Praktik på Svea KBT

Vi erbjuder praktiktjänst för dig som genomgår utbildning på Psykologprogrammet och ska göra din verksamhetsförlagda praktikperiod på en psykologmottagning. Praktikperioden kan vara olika lång beroende på vilken skola du går på men brukar vara 10-16 veckor, antingen under våren eller hösten. Vi på Svea KBT tar emot kandidater både på vår- och höstterminen och från samtliga skolor i Sverige.

Vi har som mål att erbjuda våra kandidater en så bred bild av psykologyrket som möjligt, vilket inkluderar ett meningsfullt kunskapsutbyte mellan våra kandidater. I egenskap av privat psykologmottagning erbjuder Svea KBT dig möjligheten att träffa en bred och varierad patientgrupp. Svea KBT erbjuder praktikplats på flera olika orter i Sverige, bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi brukar i regel ta in flera psykologkandidater samtidigt, för att man ska ha en arbetskollega i samma roll, men som också underlättar vid exempelvis gemensamma träffar, arbetsuppgifter och projektarbeten.

Vår vision med såväl den arbetsplats, som ptp-plats och praktikplats som vi skapar på Svea KBT är för våra medarbetare att få testa sina kunskaper och utveckla dem vidare. Vår vision för våra kandidater är för dem att få testa hur det känns att vara psykolog och få testa så många delar av psykologyrket som möjligt. Detta synsätt genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att så många som möjligt vill stanna kvar till sin ptp-plats och sitt vidare arbete som psykolog.

Caroline Erkers,
VD Svea KBT

Poängen med praktiken är att få praktisera psykologi på riktigt, och det är precis vad du får göra hos Svea KBT.

Johan, Uppsala
Universitet

Jag har fått möjlighet att applicera min teoretiska kunskap i praktiken, vilket har gett mig en djupare förståelse för psykologers kliniska arbete.

Henrik, Umeå
Universitet

Min upplevelse av min praktik hittills på Svea KBT är väldigt bra! Jag har känt mig välkomnad och allt var väl förberett när jag kom på plats.

Elin, Göteborgs
Universitet

Under praktiken

Praktikperioden på Svea KBT är unikt utformad utifrån hur det är att arbeta på en privat psykologmottagning, med flera olika patientgrupper i kombination med utvecklande, organisatoriskt arbete. På Svea KBT får man möjlighet att kombinera kompetenser inom KBT och PDT i samråd med sin handledare och att skapa ett behandlingsupplägg som är skräddarsytt för dina patienter.

❖ Under praktikperioden kommer du att få sitta med när psykologerna har samtal med patienter en dag, men du kommer även själv att träffa patienter individuellt och i grupp, för bedömningssamtal och enklare behandling. Ett par dagar i veckan är öronmärkta för att ge dig möjlighet att boka in fler samtal med patienter för såväl nybesök som återbesök.

❖ Du kommer att få relevanta utbildningar kontinuerligt för de olika patientgrupperna och behandlingarna samt få både egen handledning direkt med din handledare, men också delta på de större handledningstillfällena. Handledningen sker enligt överenskommelse mellan dig och din handledare men sker i regel en gång i veckan. Här kan du lyfta funderingar om behandling eller om du behöver stöd i något annat. “Poängen med praktiken är att få praktisera psykologi på riktigt, och det är precis vad du får göra hos Svea KBT.” Johan, Uppsala Universitet “Jag har fått möjlighet att applicera min teoretiska kunskap i praktiken, vilket har gett mig en djupare förståelse för psykologers kliniska arbete.” Henrik, Umeå Universitet “Min upplevelse av min praktik hittills på Svea KBT är väldigt bra! Jag har känt mig välkomnad och allt var väl förberett när jag kom på plats.” Elin, Göteborgs Universitet

❖ Utöver detta kommer du under din praktikperiod att följa med i företagets kunskaps- och informationsutveckling. Detta innebär bland annat direktkontakt med patienter och kunder, arbete med utbildningar, föreläsningar och informationsspridning, medverkande vid såväl rekrytering som kunskapsutveckling, och arbete med att förbättra processer och strukturer i företaget.

I den kliniska delen ingår:

᛫ Bedömning, utredning och analys av personers problemområden
᛫ Återkoppling och presentation av behandlingsupplägg
᛫ Behandling med fokus på KBT men med inslag av det som är lämpligt för patienten, t ex ACT, CFT, MI m.m.
᛫ Avsluta behandlingskontakter,
med vidmakthållande och uppföljning
᛫ Gruppterapier

Den arbetsorganisatoriska
delen innehåller:

᛫ Bidra till informationsspridning internt och externt
᛫ Skapa och genomföra
presentationer och utbildningar, både intern
och för våra samarbetspartners
᛫ Projektarbeten med tydlig psykologisk tillämpning
᛫Verksamhetsutveckling i form av informationsspridning, rekrytering, skapa processer m.m.
᛫ Arbeta med att utforma
och cementera processer
kring neuropsykiatriska
utredningar

Övrigt:

᛫ Veckovis handledning
med erfaren och kompetent handledare
᛫ Deltagande vid större,
internhandledning och
psykologmöten
᛫ Möjlighet att prata med
många olika psykologer
och få råd, tips och inspiration
᛫ Utbildningar kring vanliga interventioner i terapirummet som ångest, stress, nedstämdhet m.fl.
᛫ Roliga aktiviteter på
och utanför kontoret och
ett ständigt utbyte med
andra kandidater.

