OCD tvångsyndrom – orsaker – symtom – behandling

OCD (obsessive-compulsive disorder) eller tvångssyndrom är en ångestsjukdom som innebär att man har olika tvångstankar och tvångshandlingar. Det är ungefär 2-3 % av befolkningen som har OCD, och symtomen brukar leda till en hel del besvär både i vardagen men även gällande livskvaliteten generellt.

Psykolog Josephine Sorvari

Författare

Leg. Psykolog Josephine Sorvari

 Josephine Sorvari har lång erfarenhet av att arbeta med olika ångesttillstånd såsom paniksyndrom, social ångest, generaliserad ångest såväl som specifika fobier, trauma, stressproblematik, utmattning och depression.

Vad är OCD?

Att ha OCD eller tvångssyndrom innebär att titt som tätt besväras av ofrivilliga och obehagliga tankar, idéer eller inre bilder som medför ångest eller obehagskänslor. För att minska obehaget behöver man sedan ofta göra något specifikt, vilket kallas för en tvångshandling.

Det är vanligt att tvånget eskalerar ju mer tiden går, och att det alla gånger inte räcker med ångestlindringen som tvångshandlingarna medför utan att man även kan behöva undvika saker helt och hållet för att kunna hantera tillvaron.

Läs mer om våra psykologer

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller att hjälpa till vid jobbiga tankar och återkommande ångest.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symtom vid OCD

Symtomen vid tvångssyndrom ser olika ut för alla, och de kan variera i styrka och frekvens i olika perioder av livet. Vanliga symtom vid tvångssyndrom är t.ex. att vara rädd för att bli smittad och då få mycket ångest om man exempelvis inte tvättat händerna ett visst antal gånger och på ett specifikt sätt.

Man kan också vara orolig för- och ha tvångstankar kopplade till att huset ska brinna ner, och då ha tvångshandlingar i form av att kontrollera spisen och eluttagen flera gånger och att kanske ta bilder på dem så att man kan titta på dem när man inte är hemma och försäkra sig om att man stängt av spisen. Ibland kan man dock ändå behöva återvända hem för att kontrollera igen att allt är avstängt.

Andra vanliga symtom är att vara rädd för sina obehagliga tankar och att tro att de är sanna. Ett exempel på detta är att man kanske får tankar om att slå någon eller knuffa någon framför tåget, och att man då är väldigt rädd för att man faktiskt skulle göra de sakerna eftersom man ju fick upp sådana tankar. Det är heller inte ovanligt att man är rädd för att exempelvis vara pedofil och att man då gör allt för att undvika att vistas bland barn.

Andra former av tvångssyndrom

Dermatillomani
Trichotillomani
Samlarsyndrom
Dysmorfofobi

Vad är tvångstankar?

Tvångstankar definieras av återkommande och ihållande tankar, impulser eller inre bilder som under någon period upplevts som påträngande och oönskade, och som hos de flesta medför stark ångest eller lidande.

Tvångstankar definieras även av försök att ignorera eller undertrycka tankarna, impulserna eller de inre bilderna, eller att motverka dem med andra tankar eller handlingar (d.v.s. genom att utföra en tvångshandling). Det kan också upplevas som att något bara ”känns fel” och att man sedan måste göra något specifikt för att det ska kännas bra eller rätt.

Tvångstankar börjar ofta med ett ”Tänk om …” och spinner sedan snabbt vidare till ett antal olika hemska scenarion som skulle kunna inträffa. Exempel på de vanligaste tvångstankarna är bl.a.:

 • Tänk om jag glömt på spisen och det börjar brinna i hela huset.
 • Tänk om jag blir sjuk nu för att jag rört i det här handtaget. Eller Tänk om jag blir sjuk nu när jag inte tvättat händerna efter att jag rörde min mobil.
 • Tänk om jag hamnar i helvetet för att jag tänkte att min kompis är dum i huvudet.
 • Tänk om jag knuffar någon framför tåget.
 • Tänk om jag är homosexuell.
 • Tänk om jag är pedofil.
 • Tänk om jag inte älskar min partner längre.
 • Alla saker måste ligga helt symmetriskt.

