PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Psykolog Frida Persson

Författare

Leg. Psykolog Frida Persson

Frida Persson är leg. Psykolog och har en bakgrund inom psykiatrin. Hon har lång erfarenhet av att behandla relationsproblem, ångestsyndrom, depression, trauma och låg självkänsla både för individer och på gruppnivå. Hon har vidareutbildning inom CFT.

Vad är PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan du få om du är med om en traumatisk händelse där du exponeras för död, livsfara och våld. Det kan vara hot om att dö, bevittna t.ex. dödsfall/olyckor, bli utsatt för t.ex. fysiskt eller sexuellt våld, vara med om krig, behöva fly sitt land eller att upprepade gånger bevittna våld och obehagliga bilder i sitt yrke som t.ex. polisen behöver göra.

Även svåra operationer, förlossningar eller missfall kan leda till PTSD. Det är helt naturligt att få psykiska och kroppsliga reaktioner efter en sådan händelse men om besvären och obehaget sitter i över tid så kan det innebära att du utvecklat PTSD.

Vanliga symptom är påträngande minnesbilder, starka rädsloreaktioner och att man undviker sådant som påminner om traumat. Både vuxna och barn kan utveckla PTSD.

5 Vanliga symptom vid PTSD

Här är en lista med 5 vanliga symptom:

1. Påträngande symptom

De här symptomen ingår alltid i en PTSD diagnos, men det finns varierationer i hur det tar sig uttryck. Vissa kan få mardrömmar relaterat till händelsen. Vissa kan få tankar och minnesbilder som är obehagliga och inte försvinner. Vissa får flashbacks, vilket innebär att man upplever det som att man är tillbaka i traumasituationen. Andra kan känna lukter som är förknippade med traumasituationer, eller höra ljud som man hörde då. De här symptomen upplevs som obehagliga för individen och är svåra att få att försvinna.

2. Undvikanden

Det här symptomet ingår också alltid i PTSD diagnos. Det finns två typer av undvikanden. Det ena är undvikande av platser, situationer, saker, personer som på något sätt är förknippade med traumat. Man är alltså för rädd eller tycker det är för obehagligt. Det här handlar inte om att undvika faktiskt fara såsom en plats där ens förövare ofta befinner sig. Det här kan vara mycket begränsande i livet och hindra en från att göra saker man mår bra av.

Det andra undvikandet handlar om att försöka trycka undan minnen, tankar, känslor som på något sätt är kopplade till det trauma man har upplevt. Det kanske inte alltid går så bra men det kan handla om att trycka bort tankar och bilder, distrahera sig med t.ex. musik eller att bedöva sig med t.ex. alkohol för att slippa tänka.  

3. Negativ förändring av kognition och sinnesstämning

Det här kan innebära att man känner sig isolerad från andra eller har väldigt negativ bild av sig själv eller omvärlden. Man kan också skylla på sig själv eller andra i för hög grad för traumat. Man kan gå runt med konstanta negativa känslor och ha svårt att känna positiva känslor såsom glädje. Man kan ha minskat intresse för aktivitet. Man kan också ha svårt att minnas viktiga delar av traumat.

4. Förändring i reaktivitet och ökad beredskap

Det är inte ovanligt att känna sig otrygg eller orolig, och då även känna behovet att vara förberedd eller skeptisk i olika situationer. Detta kan även ske omedvetet, och handla om allt ifrån att vara försiktigt och extra uppmärksam på vissa platser, med vissa personer eller titta sig omkring, undersöka och försöka skapa en känsla av kontroll när jobbiga tankar och känslor uppstår. Vissa personer med PTSD har svårt att lita på att bra saker händer, att saker kan vara ofarliga eller till och med svårt att öppna upp sig för personer på grund av sin oro och känsla av otrygghet. Det kan även handla om känslor av skam eller förvirring, där man vill försäkra sig om att situationer inte är farliga innan man vågar slappna av. 

5. Smärta

Om du har PTSD är det inte ovanligt att man har smärtbesvär. Antingen från traumat eller från att man hela tiden spänner sig. Ibland kan man behöva även behandling för detta. Det är viktigt att berätta om eventuella kroppsliga besvär för sin vårdgivare.

Lär känna våra psykologer

Våra psykologer är skickliga och empatiska. Läs mer om våra behandlare:

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Att leva med PTSD

PTSD kan leda till mycket lidande för individen och man kan bli väldigt begränsad i livet. På grund av rädslor och symptomen kanske man inte kan göra det som är viktigt för en i livet. Och ibland kan det kännas som att livet tappar mening. Man kan också utveckla depression vid PTSD. Det är också vanligt att man går med mycket skuld och skamkänslor kring det som har hänt. T.ex. kan man anklaga sig själv, leta efter saker att ha gjort annorlunda eller anklaga andra.

