ADD symtom hos tjejer

ADD symptom hos tjejer kan många gånger var mer subtila och ofta skilja sig åt mellan individer. Detta faktum kan leda till att ADD överhuvudtaget inte upptäcks och att diagnos aldrig ställs, alternativt att diagnosen ges betydligt senare i livet i jämförelse med killar. I den här artikeln berätta psykologen Maria mer om vanliga symtom på ADD hos tjejer

Psykolog Maria Esk

Författare

Psykolog Maria Esk

Maria Esk arbetar på vår mottagning på Södermalm i Stockholm. Hon har psykologexamen från Stockholms Universitet med inriktning KBT. Maria behandlar både barn och vuxna.

5 ADD symtom hos tjejer

Här får du 5 vanliga symtom på ADD hos tjejer. Det är vanligt att ADD symtom hos tjejer kan skilja sig något från killar.

1. Tysta drömmare

Tjejer med ADD kan var mer benägna att drömma sig bort eller vara dagdrömmare mer än killarna. Denna inåtvändhet kan göra det svårare att upptäcka ADD hos tjejer.

2. Internalisering av känslor

Tjejer har en tendens att internalisera sina känslor mer än killar med ADD. De kan uppleva ångest, depression eller lågt självförtroende i stället för det mer yttre märkbara som utåtagerande i form av till exempel ilskeutbrott vilket är vanligare hos killar.

3. Perfektionism

Många tjejer med ADD strävar efter perfektionism och kan vara ”duktiga flickor” i skolan för att kompensera för sina svårigheter. Detta kan i sin tur leda till att ADD symptom förblir oupptäckta eftersom de presterar bra i skolan.

4. Social anpassning

Tjejer kan vara bättre på att anpassa sig socialt och ”passa in” i grupper, vilket gör att deras sociala svårigheter inte märks lika snabbt som hos killar med ADD.

5. Mindre hyperaktivitet

Tjejer uppvisar ofta mindre fysisk hyperaktivitet än killar med ADD. De kan i stället uttrycka sin överskottsenergi genom verbal hyperaktivitet eller inre rastlöshet.

Dessa skillnader kan leda till missförstånd och förseningar i diagnos och stöd. Det är viktigt att förstå dessa variationer för att tidigt kunna identifiera Adhd – ADD hos tjejer och erbjuda rätt hjälp och stöd.

ADD hos tjejer

Historiskt sett har ADD primärt identifierats och diagnostiserats hos killar. Dock betyder det inte att det inte har funnits tjejer med dessa tillstånd eller att deras upplevelser har varit mindre utmanande än killarnas. Även om likheterna i symtom mellan tjejer och killar med ADD är betydligt större än skillnaderna, verkar funktionsnedsättningen ibland vara mer uttalad hos tjejer. Trots detta är diagnosen ADD fortfarande betydligt vanligare hos killar än hos tjejer. Läs mer om ADD.

Den sneda könsfördelningen jämnar ut sig när individer når vuxen ålder, och detta beror delvis på att kvinnor generellt sett blir diagnostiserade i en äldre ålder (i genomsnitt 30 år) än män (i genomsnitt 18,5 år).

Forskningen ger för närvarande inte en klar och enhetlig bild av i vilken utsträckning vi kan förvänta oss skillnader i hur ADHD och ADD yttrar sig hos tjejer och killar, kvinnor och män. Detta är emellertid ett ämne som har varit mycket omdiskuterat och har ibland nämnts som en möjlig förklaring till varför det är utmanande att upptäcka tjejer med dessa tillstånd.

Även var gränsen mellan ADD och Adhd har skilt sig åt genom åren. I dagsläget verkar det finnas en samstämmighet bland forskare att det inte ska läggas för stor vikt vid en uppdelning mellan ADD och Adhd eftersom det är ett komplicerat begrepp med symptom som kan variera från individ till individ. I den här artikeln använder vi främst termen ADD eftersom det är ett känt begrepp hos allmänheten.

Läs mer om en ADD utredning
Gör vårt ADD test

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa vid ADD.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Behandling för ADD hos tjejer

Behandlingen varierar för tjejer och killar med Adhd – ADD beroende på individuella behov och symptom. Det är viktigt att arbeta tillsammans med en psykolog för att utforma en behandlingsplan som är mest lämplig och effektiv för den enskilda individen.

Här är några behandlingsmetoder som kan vara relevanta för tjejer med ADD:

1. Att få en korrekt diagnos:

En korrekt diagnos är grundläggande för all behandling  så att kan tas till de särskilda symptom som tjejer kan uppvisa

2. Kognitiv beteendeterapi (KBT):

KBT kan vara användbart för att utveckla strategier för att hantera svårigheter som diagnosen kan innebära. Behandlingen strävar efter att hjälpa individen att förstå och förändra sina tankemönster och beteendemönster. Självmedvetenhet, att förstå och bli medveten om sina egna styrkor och utmaningar är viktiga delar i behandlingen. Stresshantering och tidshantering är också viktiga färdigheter att utveckla.

