Fobier – symtom – behandling – tips

Hos Svea KBT får du snabb och effektiv hjälp att hantera dina fobier. Våra psykologer är experter på att snabbt och effektivt behandla din fobi och hjälpa dig att ta kontrollen över dina rädslor och utmaningar som hindrar dig i vardagen.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är en fobi?

Att ha en fobi innebär en stark, och oproportionerlig rädsla som utlöses av av ett specifikt objekt eller situation. Förutom rädsla är det också vanligt att uppleva äckel och obehag. Vid en specifik fobi är det inte ovanligt att göra stora ansträngningar för att undvika att komma i kontakt med det som fobin består av, vilket kan orsaka psykiskt lidande och försämra ens livskvalitét.

Att vara rädd för ett visst objekt eller en viss situation innebär nödvändigtvis inte att man har fobi för det objektet eller den situationen. Utan för att det ska anses vara en fobi måste rädslan vara oproportionerlig till den faktiska faran som objektet eller situationen medför och dessutom måste rädslan leda till ett undvikande som orsakar betydliga besvär.

Vanliga symtom vid fobi

Vid närvaron eller tanken av det som fobin består av är det vanligt att uppleva följande symtom:

 • Rädsla, obehag eller äckel
 • Tankar på att något katastrofalt kommer hända, ex. att man kommer dö
 • Hjärtklappningar
 • Andningssvårigheter
 • Svettningar
 • Illamående
 • Svaghet i musklerna
 • Yrsel
 • Muntorrhet
 • Kräkningar
 • Ont i magen

Mer om specifik fobi

Det finns många olika kategorier av fobier, nedan listas de allra vanligaste:

 • Fobi för djur – Detta innebär att fobin kretsar kring ett specifikt djur som exempelvis spindlar (arachnofobi), ormar (ophidiofobi), hundar (cynofobi) och fåglar (ornitofobi).
 • Fobi mot naturlig miljö – Detta innebär att fobin kretsar kring naturliga miljöer som exempelvis höjder (akrofobi), hav (thalassofobi) och åska (brontofobi)
 • Fobi mot Situationer – Detta innebär att fobin kretsar kring specifika situationer som exempelvis att åka flygplan (aviofobi) och åka hiss eller vara i trånga utrymmen (klaustrofobi)
 • Fobi mot Blod-injektion-skada – Detta innebär att fobin kretsar kring antingen blod (hemofobi), injektion (trypanofobi) eller skada (traumatofobi)
 • Övriga fobier – Till denna kategori hör övriga fobier som exempelvis clowner (coulrofobi) och att kräkas (emetofobi)

Hur vanligt är det att drabbas av fobi?

Specifik fobi är ett av de vanligaste ångestsyndromen. Ungefär en av tio människor drabbas av en fobi någon gång under livet. Fler kvinnor än män utvecklar fobi och ungefär tre av fyra drabbade har minst två fobier.  

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför får vi fobier?

Det är än idag oklart varför fobier uppstår, men självklart finns det en del teorier.

 • Negativa upplevelser. Många fobier utvecklas efter att man genomgått en stark negativ upplevelse i samband med det som fobin består av. Ofta är det dock svårt att identifiera sådana händelser.
 • Genetik och miljö. Risken att utveckla fobi verkar vara större om det förekommer i släkten. Detta skulle kunna bero på en medfödd känslighet eller också ett inlärt beteende. Eftersom det är svårt att särskilja påverkan av genetik och miljö går det ej att veta vilket av dessa som orsakar utvecklingen av fobi. Troligtvis samverkar dessa.
 • Hjärnförändringar. Förändringar i hjärnan verkar också påverka utvecklingen av ett flertal fobier. T.ex. har man sett att risken för att drabbas av en specifik fobi ökar efter att man utsatts för en hjärnskada. 