Världen kan kännas främmande eller obehaglig. Det kan också leda till problem i relationer, t.ex. kan man ha svårt att lita på andra eller ha svårt i sexuella relationer. Det gör det alltså svårt att engagera sig i livet. Vissa kan öka sitt alkoholbruk eller ta andra droger vilket i sin tur kan leda till andra hälsobesvär.

Komplex PTSD

Komplex PTSD används när man har ytterligare symptom än de som uppstår vid PTSD. Ofta har man varit med om upprepade trauman, ofta under barndom och viktiga utvecklingsår. Till exempel kan man utveckla komplex PTSD om man utsatt för långvariga psykisk och/eller fysisk misshandel i hemmet eller bott i krigsdrabbat område. Upprepade sexuella övergrepp eller tortyr är andra exempel. Läs mer information om komplex PTSD.

Vanliga symptom utöver PTSD är att man kan ha svår att hantera sina känslor, känna överdrivet mycket skuld och skam eller ha svårt att hantera relationer. Ofta har man låg självkänsla och låg tillit till andra. Man kan ha svårt att komma andra nära. Det här är en ny diagnos som inte finns i alla diagnossystem än, men den är på väg in mer i vården. Det finns inte heller lika tydliga kriterier eller behandling för det idag.

Dissociation vid PTSD

Vissa som har PTSD har även något som heter dissociativa symptom. Det handlar om att man kan få episoder eller stunder då världen känns overklig, eller att man ser händelser från ett utifrånperspektiv, t.ex. att man ser sig själv utifrån. Det kan triggas igång av traumaminne eller något som påminner om trauma.

Det kan också ge en känsla av att känna sig främmande för sig själv och sin egen kropp. När en person dissociserar är det inte farligt men det kan upplevas obehagligt. Ofta behöver man då hjälp att hitta sätt att fokusera på verkliga saker igen och känna sig trygg. Läs mer om overklighetskänslor.

PTSD test – diagnos och utredning

Det naturligt att reagera på allvarliga incidenter eller händelser i livet. Alla som är med om något traumatiskt utvecklar inte PTSD. Det är när symptomen håller i sig och skapar lidande och begränsningar i livet över tid som det kan vara PTSD. Vid en utredning måste det därför ha gått minst en månad efter händelsen för att utesluta att det är en normal krisreaktion även om symptomen kan komma även innan.

PTSD symptom utvecklas med en fördröjd debut, alltså att man inte får problem direkt efter händelsen utan att det går en tid emellan. Grundläggande för PTSD är att man får påträngande och obehagliga påminnelser av traumat och inte klarar av att tänka på traumat. Ofta har det förändrat hur du upplever världen och dig själv.

När man misstänker PTSD så gör man en utredning. Det är viktigt att utreda om man misstänker PTSD för då behöver man en speciell behandling. Då behandlingen är väldigt specifik så kommer den inte heller att fungera om man inte har symptomen. Till exempel kan man vara påverkad av traumatiska händelser i livet utan att ha utvecklat PTSD och då hjälper inte heller den specifika behandlingen.

När man ställer PTSD diagnos brukar man få fylla i skattningsformulär och få svara på intervjufrågor av behandlaren som ofta är en psykolog. Behandlaren utgår ifrån något som heter DSM, vilket är en diagnosmanual för psykiska besvär. Om man uppfyller ett antal kriterier i manualen och om ens besvär inte bättre kan förklaras av en annan diagnos så ställs diagnosen PTSD.

Bara för att du inte uppfyller diagnosen betyder det inte att du inte behöver hjälp. Man kan ändå behöva behandling för sitt lidande.

Behandling av PTSD

Här följer en presentation av olika behandlingsmetoder vid PTSD

KBT terapi

Vid PTSD rekommenderas traumafokuserad KBT vilket är en av de psykologiska behandlingarna som har bäst stöd i forskningen. Det handlar i stora drag om att närma sig de jobbiga minnena, genomföra handlingar och ageranden som man undviker på grund av traumat och även öka aktiviteter som man mår bra av i vardagen. När man gör detta så minskar symptomen och livet blir mindre begränsat.

Man kan också bli hjälpt av att öva avslappning då många med PTSD går runt med mycket spänning i kroppen. Det är också viktigt att så gott man kan ta hand om sina grundläggande behov såsom regelbunden sömn, mat och motion.

Läs mer om att träffa en psykolog i Stockholm.
Läs mer om att träffa en psykolog i Göteborg.

