ADHD utredning för vuxen

Om du upplever svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet kan det vara bra att göra en ADHD utredning för att fastställa om du har en ADHD diagnos. Svea KBT erbjuder privat ADHD utredning för vuxna där du som patient slipper vårdköer och långa utredningstider. Hos våra läkare och psykologer får du ett snabbt och professionellt mottagande vid misstanke om ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Pris för ADHD-utredning

Den totala kostnaden för en privat ADHD-utredning är 30 900 kr.

Kostnaden är uppdelad i 2 delar.

Alla utredningar inleds med ett första screeningsamtal med en psykolog som kostar 2400 kr. Om det finns misstanke om ADHD fortsätter man till själva utredningen och betalar då den resterande summan, det vill säga 28 500 kr.

Du kan välja att betala genom faktura eller kort. Vi erbjuder även delbetalning genom vår betalpartner.

Screeningsamtal

2400 kr

Alla utredningar inleds med ett screeningsamtal.

Utredning

28 500 kr

Vid misstanke om ADHD startar utredningen

Boka utredning

Alla utredningar inleds med ett gratis informations-samtal där vi berättar om utredningen och du kan ställa frågor. Du bokar info-samtalet genom att fylla i formuläret. Du kan även kontakta oss om du har allmänna frågor.

Vad är en ADHD utredning?

En ADHD utredning är en klinisk undersökning som genomförs av psykiatriker och psykologer för att fastställa en ADHD diagnos. I utredningen genomförs olika medicinska tester såsom hälsokontroll, blodprover och motoriska tester. Man genomför även psykologiska tester och intervjuer för att kunna fastställa neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Om du upplever svårigheter med uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet kan det vara bra att göra en ADHD utredning för att se ifall svårigheterna beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vad är ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitetsnivå. ADHD debuterar vanligtvis under barndomen och brukar ofta upptäckas i samband med skolgång. Individer med ADHD kan ha svårigheter att bibehålla fokus, organisera uppgifter och hantera impulser, vilket påverkar deras dagliga livsfunktioner.

Orsakerna till ADHD är inte fullständigt förstådda, men både genetiska och miljömässiga faktorer tros spela en roll.

Symtomen kan variera och delas ofta in i tre huvudtyper: övervägande ouppmärksamhet, övervägande hyperaktivitet-impulsivitet, eller en kombination av båda.

 1. Svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet över längre tidsperioder, vilket kan resultera i oförmåga att fokusera på uppgifter eller att lätt bli distraherad.
 2. Ökad impulsivitet, vilket kan innebära att personen agerar utan att tänka på konsekvenserna eller har svårt att vänta på sin tur.
 3. Hyperaktivitet, vilket kan innefatta oförmåga att sitta stilla, överdriven rastlöshet eller en konstant känsla av att behöva vara i rörelse.
 4. Svårigheter med organisering och planering, vilket kan leda till problem med att hantera tid, glömma viktiga detaljer eller ha svårt att hålla ordning på sina saker.
 5. Impulskontrollproblem, vilket kan yttra sig genom att säga eller göra saker utan att tänka på konsekvenserna eller ha svårt att behålla lugnet i stressiga situationer.
 6. Snabbt skiftande intressen eller engagemang, vilket kan leda till att personen hoppar mellan olika aktiviteter utan att slutföra dem eller har svårt att hålla fast vid långsiktiga mål.

Diagnosen ställs utifrån specifika kriterier och en noggrann bedömning av symtomens svårighetsgrad. Behandling kan inkludera en kombination av medicinering, terapi och beteendemässiga interventioner för att hjälpa till att hantera symtomen och förbättra funktionen i vardagen.

Vad kan en ADHD utredning visa?

En ADHD utredning kan visa om du har en ADHD diagnos. Om utredningen visar att det föreligger en ADHD-diagnos, ger det vanligen en förklaring till de svårigheter man oftast kämpat med under en lång tid. Många upplever till exempel att skolgången varit extra kämpig, eller att arbetet blir lidande till följd av svårigheterna. Inte sällan har personer med ADHD blivit missförstådda för sina svårigheter – när det i själva verket handlar om påtagliga svårigheter som beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hur går en ADHD utredning till?

En ADHD-utredning består av 4 steg.

Steg 1 screening

Det första steget i en ADHD utredning består av ett screeningsamtal på 45 min med en psykolog. En screening ger en första indikation på om det kan vara lämpligt att gå vidare med en fullständig utredning eller inte. Det här steget är obligatoriskt enligt socialstyrelsens regler för att undvika att man genomgår en hel utredning om det är uppenbart att det inte förekommer några ADHD symtom.

 • Screeningen inleds med information om hela processen
 • Genomgång av alla screeningfrågor
 • Kontaktuppgifter till anhörig samlas in, anhörigintervju skickas ut för att fyllas i skriftligen så snart som möjligt.
 • Alla kommande besök bokas in
 • Du får med dig ett paket med information och självskattningsformulär

Steg 2 läkarbesök

Det andra steget består av ett läkarbesök hos en psykiatriker. Hos läkaren görs det en allmän hälsokontroll, vilket bland annat omfattar blodprovstagning, motoriska tester och screening för drog och alkohol. Viktigt att nämna är att det inte går att genomföra en utredning vid pågående missbruk.

