Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi (PDT) är baserad på Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier och syftar till att skapa en större förståelse och insikt över känslor, tankar och orsaker till dessa. I den här artikeln får du veta mer om psykodynamisk terapi samt hur en psykoterapeut arbetar.

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är psykodynamisk terapi?

I den psykodynamiska terapin anses psykiska symtom vara obearbetade inre konflikter som oftast är omedvetna men ligger till grund för vissa av våra beteenden. Med ökad medvetenhet ökar liksom förmågan att hantera livssituationen man befinner sig i. Man undersöker även hur tidigare erfarenheter kan ha en påverkan på sitt mående idag.

En utgångspunkt är att livshistorien har en central betydelse och att man som person har utvecklats i samspel med andra människor. Genom att få en större insikt i sig själv och hur man fungerar i relation till andra människor kan man hitta mer hälsosamma och hållbara lösningar till sina problem.

Boka tid psykodynamisk terapi

Våra kompetenta psykologer hjälper dig med terapi och behandling. Läs mer om deras bakgrund och kompetenser.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Bakgrunden till psykodynamisk terapi

Psykoterapin har vuxit fram ur psykoanalysen som startade i och med Sigmund Freud. Freud, som var läkare, märkte att när han hade samtal med vissa typer av patienter, försvann deras fysiska och psykiska symtom. Dessa samtal la grunden till hans teorier om jaget, självet och överjaget som är en form av teori om det mänskliga psyket.

Freuds teorier handlade oftast om tankar kring att vi har önskningar och behov som vi inte uttalar och dessa ”förtränger” vi från vårt medvetande. I samtalet med psykoanalytikern skulle man komma i kontakt med dessa bortträngda önskningar och kunna nå ökat medvetenhet och insikt och på så vis lösa inre konflikter. 

I modern tid har Freuds teorier inte ansetts hålla vid närmare studier. Psykoanalysen lever kvar i mindre skala medan den modernare formen av talterapi, psykoterapi, anses ha god evidens och är den vanligaste formen av psykologisk behandling. Läs mer information om psykoanalys.

Hur fungerar psykodynamisk terapi?

I den Psykodynamisk terapin ligger fokuset på det undersökande samtal mellan patient och psykoterapeut. Det psykoterapeutiska samtalet är till för att öka insikt hos patienten kring problematiska områden i livet. Det har också en stödjande och peppande funktion där terapeuten genom empati, reflektioner och uppmuntran hjälper patienten att kunna skapa förändring i sitt liv.

Det psykoterapeutiska samtalet syftar sällan till att komma fram till en specifik lösning på ett problem utan är till för att undersöka patientens inre och yttre situation på ett nyfiket, ärligt och icke-dömande sätt. En viktig ingrediens i psykoterapi är influerat av det så kallade ”sokratiska samtalet” där man vrider och vänder på ett problem i samtal för att se olika aspekter av det. Terapeuten fungerar här som ett bollplank så att patienten kan vända blicken mot saker han eller hon kanske tidigare aldrig tänkt på. 

Ett antal faktorer spelar in för att en psykoterapi ska bli lyckad: 

  • Av stor vikt är den så kallade ”alliansen” mellan patient och terapeut. Det här betyder den kontakt som uppstår mellan patient och terapeut. I det optimala samarbetet känner sig patienten trygg och inte dömd och fri att berätta om sitt liv.
  • Terapeuten måste vidare ha en positiv inställning till patienten, dvs känna att patienten är en person som förtjänar respekt, kärlek, förståelse och har rätt att söka sin lycka.
  • Terapeuten måste också kunna visa empati och värme för patienten.
  • Patientens förväntningar på vad terapin kan ge dem behöver stämma överens med det arbete som terapeuten kan utföra.
  • Terapeuten behöver vara genuin, dvs ha en trygghet i sin personlighet som gör att den kan vara sig själv i rummet med patienten. 

Patienten kan i det psykoterapeutiska samtalet få hjälp med en stor variation av problem, alltifrån krishantering, sömnbesvär, tvångsproblematik, relationsproblem eller beteendeförändringar som att sluta röka. Mycket vanligt är att patienten har någon form av problem med att hantera sina känslor i förhållande till en situation, förändring eller relation. 

Psykoterapi kan bedrivas på en mängd olika sätt, i grupp, enskilt, i par. Det finns människor som att svårt att prata av olika anledningar, då finns det andra former av psykoterapi, exempelvis dansterapi, bildterapi och terapi där man tar hjälp av t.ex. hundar eller hästar för att komma i kontakt med svåra känslor eller öva på beteenden. 

Hur arbetar en psykoterapeut?

I mötet med klienter brukar man betona den terapeutiska alliansen. Det är viktigt att man i rollen som psykoterapeut är icke-dömande, empatisk, öppensinnad och intresserad av människor. Detta för att klienten ska finna terapirummet som en trygg och säker plats, där det finns möjlighet till att öppna upp sig om det som tynger en i livet.