Patientkontakt

Den faktiska patientkontakten är en grundpelare i vårt praktikarbete. Vårt mål är att erbjuda dig möjlighet att träffa så många patienter som bedöms lämpligt och som du känner att du klarar. Du får stort ansvar i att konstruera lämpliga behandlingplaner tillsammans med din handledare och att stå för patientkontakten. Återbesök planerar du själv in och du har stort inflytande i agendan för varje samtal tillsammans med din handledare.

Auskultation

Vi tillskriver stort värde till den kunskapskälla som finns i form av våra anställda psykologer. Vårt mål är att erbjuda auskultation hos så många av våra duktiga psykologer som möjligt. Under din konsultation kommer du få möjlighet att bevittna behandling och diskutera enskilda fall med psykologen.

Projekt

Under praktiken kommer du vara involverad i en mängd olika projekt. Dessa projekt sker vissa gånger i nära samråd med dina praktikkollegor, andra gånger med anställda psykologer eller din handledare. Projekten kan sträcka sig från att utveckla rutiner kring neuropsykiatriska utredningar, till att skapa material som ämnar sprida kunskap och information såväl för allmänheten som inom företaget.

Utbildning

Att erbjuda fortbildning och en möjlighet till utveckling värderas högt hos oss. Vi vill kunna erbjuda våra kandidater tydliga möjligheter till utveckling och lärande. Våra duktiga psykologer delar regelbundet interventioner och modeller som fungerar i terapirummet och under olika skeden av behandlingen. Utöver det ges ett flertal utbildningar i allt ifrån KBT-behandling till olika problemområden.

Utredningar

Att få en så bred upplevelse som möjligt av psykologyrket är för oss viktigt att kunna erbjuda våra kandidater. Som ett led i detta arbete kommer du som kandidat få möjlighet att sitta med och medverka vid neuropsykiatriska utredningar och återgivningar.

Tidigare kandidaters upplevelser

Arbetsuppgifter

“Det känns som att Svea KBT strävar efter att skapa ett öppet och kunskapsbildande klimat för oss kandidater och värderar såväl upplevelsen av praktiken som det faktiska kunskapsvärdet av praktiken högt. Vi lämnar Svea KBT med en större kunskapsbank och med goda erfarenheter av flera olika aspekter av psykologyrket, såväl kliniska som arbetsorganisatoriska.”

Jag har tilldelats arbetsuppgifter som både matchar min utbildningsnivå och som gör att jag får möjligheten att växa och utvecklas professionellt.

Henrik, Umeå
Universitet

Jag har haft ett späckat och varierat schema, precis som jag vill ha det. Jag har auskulterat, deltagit i NPF-utredningar, haft egna patienter i behandling, skrivit [informationstexter], fått veckovis utbildning för att bara nämna en liten del.

Vicky, Stockholm
Universitet

Arbetsuppgifterna är varierade och det förvånar mig hur mycket vi hinner med. Det är fritt och självständigt, och man får i hög grad lägga ribban själv.

Thea, Uppsala
Universitet

Handledning

“Det känns som att våra handledare strävar efter att ge oss en stabil grund att stå på och det stöd som vi behöver i vårt dagliga arbete. Hur vi upplever praktiken och vår professionella utveckling är av lika stor vikt som våra klientkontakter och pågående behandlingar.”

Våra handledare är extremt duktiga och stöttande i vårt arbete på Svea KBT. Dörren står nästan alltid öppen och jag kan få hjälp när jag behöver det.

Anton, Umeå
Universitet

Jag får all frihet med mina egna patienter, men också trygghet av min handledare. Vi bollar både behandlingsalternativ och mina personliga erfarenheter, vilket hjälper mig att hitta vem jag är som psykolog. ”

Julia, Uppsala
Universitet

Psykologerna här visar att de gärna vill hjälpa till och jag har fått prata av mig med flera andra psykologer utöver min handledare

Tuva, Karlstad
Universitet

Sammanhållning & kultur

“Vår känsla är att allas trivsel och att alla mår bra är av största vikt på Svea KBT. Det råder ett öppet och välkomnande klimat för alla oss på kontoret. De legitimerade psykologerna hjälper gärna till när de har tid och ställer ofta upp när våra handledare är upptagna med annat.”

Det finns en grundinställning som präglas av tillit och förtroende som får individer att växa. Oavsett om det är en praktikant eller patient.”

Vicky, Stockholm
Universitet

Kulturen på Svea KBT är inkluderande och välkomnande. Från första dagen har jag känt mig som en del av teamet. Det finns en stark känsla av gemenskap och stöd bland medarbetarna, vilket skapar en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Henrik, Umeå
Universitet

Det är en avslappnad stämning på Svea, alla är vänliga och inbjudande. Jag har inte känt att det finns någon hierarki på arbetsplatsen utan det är tydligt att alla är välkomna och att alla kan prata med alla.”

Tuva, Karlstad
Universitet

Ansökan

Är du intresserad av praktik?

Låter detta som en intressant arbetsplats för dig att göra fin praktikperiod på, är du varmt välkommen att skicka in en ansökan.