Vad är en tvångshandling?

Tvångshandlingar definieras av konkreta och/eller mentala handlingar som man känner sig tvingad att utföra till följd av någon tvångstanke, eller i enlighet med regler som strikt måste följas.

Dessa konkreta eller mentala handlingar syftar till att förhindra eller minska ångest eller lidande, eller förhindra någon fruktad händelse eller situation. Dessa handlingar har dock inte något verkligt samband med det de syftar till att motverka eller förhindra, eller så är de klart överdrivna.

Till de vanligaste konkreta tvångshandlingarna ingår bl.a. att:

 • tvätta händerna överdrivet mycket.
 • ställa i ordning (t.ex. rada saker på ett specifikt sätt)
 • kontrollera (exempelvis spis, eluttag osv.)

Till de vanligaste mentala tvångshandlingarna ingår bl.a. att:

 • be böner
 • räkna
 • upprepa ord i det tysta

Vad orsakar OCD och tvångssyndrom?

Än så länge är det något oklart vad det är som orsakar OCD, men forskning har kunnat visa på att det till viss del är ärftligt. Om en person har OCD finns det alltså en viss sannolikhet att några av dennes släktingar också har det, men de behöver då inte ha samma typ av tvång utan det varierar från person till person. Det är heller inte säkert att man själv kommer få OCD bara för att ens förälder har det, utan det är bara benägenheten att drabbas av tvång som går i arv.

Det finns även en del yttre faktorer som kan utlösa och förvärra OCD. Specifika triggers för tvångstankar varierar från person till person, men det är vanligt att de kommer i samband med stress, annan oro, jobbiga livshändelser eller större förändringar såsom att få barn eller flytta till annan ort.

Tillvaron blir ju mer osäker vid förändringar, och just osäkerhet är något som personer med tvång ofta har svårt att hantera. Det är vid känslan av osäkerhet som ”tänk om”- tankarna ofta brukar dyka upp och sedan leda till tvångstankarna och tvångshandlingarna.

Test för tvångstankar

Vid utredning och diagnostisering av OCD får man vanligtvis fylla i specifika skattningsformulär och svara på intervjufrågor som ställs av behandlaren som ofta är en psykolog. Det behandlaren då utgår ifrån är en diagnosmanual för psykiska besvär, och om man uppfyller ett visst antal kriterier i manualen och om ens besvär inte bättre kan förklaras av en annan diagnos kan diagnosen OCD ställas.

Diagnoskriterier för OCD tvångssyndrom

För att man ska kunna få diagnosen OCD tvångssyndrom ska man ha tvångstankar och/eller tvångshandlingar som är tidskrävande (t.ex. tar mer än 1h om dagen) eller orsakar mycket lidande eller försämrad funktion socialt, på arbetet eller inom andra viktiga funktionsområden. Symtomen ska inte bero på fysiologiska effekter av någon substans såsom exempelvis läkemedel eller en illegal drog, och ska heller inte bero på något annat medicinskt tillstånd.

För att klassas som tvångssyndrom ska symtomen heller inte bättre förklaras bättre med symtom på någon annan form av psykisk ohälsa, såsom exempelvis överdriven oro vid generaliserat ångestsyndrom, fixering vid utseendet vid dysmorfofobi, hårplockning vid trichotillomani, hudplockning vid dermatillomani, ritualiserat ätbeteende vid ätstörningar, fixering vid tanken på att han en allvarlig sjukdom vid sjukdomsångest, eller repetitiva beteendemönster vid autism.

När behöver jag söka hjälp för tvångssyndrom?