Prolonged exposure behandling vid PTSD

En typ av traumafokuserad KBT heter prolonged exposure. Den behandlingen rekommenderas ofta och har god effekt vid PTSD. Den baseras på en teori om emotionell bearbetning. Det innebär att man i behandlingen upprepade gånger med stöd av terapeuten återbesöker traumaminnet för att bearbeta det.

Vid PTSD har man mycket svårt att tänka på det som man har varit med om, minnet är kopplat till starkt obehag. Genom att utsätta sig eller med andra ord exponera sig för minnet får man lära sig att minnet i sig inte är farligt och att man klarar av att få upp minnet i sina tankar.

Under terapin får man också hjälp att sortera sina känslor och tankar kring det man varit med om, sig själv och eventuell förövare. En annan del av behandlingen är att utsätta sig för situationer man i nuläget undviker på grund av trauma. Det handlar inte om att utsätta sig för faktiska farliga situationer utan att minska begräsningar i livet och minska rädslan för situationer man inte behöver undvika. Det kallas in-vivo exponering.

När man har PTSD så är det ofta så att man är nedstämd och har dragit ner på aktiviteter som man mår bra av. Därför kan man också behöva arbeta med beteendeaktivering, en behandling som är en vanlig behandling för depression. Det handlar om att öka aktiviteter som man mår bra av för att få mer positiva intryck i livet och kan också ingå i prolonged exposure.

EMDR- eye movement desentization and reprocessing

Det här är också en vanligt förekommande behandling för PTSD. Här får man återbesöka minnet av traumat precis som i prolonged exposure men då samtidigt som terapeuten gör speciella rörelser framför ögonen. När man gör rörelserna så har man sett att symptom minskar och minnena bearbetas.

Behandling vid komplex PTSD

Det finns inte lika mycket forskning vilken behandling som fungerar men det har gjorts studier som pekar på att liknande behandling som för PTSD ger effekt.

Medicin vid PTSD

Psykologisk behandling är det som rekommenderas vid PTSD men i vissa fall kan det kompletteras med medicin. Det finns inte i nuläget någon medicin som tar bort PTSD men antidepressiv medicinering kan förbättra symptomen. Alltså samma medicinering som används vid depression.

PTSD hos barn

PTSD hos barn är ungefär lika vanligt förekommande som hos vuxna. Trauman som leder till ökad risk för PTSD hos barn är t.ex. att bevittna våld i hemmet eller flyktingbarn från krigsdrabbade områden. Symptomen är ungefär desamma hos barn som hos vuxna men det kan skilja sig i hur det tar sig uttryck. T.ex. är det vanligt att små barn blir klängiga, måste ha föräldern nära, är mycket oroligt och vill inte gå ut och leka. I förskoleålder börjar barn som utsatts för trauma ofta att undvika aktivitet och andra barn mer.

De kan bli passiva och i högre grad ha en fantasibild av verkligheten. De leker oftast ensamma och traumatiska minnen kan utspela sig i leken, antingen genom känslor barnet upplevde eller händelseförlopp. Skolbarn kan ha svårt med koncentration och minne. De kan därför ha svårt att hänga med i skolarbetet. De kan även få svårt att hantera kompisar och få ilskeutbrott. De kan också söka distraktion från jobbiga minnen genom att t.ex spela mycket tv-spel eller titta på tv.

Men det finns stora variationer gällande vilka symptom barn får och hur utvecklingen påverkas. Om barn blir utsatta för upprepat våld, hot eller övergrepp i familjen ökar risken att utveckla komplex PTSD. Det kan också kallas utvecklingstrauma för att barnets normala utveckling störs. Även barn som tvingas till att t.ex. bli barnsoldater eller prostituera sig och t.ex. levt i krigszoner kan få komplex PTSD.

Behandling för PTSD hos barn

När barn utsatts för trauma behöver de prata om och bearbeta den smärtsamma upplevelsen även om det kan vara jobbigt även för vuxna att göra det. Om man inte vet hur man ska prata med sitt barn eller om barnet har symptom längre än en månad kan man söka hjälp för stöd och eventuell traumabehandling.

Även för barn med PTSD rekommenderas traumafokuserad KBT, men även familjen kan behöva involveras. För barn under 6 år går man oftast i behandling tillsammans med en förälder i exempelvis CPP- child parent psychotherapy. Då kan man behöva använda både ord och lek för att bearbeta traumat.

Lider du av PTSD eller känner du någon som behöver hjälp?

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa psykolog och behandlingsmetod för just din situation. På Svea KBT arbetar många psykologer med expertkunskaper inom Posttraumatiskt syndrom som framgångsrikt behandlat och hjälpt drabbade att hitta en bättre livskvalitet.