ADHD hos kvinnor – checklista och råd

I den här artikeln får du en checklista med ADHD hos kvinnor. Det är vanligt att kvinnor kan uppleva ADHD på andra sätt än män – och därför är det viktigt vara informerad om vanliga symtom och behandlingsmetoder som finns.

Författare

Ebba Oscarsson

Ebba är psykologkandidat och studerar psykologprogrammet vid Umeå Universitet. Hon arbetar med evidensbaserade metoder, såsom KBT, ACT och PDT.

Adhd symtom checklista för kvinnor

Här är en checklista där du som kvinna kan kontrollera ADHD symtom hos dig själv eller en närstående:

 • Bristande uppmärksamhet, t.ex. på arbetet eller i skolan
 • Ouppmärksam på detaljer och gör slarvfel
 • Tankspridd – har många tankar och idéer i huvudet samtidigt
 • Svårigheter att slappna av
 • Rastlöshet
 • Bristande motivation och tålamod
 • Prokrastinering
 • Svårigheter att organisera, strukturera och planera
 • Svårigheter att växla fokus från en uppgift till en annan
 • Tendenser att inte slutföra uppgifter man påbörjat
 • Lättdistraherad av yttre faktorer
 • Bristande tidsuppfattning
 • Pratar överdrivet mycket och avbryter andra
 • Verbal aggressivitet och konflikter

ADHD hos kvinnor

ADHD hos kvinnor brukar vanligen uttryckas mer via koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet. Kvinnors symtom tenderar även att vara mer internaliserande.

Symtomen kan uppträda på olika sätt hos kvinnor och män. Hyperaktiviteten samt impulsiviteten som vanligen förknippas med män, brukar inte vara lika påtagliga hos kvinnor.

I vuxen ålder kan det bli överväldigande att både hantera ett hektiskt arbetsliv, samtidigt som man har en familj och ett hem att ansvara över. Det resulterar ofta i hög stress och utmattning. Det kan även leda till ett bristande självförtroende samt självkänsla.

Kort om ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Attention Deficit Disorder. Det innebär en bristande förmåga att bibehålla och styra uppmärksamheten, samt impulsiva och hyperaktiva symtom. I praktiken innebär det svårigheter att organisera, planera, samt komma i gång med och slutföra uppgifter. Man blir lättare distraherad, har svårare att hejda impulser och har ofta en hög aktivitetsnivå. Däremot finns vanligen en god motivation och koncentrationsförmåga när man sysslar med saker som är av intresse.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta vid ADHD och de utmaningar som det innebär.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

ADHD-test för kvinnor

Testerna vid ADHD är samma för kvinnor som för män. Det är bra att göra en utredning så tidigt så möjligt så att goda stödinsatser kan sättas in.

Här kan du göra ett gratis ADHD test online. Testet ställer inte en formell diagnos, men kan vara ett bra första steg. För att bli diagnostiserad krävs det att man genomgår en utredning.

ADHD utredning för kvinnor

Svea KBT erbjuder privat ADHD utredning med korta väntetider där du får träffa våra läkare och psykologer.
Läs om vår ADHD utredning för vuxna
ADHD utredning för barn

Utredningen består av olika delar, bl.a. intervjuer, psykologiska tester och en medicinsk undersökning. Både den som utredningen görs med och dess anhöriga blir intervjuade och får fylla i skattningsformulär. De psykologiska testen mäter olika förmågor, såsom uppmärksamhet, minne, språk och exekutiva förmågor. Observationer görs kontinuerligt genom intervju och testning. Ibland kan observationer även göras i ens egna hemmiljö, skolmiljö eller arbetsmiljö.

Varför får kvinnor ADHD diagnos senare?

På gruppnivå upptäcks symtomen på ADHD i senare ålder hos kvinnor jämfört med män. Det kan bero på en rad olika faktorer. En bidragande faktor är att symtomen uttrycker sig på olika sätt mellan könen. Kvinnor påvisar generellt inte samma tecken på hyperaktivitet och impulsivitet som män, därmed tycks de inte passa in i den ”typiska” bilden av ADHD som samhället målat upp. Det finns inte heller lika mycket forskning på kvinnor med ADHD, varpå diagnoskriterierna är utformade mer efter män. Det bidrar till att omgivningen i många fall ser kvinnans beteenden som en del av personligheten, snarare än faktiska symtom på diagnosen.