Steg 3 strukturerad intervju

Det tredje steget består av en strukturerad intervju med en psykolog, samt intervjuer med anhöriga.

Den diagnostiska intervjun som genomförs heter DIVA och består av tre delar. DIVA omfattar kriterierna för ouppmärksamhet, kriterierna för hyperaktivitet-impulsivitet samt debutålder och funktionsnedsättning orsakad av ADHD. Intervjun tar ca 2 timmar att genomföra.

Under intervjun får du svara på olika frågor, till exempel hur det väl du lyckas bibehålla uppmärksamheten vid arbetsuppgifter, hur det är att lyssna på tilltal och hur det går att följa instruktioner. Psykologen vill både ta reda på hur det fungerar i nuläget och hur det har sett ut under barndomen. Frågorna syftar till att psykologen ska fånga upp funktionsnivån och i vilken grad svårigheterna påverkar vardagslivet.

Intervjun med anhöriga ger viktig information för att psykologen ska få en övergripande bild över hur man fungerar i vardagen, och vilka svårigheter som funnits under barndomen. Intervjun med anhöriga sker skriftligen, och uppskattas ta ungefär en timme.

Steg 4 WAIS-IV test

I steg 4 görs ytterligare ett psykologiskt test som avser att mäta olika förmågor som till exempel uppmärksamhet, språkkunskap, rumslig uppfattning och bearbetningshastighet,

Testet som genomförs heter WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale). WAIS-IV består utav tio ordinarie deltest och fem kompletterande test. Deltesten baseras på fyra index; verbal funktion, perceptuell funktion, arbetsminne och snabbhet. Testet genomförs på plats med hjälp av en iPad. Totalt tar testningen runt 2-3 timmar.

Vad händer när utredningen är färdig?

När adhd utredningen är färdig blir du inbjuden till en återgivning. Vid återgivningen får du ta del av testresultaten och får svar på om du har en ADHD diagnos.

Vid eventuell diagnos får du relevant information om diagnosen och förslag på lämpliga stödåtgärder och hjälpmedel som tex terapi och våra läkare kan hjälpa dig att skriva ut ADHD mediciner. Ett utlåtande skrivs även av psykologen, och består av information om hur utredningen gick till och vad den ledde till. Det tar max åtta veckor tills du får ditt utlåtande.

Vanliga frågor

I denna sektion finner du svar på några av de vanligaste frågorna angående ADHD-utredning för barn. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information.

Kan jag få ADHD utredning online?

Vi på Svea KBT erbjuder ingen ADHD-utredning online, däremot går det att göra screeningsamtalet digitalt.

I vilka städer erbjuder ni en utredning

För närvarande erbjuder vi utredning i Stockholm. Läs mer om ADHD utredning i Stockholm.

Vilka vanliga problem är förknippat med ADHD?

Svårigheter med uppmärksamhet. Det kan till exempel uttrycka sig genom att man är lättdistraherad, har svårt att bibehålla fokus på uppgifter och att man är glömsk och inte har ordning på sina saker. Svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet kan till exempel innebära att det är svårt att sitta still, att man har mycket energi samt har svårigheter att koppla av.
Detta kan ibland leda till svårigheter i skolan eller på arbetet, och många upplever även en hög stress i vardagen till följd av nedsättningen. Läs mer om ADHD.

Varför ska jag göra en ADHD utredning privat?

Hos oss Svea KBT kan du starta din privata ADHD utredning inom 3 dagar. Det innebär att du inte behöver vänta särskilt länge för att få göra en utredning. Många söker sig till en privat utredning på grund av den långa väntetiden hos den allmänna sjukvården och psykiatrin.

Väntetiden i den offentliga vården varierar ifrån några månader till flera år beroende på vad för vårdresurser som finns tillgängliga och hur stor efterfrågan det är. Inom den offentliga vården blir vissa nekade till att göra en utredning på grund av att man bedöms ha ”för hög” funktionsnivå.

Hos Svea KBT är alla välkomna att göra en utredning, under förutsättning att psykologen bedömer att det är lämpligt att gå vidare med en utredning efter ditt screeningsamtal.

Kan jag få en ADHD-utredning gratis?

Svea KBT erbjuder ingen kostnadsfri ADHD-utredning.

Vart vänder man sig för att få en ADHD-utredning?

Man kan både vända sig till psykiatrin eller till en privat aktör. För att göra en utredning hos psykiatrin behöver du först kontakta en vårdcentral för att göra ett screeningsamtal, för att de sedan ska skicka en remiss till psykiatrin.

Varför behövs en fastställd ADHD diagnos?

En ADHD-diagnos vara bra för att du ska kunna tillgodoses med lämpligt stöd och hjälpmedel för att vardagen ska fungera bättre. Symtomen kan se väldigt olika ut, och påverka livet i varierande grad. Stödåtgärderna bör därför alltid anpassas utifrån just dina förutsättningar och behov.

Erbjuder ni ADHD utredning för barn?

Ja! Här kan du läsa mer om vår adhd utredning för barn

Erbjuder ni andra utredningar?