Om du märker att dina tvångstankar eller tvångshandlingar börjar ta allt mer tid, sprida sig till olika kontexter eller hindra dig från att göra saker du egentligen skulle vilja göra kan det vara bra att söka hjälp. Det kan du göra genom att söka dig till vårdcentralen där du kan be om att få prata med en psykolog, och därifrån kan de även skicka remiss till psykiatrin ifall det skulle behövas. Du kan också vända dig till privata aktörer för att få behandling där.

Behandling för tvångssyndrom

Forskning har visat att en effektiv behandlingsmetod för tvångssyndrom är en form av KBT som kallas för Exponering med responsprevention (ERP). I behandlingen jobbar du tillsammans med en psykolog för att bryta den onda cirkeln som tvånget innebär.
Läs om behandling av OCD med hjälp av ERP.

Du får lära dig att du inte behöver undvika de negativt laddade situationerna och att du kan klara av situationerna även utan tvångshandlingar. Metoden man utgår från kallas exponering (att utsätta sig) med responsprevention (avstå från tvångshandlingen). En stor andel av de som genomgår behandlingen får god effekt och upplever minskat tvång.

Man kan även få hjälp för tvång genom medicinering och även det har visats ge god effekt. Att behandla tvånget med KBT minskar dock risken för återfall i och med att man i behandlingen bl.a. får lära sig strategier att hantera ångesten som brukar uppstå i laddade situationer. Det går även bra att kombinera medicinering och KBT-behandling.

Att vara anhörig eller närstående till någon med OCD

Det är vanligt att anhöriga blir påverkade när en närstående mår dåligt såsom vid tvång, och det kan vara svårt att veta hur man ska hjälpa till på bästa sätt. Något som kan vara hjälpsamt är att låta närstående ta del av behandlingen. Man kan då antingen själv eller tillsammans med psykologen informera om vad tvångssyndrom är, hur det vidmakthålls och vad som skulle behöva göras för att ta sig ur det.

Att som närstående försöka hjälpa till utan kunskap om tvångssyndrom kan nämligen tyvärr spä på och förvärra den negativa spiral personen är inne i. Att som närstående t.ex. försöka lugna personen med tvångssyndrom genom att exempelvis försäkra denne om att dörren är låst minskar ångesten i stunden, men det medför samtidigt att problematiken vidmakthålls och att ångesten på sikt ökar.

Det bästa vore därför att som närstående inte ge s.k. lugnande besked till personen, att således inte försäkra denne om att inget ont kommer hända. Här kan man som närstående få stöttning av psykologen för att få råd kring hur man kan tänka och agera på bästa sätt.

Tips för att bryta tvångstankar

Vi rekommenderar inte självhjälp vid just OCD eftersom det riskerar att bli ett säkerhetsbeteende. Tvångstankar brukar inte gå över av sig själv, utan man behöver oftast professionell hjälp.

Tips för att bryta tvångshandlingar

Även tvångshandlingar brukar vara svåra att bryta på egen hand och vi rekommenderar även här att du tar hjälp av en erfaren psykolog då det är väldigt svårt att bryta sina egna tvångshandlingar.

Men om du ändå vill testa kan du exempelvis försöka att bryta dina tvångshandlingar lite i taget. Ett exempel är om du brukar behöva tvätta händerna 8 gånger i rad försök då att minska till kanske 6 gånger och sedan till 4, sedan 2 osv.

Gäller tvångshandlingen oro för att huset ska brinna ner och att du därför kontrollerar spisen flera gånger och tar kort på den så försök sluta ta kort och att kontrollera färre gånger.

Då kan du dock vara beredd på att du i början troligtvis kommer få ökad ångest, men försök att stå ut ändå och tänka att ångesten kommer minska efter ett tag.

Hur kan svea kbt hjälpa dig som lider av OCD?

Vi på SveaKBT är legitimerade psykologer med mycket erfarenhet av psykisk ohälsa såsom exempelvis tvångssyndrom. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan ge dig rekommendationer om bästa psykolog för just dina behov.

Vi har ingen gräns för hur många besök du får ha, utan vi hjälper dig tills du känner att du blivit tillräckligt förbättrad i måendet och tvångssyndromet.