Diagnoskriterier för specifik fobi

För att avgöra om en viss diagnos är uppfylld utgår man vanligtvis från ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, även förkortat DSM-V. DSM-V är ett diagnostiskt verktyg publicerat av American Psychiatric Association (APA) som innehåller både diagnoskriterier och statistik om olika psykiska besvär. I DSM-V finns totalt 162 olika diagnoser varav ett av de är specifik fobi.

Diagnostiska kriterier för specifik fobi enligt DSM-V:

 • En uttalad rädsla eller ångest inför ett specifikt objekt eller en specifik situation
 • Det fobiska objektet eller situationen utlöser så gott som alltid omedelbar rädsla eller ångest
 • Det fobiska objektet eller situationen undviks aktivt eller uthärdas under intensiv rädsla eller ångest
 • Rädslan står inte i proportion till kontexten och till den faktiska fara som det specifika objektet eller situationen medför
 • Rädslan eller undvikandet är ihållande, vanligen 6 månader eller längre
 • Rädslan eller undvikandet orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete/studier eller inom andra viktiga funktionsområden.
 • Rädslan förklaras inte bättre av någon annan form av psykisk ohälsa

3 Tips för att hantera dina fobier

1. Lär dig mer om fobier och vad det är som vidmakthåller besvären.

Genom att öka kunskapen om hur fobier vanligtvis uppstår och vidmakthålls kan det bli lättare att veta vad man behöver göra för att bli av med besvären. Försök därför att lära dig så mycket du kan om din fobi och identifiera vad det är som vidmakthåller besvären hos just dig.

2. Försök att gradvis utsätta dig själv för det du är rädd för istället för att undvika det.

Genom att undvika det specifika objektet eller situationen som är skrämmande ger du inte dig själv chansen att faktiskt inse att det egentligen inte är farligt och rädslan för det fobin består av kommer då att kvarstå. Det du därför måste göra är att gradvis närma dig det objektet eller situationen om och om igen tills ångesten minskar eller situationen blir mer hanterbar. Under denna process är det viktigt att du är kreativ och försöker närma dig objektet eller situationen på så många olika sätt som det bara går för att verkligen övertyga dig själv om att det är ofarligt. Det är också viktigt att du under närmandet inte gör något för att lindra ångesten eller göra situationen mer hanterbar utan istället bara öppet närmar dig det fobin består av, annars är risken att du fortfarande kommer tro att situationen eller objektet faktiskt är farligt.

3. Berätta för någon annan om dina besvär.

Att närma sig det objektet eller situationen man är rädd för på egen hand kan vara skrämmande, särskilt i början. Be därför någon du har ett förtroende för om hjälp och stöd under denna process. Genom att göra det med någon annan kan det bli lättare att närma sig det fobin består av.

När behöver jag söka vård?

Sök professionell hjälp om:

 • Du testat ovannämnda tips utan att se någon förbättring
 • Din rädsla och/eller undvikande betydligt försämrar din livskvalité
 • Din rädsla och/eller undvikande orsakar ett påtagligt lidande

Psykologisk behandling av fobier

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv psykologisk behandling för specifik fobi. Under behandlingen arbetar man med både tankar och beteenden för att minska det känslomässiga påslaget och/eller undvikandet. Detta gör man främst genom något som kallas för ”exponering” där patienten får chansen att på ett kontrollerat och säkert sätt gradvis närma sig det specifika objektet/situationen ett flertal gånger. Vanligtvis uppnår man ett önskat resultat efter 1-10 sessioner. Läs mer om behandling av fobi.

Närstående till någon som lider av fobi

Det är viktigt att förstå att för människor med fobi upplevs det specifika objektet eller situationen som ett riktigt hot och att det därmed inte är konstigt att reagera med rädsla eller att ägna sig åt undvikande.  Med det sagt bör man som närstående ej uppmuntra undvikandet utan istället hjälpa personen att på ett gradvis och kontrollerat sätt närma sig objektet/situationen. På så sätt får de chansen att inse att det specifika objektet/situationen egentligen inte är livsfarlig, vilket i sin tur kommer resultera i att rädsloresponsen/undvikandet minskar.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om olika fobier