3. Medicinering:

Läkemedel är ofta en del av behandlingen för tjejer med ADD. Läkemedel kan användas för att hjälpa till med koncentration och impulsivitet. Dosering och läkemedelsval anpassas individuellt. Läs om ADHD mediciner.

4. Livsstilsjusteringar:

Förbättringar i kost, motion och sömn kan ha en positiv inverkan på symptomen t. ex. uppmärksamhetsproblem.

5. Stöd från skolan:

Anpassningar och stöd i skolan kan var avgörande. Det kan inkludera t. ex längre tid på sig att göra uppgifter, tydliga instruktioner eller stöd av specialpedagog.

6. Stöd från familj och psykolog:

Familjeterapi kan hjälpa till med att förbättra kommunikation och hantera eventuell familjestress som kan uppstå relaterat till ADD. En psykolog kan hjälpa till att utveckla strategier för att hantera ADD symptomen.

Hur kan föräldrar stötta tjejer med ADD-ADHD

Föräldrar kan spela en avgörande roll i att stötta sina döttrar med ADD genom att erbjuda kärlek, förståelse och praktiskt stöd. Här är några sätt på vilka föräldrar kan stötta sina barn med dessa tillstånd:

  • Utbilda dig själv: Föräldrar bör försöka förstå ADD bättre genom att lära sig om dess symtom, behandlingsalternativ och utmaningar. Genom att öka din kunskap kan du bättre stödja ditt barn.
  • Sök professionell hjälp: Det är viktigt att arbeta tillsammans med läkare och psykologer som är specialiserade på ADD. De kan hjälpa till med diagnostisering, behandlingsplanering och behandling.
  • Skapa en strukturerad miljö: Flickor med ADD mår oftast bättre i en strukturerad miljö med tydliga rutiner. Försök att etablera en fast daglig rutin och använd kalendrar och påminnelser för att hjälpa barnet att hålla koll på sina uppgifter och ansvar.
  • Förklara och kommunicera: Prata öppet med ditt barn om deras ADD. Använd enkel och tydlig kommunikation för att förklara deras utmaningar och hur du kan hjälpa dem att hantera det.
  • Stöd i skolan: Samarbeta med skolpersonalen för att säkerställa att ditt barn får de anpassningar och stöd de behöver i skolan.
  • Positiv förstärkning: Använd positiv förstärkning för att belöna gott beteende och framgångar. Detta kan vara i form av beröm, små belöningar eller privilegier.
  • Självomhändertagande: Se till att du tar hand om dig själv som förälder. Att hantera ADD kan vara utmanande, och det är viktigt att du har tid för återhämtning och egenomsorg för att vara en stabil stödperson för din dotter.
  • Tålamod och empati: Var tålmodig och visa empati gentemot din dotter. Förstå att de kan kämpa med vissa saker och att det kan vara frustrerande för dem. Försök att vara en stabil och stödjande närvaro i deras liv.
  • Förstå individualitet: Kom ihåg att varje barn är unikt, även om de har ADD. Anpassa din stödstrategi efter ditt barns specifika behov och styrkor.
  • Normalisering: Försök att skapa en känsla av normalitet och inkludera ditt barn i familjeaktiviteter och evenemang. Detta kan hjälpa till att minska känslan av att vara annorlunda.

Att stötta ett barn med ADD kan vara utmanande, men med kärlek, tålamod och förståelse kan föräldrar spela en avgörande roll i att hjälpa sina barn att hantera sina symtom och uppnå sin fulla potential.

Add hos vuxna kvinnor

Många kvinnor som får sin ADD-diagnos i vuxen ålder delar sina erfarenheter av att de kunde hantera sina utmaningar och kompensera för sina svårigheter när de bara ansvarade för sig själva, men när de blev föräldrar blev problemen ofta överväldigande.

Många kvinnor med ADD beskriver att de upplever en hög föräldrarelaterad stress, och att de lever med ständig oro och en känsla av otillräcklighet som föräldrar. Kvinnor med ADD erfar ofta att de måste investera en avsevärd mängd energi för att få sitt liv att fungera, ibland utan framgång. Det är inte alltid lätt för andra att förstå hur mycket tid och ansträngning som krävs för att utföra arbetsuppgifter som andra kanske klarar med lätthet.

För att dölja sina svårigheter kan kvinnor med ADD ibland hamna i situationer där de tar med sig arbetet hem för att försöka hålla jämna steg med de andra kollegorna. Detta kan skapa en nedåtgående spiral som i värsta fall leder till total utmattning, och omgivningen kanske inte förstår vad som pågår. Det är av stor betydelse att både kvinnor och män i arbetslivet får rätt förklaringsmodell och behandling för sina ADD-symtom vilket kan göra en betydande skillnad i deras förmåga att hantera utmaningarna och uppnå en bättre balans i livet.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Psykologerna på Svea KBT har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta vid ADD. Våra läkare och psykologer kan även hjälpa dig med en privat ADD utredning. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss
Läs mer om ADHD :