DBT behandling – Dialektisk beteendeterapi

DBT behandlingDialektisk beteendeterapi (DBT) är en psykologisk behandlingsform som huvudsakligen riktar in sig på personer som lider av borderline personlighetssyndrom och emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS).

Psykolog Roland Muntoiu

Författare

Leg. Psykolog Roland Muntoiu

Roland Muntoiu är leg. Psykolog och har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna i behandling av bl.a. ångest, stress, depression, sömnsvårigheter och stöd till anhöriga som har det svårt. God erfarenhet av utredning för autism och adhd/add.

En DBT-behandling lär bland annat ut tekniker för att hantera känslomässigt utmanande situationer utan att hänge sig åt skadliga beteenden, men innebär även att man granskar sanningshalten i sin inre dialog och de påståenden som man berättar för sig själv.

Målet är att patienten ska kunna hantera motstridiga känslor genom att hitta en balans mellan förändring och acceptans, utan att gå sönder av inre motsättningar.

DBT-behandlingen utvecklades under 1990-talet av psykologen Marsha Linehan, i syfte att hjälpa personer med självskadebeteenden, självmordstankar och svårigheter att reglera sina känslor. Marsha Linehan föddes själv i USA år 1943, och diagnosticerades i sina tonår med schizofreni.

Under behandlingen utsattes hon för en rad olika inträngande behandlingsmetoder, såsom elchocksterapi och tung medicinering. Marsha har senare sagt att hennes symptom från perioden mer stämde överens med borderline än schizofreni, och att hennes personliga erfarenheter från perioden bidrog till utformandet av DBT. Läs mer information om personlighetsstörning.

Boka tid för DBT- behandling

Våra kompetenta psykologer hjälper dig med terapi och behandling. Läs mer om deras bakgrund och kompetenser.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Dialektiskt synsätt på livet

Ordet dialektik härstammar från grekiskan, och betyder ursprungligen att ”plocka isär”. Begreppet innebär i princip att påståenden bemöts av motargument, och att man genom en dialog eller bedömningsprocess försöker komma till en balanserad slutsats. Inom dialektiken brukar man i stället för orden ”påstående”, ”argument” och ”slutsats” att använda orden ”tes”, ”antites” och ”syntes”.

Grundtanken med ett dialektiskt synsätt är att aktivt ifrågasätta problemskapande påståenden och antaganden, och i stället hitta ett nytt perspektiv som löser upp de motsättningar som gav upphov till problemen.

Hur arbetar en DBT terapeut?

Vad som nu följer är en beskrivning av hur originalformatet av dialektisk beteendeterapi ser ut och hur DBT terapeuter arbetar. Formellt sett är DBT en teambaserad metod, där ett tvärprofessionellt team stöttar patienten genom både individuella och gruppbaserade möten varje vecka. Till detta ska även patientens behandlare finnas tillgängliga mellan mötestiderna för att hjälpa patienten hantera krissituationer vid behov.

Varje medlem inom ett DBT-team ansvarar för teamets samtliga patienter. Att ha en teambaserad behandlingsmetod skapar även en stöttande miljö för behandlarna, då arbetet med den patientgrupp som metoden är utformad för ofta är väldigt krävande för vårdgivare. Att se till att DBT-teamet har en låg stressnivå ökar deras förmåga att hjälpa patienten genom det behandlingsmotstånd som denne kan uppleva under särskilt tuffa perioder.

Färdighetsträningen syftar till att ge patienten tillgång till medveten närvaro, känslohantering, förmågan att bevara goda relationer, krishantering, samt att validera sig själv och andra. Överlag går behandlingsarbetet ut på att lära patienten att hantera sitt inre genom att kunna sammanfoga motstridiga tankar och känslor. I praktiken kan detta exempelvis betyda att man kommer till insikt om att man kan älska och avsky samma person, att man kan ha både goda och dåliga sidor, eller att man kan vara både stark och svag.

