Behandling av fobi

Behandling av fobi – i den här artikeln berättar vår psykolog Maria mer om behandlingsmetoder för fobi.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Behandlingsmetoder vid fobi

Det finns olika sätt att behandla specifika fobier. De två vanligaste behandlingsmetoderna är psykoterapi och medicinering. Hypnosterapi är en annan behandlingsmetod som kan användas för att behandla specifik fobi, även om det är mindre vanligt.

Oavsett vilken behandlingsmetod som används inleds ofta behandlingen med att terapeuten eller läkaren gör en så kallad bedömning för att kunna avgöra om en behandling är aktuell samt i så fall vilken.

Under bedömningsfasen får man svara på olika frågor om symtom, triggers, debut, intensitet, frekvens, sömn- och matvanor, alkohol- och droganvändning, sysselsättning, familje- och boendesituation. Exakt vilka frågor som ställs beror helt enkelt på vad ändamålet är. Vilken behandlingsmetod som används beror framförallt på vad som har mest evidens, symtombilden, patientens preferens samt vad som är tillgängligt. Nedan beskrivs de olika behandlingsmetoderna lite mer ingående. 

Våra psykologer som behandlar fobier

Läs mer om våra psykologer som kan hjälpa dig om du lider av en fobi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform för psykiska hälsoproblem som syftar till att hjälpa en person att förstå och hantera sina känslor, tankar och beteenden på ett mer konstruktivt sätt. Under behandlingen arbetar terapeuten och klienten tillsammans för att identifiera problem, sätta mål för behandlingen och uppnå ett bättre mående. Psykoterapi kan ta olika former, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och interpersonell terapi. Den terapiform som har störst evidens för fobi är KBT.

Exponering

Den metod som anses ha störst effekt vid behandling av fobi är exponering. Exponering innebär att man på ett säkert och kontrollerat sätt, gradvis utsätts för det man fruktar eller undviker tills ångesten minskar, antingen på grund av att man vänjer sig vid situationen eller drar nya lärdomar. Innan man börjar exponera gör man vanligtvis en så kallad ”ångesthierarki”, där klienten tillsammans med terapeuten listar upp alla situationer som klienten fruktar eller undviker och sedan rangordnar dem efter hur mycket ångest de framkallar.

Därefter exponeras man för de situationer som framkallar mindre ångest och arbetar sig sedan gradvis uppåt i hierarkin. Vid ex. spindelfobi så kanske man först börjar med att enbart titta på bilder på spindlar och sedan sakta trappar upp svårighetsgraden genom att exempelvis titta på videoklipp istället. Exponeringsfasen avslutas när patienten uppnår ett önskvärt resultat, vilket ofta sker efter att patienten exponerats för den allra svåraste situationen.

Mediciner

  • Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förstahandsvalet vid specifik fobi. Läkemedlet kan hjälpa till att minska ångest och oro som uppstår i olika situationer och kan även komma att användas i kombination men annan typ av behandling, ex. KBT.
  • Betablockerare kan användas vid specifik fobi, dock enbart kortvarigt.
  • Benzodiazepiner kan tillfälligt lindra ångest men har ofta många allvarliga biverkningar och rekommenderas därför ej vid specifik fobi.

Hypnosterapi

Hypnosterapi kan vara en effektiv behandling för fobi eftersom det kan hjälpa till att nå det undermedvetna sinnet och därigenom förändra negativa tanke- och beteendemönster som orsakar fobiska reaktioner.

Under hypnosterapin går personen in ett djupt avslappningstillstånd där terapeuten kan föreslå positiva förändringar i både beteende och tankar. Innan hypnosterapin genomförs utför terapeuten en grundlig utvärdering av personens fobi och bestämmer om hypnosterapi är en lämplig behandlingsmetod.

När bör man söka hjälp för fobi?

Det kan vara svårt att veta när man bör söka professionell hjälp för sin fobi. Egentligen finns det inget rätt svar då det kan variera från person till person. Generellt sätt kan det dock vara en bra idé att söka hjälp om fobin orsakar betydande problem i ditt dagliga liv samt bidrar till ett psykiskt lidande.

Här är några tecken på att det är dags att söka hjälp för din fobi:

  • Din fobi orsakar ett påtagligt psykiskt lidande
  • Din fobi orsakar allvarliga begränsningar i ditt dagliga liv, t.ex. undviker du viktiga aktiviteter eller sociala sammanhang på grund av din fobi
  • Din fobi påverkar dina relationer och din förmåga att interagera med andra människor
  • Din fobi fortsätter att förvärras trots att du försökt att bli av med den

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av fobi?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling av fobier. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra fobier