Terapeuten behöver vidare kunna ha och vara tydlig med gränserna i rummet, samtalet ska till exempel inte handla om terapeutens liv och problem. Terapeuten har även ett antal etiska regler att förhålla sig till som den inte får frångå, som att aldrig använda sin position för att manipulera patienten eller överskrida gränserna för det terapeutiska förhållandet. 

Vid de första samtalen brukar problemen kartläggas, dvs psykoterapeuten undersöker vad för problem klienten söker hjälp för. Därefter läggs en plan upp där behandlingen anpassas och formas efter klientens behov samt önskemål. Psykoterapeutens uppgifter är främst att förstå sig på klientens situation, lyssna och hjälpa klienten förstå sig själv bättre. Tillsammans utforskar man nya tillvägagångssätt för att klienten ska kunna ta sig vidare i livet och hantera livssituationen.

Olika inriktningar inom psykodynamisk terapi

Det finns flera olika inriktningar inom psykodynamisk terapi. Vilken behandlingsmetod som passar bäst beror oftast på vad för problem klienten har och vad den önskar att få hjälp med. Gemensamt är att psykoterapeuter hjälper klienter att förstå sig på sina tillstånd och känslor, för att vidare kunna hantera det dagliga livet och må bättre psykiskt.

Existentiell – Existentiell psykoterapi använder ett positivt tillvägagångssätt. Man lägger stor vikt vid individens förmåga att utvecklas till sin maximala potential. I terapin strävar man efter att hjälpa människor hitta mening och syften med sina liv. 

Klienten uppmuntras till att se sin förmåga att bestämma över sin framtid och att göra de val i livet som är i linje med den mening man finner med livet. Med andra ord är fokuset på individens frihet och ansvar över sitt eget liv. Vidare stöttar terapeuten klienten att konfrontera oron över sin existens samt rädslan för döden, ensamheten eller att göra fel val i livet.

Interpersonell – Vid interpersonell psykoterapi (IPT) fokuserar man på relationer och sociala interaktioner. En central tanke i IPT är att psykologiska symptom kan förstås som en följd av vardagliga svårigheter i relationer. Syftet med IPT är därför att identifiera de nuvarande relationella svårigheterna och lära sig att hantera dessa bättre. Vid en IPT-behandling utgår man vanligtvis utifrån ett fokusområde, oftast något av dessa; interpersonella konflikter, rollförändring, komplicerad sorg och interpersonella svårigheter.

Humanistisk – Humanistisk psykologi växte som en motreaktion mot psykoanalysen. Vid humanistisk terapi utgår man från att individen har unika förmågor. Individens personliga värde och subjektiva upplevelser betonas särskilt här. Man utgår från ett existentiellt antagande; att människor har en fri vilja och är motiverade till att uppnå sin fulla potential. I grund och botten är samtliga människor godhjärtade, och har ett medfött behov av att utvecklas på ett personligt plan samt övervinna rädslor och svårigheter i livet.

Likaså har man även ett etiskt ansvar att bidra till allmänhetens bästa. Vid humanistisk terapi är terapeuten respektfull, empatisk, lyssnar utan att döma och ser till att inte inta en auktoritär roll. Klienten får själv ta en aktiv roll i behandlingen eftersom dennes styrkor är det som ska lyftas fram. Fokuset ligger på att övervinna sina individuella svårigheter genom personlig utveckling

Vem får utöva psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi får endast bedrivas av legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Psykologisk behandling kan däremot bedrivas utav flera yrkesgrupper. Läs mer om skillnader mellan psykolog och psykoterapeut.

Legitimerade psykologer

Legitimerade psykologer bedriver psykoterapi. “Legitimerad psykolog” är en skyddad yrkestitel inom hälso-och sjukvård. Anledningen till detta är för att garantera klienter att man genomgått en godkänd utbildning och den praktiska tjänstgöringen som krävs för att få legitimation. Legitimation fungerar som ett skydd mot klienten för att garantera säker vård.

För att arbeta som legitimerad psykolog behöver man ha genomgått psykologprogrammet vid något av landets universitet. Utbildningen är fem år lång, läses på helfart och motsvarar 300 hp. För att vara en verksam psykolog krävs det att man tagit examen, utfört den praktiska tjänstgöringen och även ha en beviljad legitimation. 

Legitimerade psykoterapeuter

Även så har legitimerade psykoterapeuter möjlighet att bedriva psykoterapi. Denna yrkestitel är också skyddad inom hälso-och sjukvård, likaså för att garantera patienten en trygg och säker vård. Psykoterapeuter kan exempelvis vara psykologer, läkare eller socionomer i grunden som sedan vidareutbildat sig.

De har både en utbildning i ett människovårdande yrke på minst 180 hp och tagit examen från psykoterapeutprogrammet. Psykoterapeutprogrammet är tre år långt, läses på halvfart och motsvarar 90 hp. Man behöver även vara yrkesverksam vid sidan av studierna.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur våra psykologer kan hjälpa dig med antingen psykodynamisk terapi eller någon annan terapiform.

Läs mer om andra terapier:
KBT-terapi
Schematerapi
DBT terapi
Psykoterapi
CFT terapi
Act terapi
Gestaltterapi
Interpersonell terapi