Förutom gruppterapin, den individuella terapin, teamverksamheten behandlarna sinsemellan och telefontillgängligheten så är även anhörigutbildningar en viktig del av DBT. Detta syftar till att ge även omgivningen tillgång till kunskap som kan vara nyttig för både de själva och patienten. Sammanfattningsvis kan man säga att DBT består av fem olika faser, var och en med ett eget syfte.

  • ”Prefasen” ämnar orientera patienten i hur behandlingsupplägget ser ut och skapa en allians mellan denne och behandlarna. Förhoppningsvis leder detta till en överenskommelse och ett kontrakt dem emellan.
  • Fas ett som kommer efteråt fokuserar på att skapa stabilitet och säkerhet för patienten genom att minska självskadetankar och -beteenden.
  • Fas två innebär att patienten får blicka bakåt för att få en förståelse för sig själv och sitt förflutna.   
  • Fas tre innebär att blicka framåt, skapa och uppnå personliga mål.
  • Fas fyra innebär att tillämpa färdigheterna man fått under behandlingen för att leva i medveten närvaro, samt hitta varaktig livsvilja, engagemang och motivation.

Hur länge pågår DBT behandling?

En DBT-behandling pågår vanligtvis i ett år.

DBT behandling i Stockholm

Vi har flera mottagningar i Stockholm som erbjuder DBT behandling. Kontakta oss för mer information.

DBT behandling i Göteborg

Vi erbjuder även DBT behandling i Göteborg hos våra psykologmottagningar. Kontakta oss för mer information.

Vad är skillnad mellan DBT och KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas för att beskriva både en specifik terapiform, och som paraplybegrepp för en rad olika terapiformer. Grundprincipen med kognitiv beteendeterapi är att utmana problemskapande tankar och antaganden, och att lära sig utveckla lösningsfokuserade strategier och verktyg.

Man kan säga att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en specialiserad form av kognitiv beteendeterapi som är inriktad på att hjälpa personer med självskadebeteenden och svårigheter att reglera sina känslor. Vissa delar av DBT särskiljer den från KBT i stort, bl.a. fokuseringen på att hitta en balans mellan acceptans och förändring, att utveckla färdigheter kopplade till känsloreglering, och vissa zenbuddhistiska inslag som t.ex. medveten närvaro.

Formell DBT innebär att ett tvärprofessionellt team arbetar med patienten under handledning både individuell och i grupp, samt att patienten har tillgång till sin individuella behandlare även mellan träffarna. Vanlig KBT kan bedrivas i gruppformat, men kan även vara en exklusivt individuell behandling.

Vem kan utöva DBT?

Än så länge förekommer inga formella krav på licens, legitimation eller grundutbildningar för att starta upp ett DBT-team, men det rekommenderas starkt av Socialstyrelsen att utbildning och relevant erfarenhet förvärvas av en verksamhet som vill använda metoden innan behandlingsformen börjar användas.

Ett nationellt kvalitetssäkringsproblem har påbörjats för att garantera god kvalitet hos behandlare och team som använder sig av behandlingsformen.

Forskning och evidens – bevisade effekter?

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) har efter en litteratursökning funnit fem systematiska översikter som påvisar att DBT behandling kan minska självskadebeteende hos vuxna med borderline-eips och minska upprepningar av självskadebeteende hos ungdomar. Läs mer information om borderline.

Två andra översikter kommer dock till slutsatsen att det i dagsläget inte finns klara bevis för att DBT skulle vara en kostnadseffektiv metod på grund av resurserna som krävs för att etablera ett tvärprofessionellt team. Det är värt att notera att översikterna som hänvisas till av SBU inte är anpassade till svenska förhållanden.

Du är välkommen att boka ett
inledande bedömningssamtal
eller få rekommendationer om
behandling eller psykologer

Läs mer om andra terapier:
KBT-terapi
Samtalsterapi
Schematerapi
Metakognitiv terapi
CFT terapi
Act terapi
Gestaltterapi
Psykodynamisk terapi