distans till tankens innehåll.

När passar MCT metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi är en lämplig terapimetod vid problematik som rör tankar. Exempel på sådan problematik är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), tvångssyndrom, social fobi, depression och generaliserat ångestsyndrom (GAD) där negativa tankar eller fixeringar är vanligt förekommande.

Skillnad mellan MCT och KBT

Inom den metakognitiva terapin är inte innehållet i tanken viktig utan fokus ligger på hur tanken betraktas. KBT eller kognitiv beteendeterapi, är en mycket välkänd och beprövad behandlingsmetod som ämnar att utmana tankar som upprätthåller problematik genom realitetsprövning där tanken ifrågasätts och alternativa sätt att se sin situation skapar distans till problematiken.

Vetenskapligt stöd för metakognitiv terapi

Då metakognitiv terapi är en nyare terapiform finns begränsat vetenskapligt stöd för terapin som behandling. Befintlig forskning visar på goda behandlingsresultat, men de studier som genomförts har varit små och begränsade i omfång, typ av problematik och typ av patientgrupp. Sammantaget är metakognitiv terapi ett område som behöver mer forskning i framtiden (Capobianco & Nordahl, 2023).

Är du intresserad av metakognitiv terapi?

Om du är intresserad av att veta mer om metakognitiv terapi är du välkommen at kontakta oss för en rekommendation om både terapier och psykolog.

Läs mer om olika terapier
KBT terapi
ACT terapi
Samtalsterapi

Referenser
Cambridge. (2008). Metacognitive Therapy: Cognition Applied To Regulating Cognition. Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-and-cognitive-psychotherapy/article/metacognitive-therapy-cognition-applied-to-regulating-cognition/21B378AC7D79825F6D124C78E03162C6

Capobianco & Nordahl. (2023). A Brief History of Metacognitive Therapy: From Cognitive Science to Clinical Practice. Cognitive and Behavioral practice, första upplagan (volym 30), s. 45-54. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722921001371