Samtliga faktorer leder i flera fall till att utredning och behandling fördröjs eller utebliver helt. Detta är problematiskt då många blir utan viktiga stödinsatser som hade kunnat sättas in tidigare.

Att leva med ADHD som kvinna

Med tanke på att kvinnor generellt sett blir diagnostiserade senare upplevs ofta diagnosen som en lättnad eller vändpunkt i livet. Vanligen ger diagnosen en förklaring till de svårigheter man oftast kämpat med under en lång tid. Många upplever t.ex. att skolgången varit extra kämpig. Inte sällan har de blivit missförstådda för att exempelvis verkat slöa eller besvärliga – när det i själva verkat har det handlat om påtagliga svårigheter. Det kan leda till upplevelsen av att inte passa in, samt en låg självkänsla och självförtroende.

Det finns även olika förväntningar på kvinnor respektive män i samhället. Det brukar vara mer socialt accepterat för män att synas och ta plats. Som kvinna däremot kan det innebära fler negativa konsekvenser. I allmänhet tenderar dock kvinnor vara duktiga på att anpassa sig efter samhällets normer. I skolan eller på arbetet kan det innebära att man kompenserar för eller döljer sina svårigheter – därmed blir inte svårigheterna lika tydliga utåt sett. Det betyder inte att svårigheterna inte finns där, men de riskerar att förminskas av omgivningen.

Å andra sidan lär sig många att hitta goda strategier i vardagen som gör att de inte känner sig lika begränsade. När de är motiverade kan de ha hyperfokus och bli väldigt kompetenta inom sitt område. Det bidrar till att många är väldigt passionerade, drivna och kan bistå med hög kreativitet.

ADHD hos högpresterande kvinnor

Många högpresterande kvinnor med ADHD är väldigt drivna och har en hög aktivitetsnivå. Inte sällan är det svårt att koppla av när man har ADHD. Därmed har många ett högt arbetstempo utan att riktiga känna efter vad kroppen orkar med. Det höga arbetstempot tillsammans med svårigheter att organisera, strukturera och planera bidrar ofta till stress.

Förutom arbetslivet har många kvinnor även ett hem och en familj att ta hand om. Inte sällan vill kvinnor vara duktiga på flera olika områden i livet; i arbetsrollen, i mammarollen, i partnerrollen, men även i rollen som vän. Som ett resultat av de höga kraven på sig själv, upplever många sig trötta, överväldigade och otillräckliga. Detta medför risken att utveckla stress-och utmattningsproblematik eller annan psykisk ohälsa.

Psykologisk ADHD behandling för kvinnor

Det är ingen skillnad på behandling vid ADHD för kvinnor än den för män. Däremot kan man lägga fokus på olika områden beroende på hur omfattande problematiken är och i vilken grad det påverkar vardagslivet. Det är viktigt att man alltid ser till varje persons unika förutsättningar och behov, och gör anpassningar utifrån detta.

I allmänhet är det viktigt med goda rutiner för att må bra. Regelbundna måltider, sömn och fysisk aktivitet utgör en bra bas. Eftersom stress är en vanlig konsekvens av ADHD, kan det vara extra viktigt att finna en balans mellan stimulerande aktiviteter och återhämtning. I terapi kan man arbeta med avslappningsövningar och mindfulness – att öva förmågan på att vara ”här och nu”.

Att hitta strategier och verktyg i vardagen är mycket hjälpsamt vid ADHD. Det finns t.ex. kognitiva hjälpmedel i form av bildstöd, listor, scheman och visuella timers. De fyller olika funktioner. Med hjälp av bildstöd blir det enklare att bearbeta information, listor och anteckningar underlättar förmågan att minnas saker, scheman skapar tydlighet i vardagen och en visuell timer, t.ex. en timstock är bra att använda sig av om man upplever svårigheter med tid. För många är det även av ett stort värde att få prata med någon om sina svårigheter och situationen man befinner sig i.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som kvinna med ADHD?

Varje person har olika förutsättningar och vi anpassar alltid våra behandlingar baserat på individens behov. Vi erbjuder även privat ADHD utredning där du kan träffa både läkare och psykolog för en ordentlig diagnos om du misstänker att du har ADHD. Om du vill veta mer om behandling eller utredning är du välkommen att kontakta oss så rekommenderar vi hur du går vidare.

Läs mer om ADHD