Mysofobi – bacillskräck – psykologen förklarar

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är mysofobi?

Mysofobi, även känd som bacillskräck, är en överdriven och ihållande rädsla för bakterier, virus, smuts och kontamination. Människor med mysofobi gör ofta stora ansträngningar för att undvika komma i kontakt med sådant som är kontaminerat eller bli av med bakterier, virus eller smuts vilket kan skapa stora begräsningar i vardagen samt försämra livskvalitén.

Det är normalt att oroa sig om smuts, bakterier och virus men vid just mysofobi går denna oro överstyr och hindrar en från att kunna leva ett vanligt liv. Många med mysofobi undviker t.ex. att åka kollektivt eller befinna sig på offentliga platser då detta ofta innebär en ökad risk för kontanimation.

För vissa kan rädslan vara så intensiv att de inte klarar av att lämna huset alls, vilket självklart försvårar vardagen. Mysofobi är alltså ett allvarligt tillstånd som dessutom ofta kräver professionell hjälp.

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symptom vid mysofobi

Det är vanligt att uppleva följande symtom vid tanken på eller direkt kontakt med bakterier, virus eller smuts.

Fysiologiska symtom

 • Andfåddhet
 • Hjärtklappningar
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Skakningar
 • Yrsel
 • Illamående
 • Magont
 • Muntorrhet

Känslomässiga symtom

 • Rädsla/ångest
 • Obehag
 • Äckel

Vanliga beteenden hos en person som lider av mysofobi

Vilka beteenden man använder sig av vid mysofobi kan variera, men vanliga beteenden inkluderar:

 • Undvikande av platser som anses innehålla mycket bakterier, virus eller smuts
 • Undvikande av saker eller människor som anses vara kontaminerade
 • Överdriven handtvättning och duschning
 • Överanvändning av rengörings- och desinfektionsmedel

Mysofobi eller OCD?

Mysofobi och tvångssyndrom (OCD) är två olika tillstånd som kan involvera oro kring smuts, bakterier och virus, men de skiljer sig åt på flera sätt. Mysofobi handlar om en specifik rädsla för smitta, bakterier och virus medan OCD är en bredare störning som innefattar repetitiva tankar och tvångshandlingar.

Människor med OCD kan uppleva tvångstankar om smuts, bakterier och virus men kan också uppleva en mängd andra tvångstankar och tvångshandlingar. Tillståndet behöver alltså inte enbart kretsa kring kontamination. Vid mysofobi är det dessutom vanligt att beteendena man ägnar sig åt har en direkt koppling till undvikande av bakterier, virus och smuts medan tvångshandlingarna vid OCD inte nödvändigtvis behöver ha det.

Vid OCD är det dessutom vanligt att ångest uppstår då man inte kan slutföra sina tvångshandlingar snarare än när man kommit i kontakt med smuts, bakterier eller virus, vilket tyder på tillståndet är med ritual-baserat.

Hur påverkas livet?

Mysofobi kan påverka livet på olika sätt. För vissa kan mysofobin försvåra utförandet av dagliga aktiviteter, som exempelvis att åka kollektivt, använda offentliga toaletter och att äta på restauranger. För andra kan mysofobin försvåra sociala interaktioner då rädslan kan leda till undvikande av fysisk kontakt, som exempelvis handskakning, och sociala events. Förutom att mysofobin kan skapa begräsningar i livet så leder den dessutom ofta till ett stort psykiskt lidande som kan försämra livskvalitén avsevärt.

Behandling av mysofobi

De två allra vanligaste behandlingsmetoderna som används vid fobi är psykoterapi och medicinering. Medicinering erbjuder oftast enbart en kortsiktig symtomlindring medan psykoterapi ofta ger långsiktiga effekter. Vid fobi är det framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) som används, då den har störst evidens. I KBT arbetar man tillsammans med en terapeut för att identifiera och hantera negativa tankar, känslor och beteenden som vidmakthåller besvären. Här kan du läsa mer om behandling av fobi.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av fobi?

SveaKBT erbjuder professionell hjälp för personer som lider av mysofobi. Våra erfarna psykologer är specialiserade på att behandla ångestrelaterade problem och hjälper dig gärna dig med dina besvär. Om du misstänker att du lider av mysofobi är du varmt välkommen att boka in ett inledande bedömningssamtal med en av våra psykologer.

Läs mer om andra fobier