Personlighetsstörning – personlighetssyndrom

I den här artikeln får du lära dig mer om personlighetsstörning och personlighetssyndrom. Vår psykolog Julia kommer att berätta mer om olika typer av personlighetsstörningar, vanliga symtom och kännetecken, hur det diagnosticeras och hur det behandlas.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är en personlighetsstörning?

En personlighetsstörning eller personlighetssyndrom, är en psykiatrisk diagnos för en person som har oflexibla, utstickande personlighetsdrag som går emot andras förväntningar och som även skapar problem i personens relationer och vardag.

Vi har alla olika personligheter, någonting vi ofta definierar oss med. Personligheter är också någonting som ofta känns någorlunda stabilt över tid, med undantag för när vi växer upp och genomgår större livshändelser.

Det står sig därmed naturligt att vissa typer av mönster i personligheter och beteenden kan gå emot vad som förväntas av andra, och ibland kan en personlighet till och med skapa problem i vardagen och orsaka lidande för individen. Detta kan då klassas som personlighetssyndrom eller personlighetsstörning.

Personlighetsstörning är den benämningen Socialstyrelsen använder sig av. Men benämningen personlighetssyndrom har introducerats. Anledningen till detta är att personlighetsstörningar, av många, uppfattas som opåverkbara tillstånd. Men i vardagligt tal är personlighetsstörning och personlighetssyndrom samma sak.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Udda eller excentriska personlighetsstörningar

Det gemensamma i denna kategori är udda personlighetsdrag som, genom hela livet, inneburit ett ointresse av relationer med andra människor, få och avskalade känslouttryck och ett sätt att agera som av andra kan uppfattas som udda eller excentriskt.

Paranoid personlighetsstörning

Människor med paranoid personlighet har en benägenhet att tolka andra människors och organisationers handlande som elakt och avsiktligt kränkande, detta utan rimlig anledning. Personer med paranoid personlighetsstörning kan ha svårt för att dela med sig av personlig information och kan upplevas som lättkränkta och misstänksamma. Läs mer om paranoid personlighetsstörning.

Schizoid personlighetsstörning

Schizoid personlighet syftar till människor som är ointresserade och likgiltiga inför andra människor eller nära relationer. Personen trivs bäst ensam och har också ett begränsat register av känsloupplevelser och känslouttryck. Då inga starka känslor uttrycks kan personer med schizoid personlighetsstörning upplevas som kall och tillbakadragen. Läs mer om schizoid personlighetsstörning.

Schizotyp personlighetsstörning

Schizotyp personlighetsstörning definieras av en bristande förmåga att relatera till andra, kombinerad med besynnerligheter i tänkande, framtoning och beteende.  Detta kan vara vidskeplighet eller udda övertygelser. Beteende och sätt att tala kan upplevas obegripligt eller excentriskt, till exempel så kan personen tala väldigt abstrakt eller vagt. Läs mer om schizotyp personlighetsstörning.

Dramatiska, känslosamma, och impulsiva personligheter

Sammanfattningsvis innebär nedan stående personlighetssyndrom impulsiva beteenden baserat på starka känslouttryck i relation till sig själv eller andra.

Antisocial personlighetsstörning

Antisocial personlighetsstörning betyder inte nödvändigtvis kriminellt eller oetiskt beteende, utan bara bristfällighet i fråga om sociala kontakter och relationer. Detta kan till exempel innebära opålitlighet och oberäknelighet, benägenhet att skuldbelägga andra, oförmåga att uppleva skuldkänslor och att inleda långvariga relationer med andra. Om antisocial personlighetsstörning.
Läs även om:
Narcissism
Psykopat
Machiavellism

Borderline eips

Även definierat som emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Detta syndrom har flera utmärkande drag som visar sig i olika former hos olika människor. Nyare studier visar också att dessa varierar över tid hos många personer. Några drag kan vara att relationer till andra pendlar mellan överidealisering och nedvärdering, impulsivitet eller oförutsägbarhet. Det kan handla om osäkerhet i självbilden, ansträngningar för att undvika ensamhet, vredesutbrott och impulsiva känslouttryck. Läs mer information om borderline.

Histrionisk personlighetsstörning

Personer med histrionisk personlighetsstörning söker ständigt uppmuntran, gillande och beröm. När de inte är i centrum för uppmärksamheten, känner de sig illa till mods. De kan snabbt skifta i känslor och uttrycka känslor på ett överdrivet sätt, till exempel omfamna bekanta med överdriven glädje, upplevas bli överdrivet och snyfta okontrollerat eller få raseriutbrott. Läs mer om histrionisk personlighetsstörning.

Narcissistisk personlighetsstörning

Utmärkande för denna personlighetsstörning är ett mönster av storhetsföreställningar om sig själv, ett överdrivet behov av beundran och brist på empati. Personer med denna personlighetsstörning anser sig ha rätt att behandlas bättre än andra och reagerar ofta på kritik med raseri, skam eller förödmjukelse. De kan också utnyttja andra för att uppnå egna mål med låg eller ingen förmåga till inlevelse i hur andra känner sig. Vad är en narcissist.

Personlighetsstörningar med överdriven ängslighet

Osjälvständig personlighetsstörning

Även kallat astenisk personlighet, samma som osjälvständig personlighetsstörning. Denna störning karakteriseras av uttröttbarhet, försiktighet, noggrannhet, ängslighet och benägenhet att bli beroende av andra människor.

Tvångsmässig personlighetsstörning

Kan också kallas för anankastisk personlighetsstörning eller kompulsiv personlighet. Detta syndrom karakteriseras av överdrivet engagerade i arbete och produktivitet på bekostnad av nöjen, relationer och hobbys. De är överdrivet samvetsgranna, ställa höga krav på sina prestationer och andra människor, vara upptagna av detaljer, regler, listor, scheman, ordning till en sådan grad att själva poängen kan gå förlorad. Detta kan leda till obeslutsamhet och en benägenhet att undvika att fatta beslut eller skjuta upp beslut på grund av rädsla för att göra fel.

Ängslig personlighetsstörning

Personlig läggning med ett mönster av blyghet, otillräcklighetskänslor och överkänslighet inför negativa reaktioner från andra. Denna störning kallas också för undvikande, eller fobiskt personlighetssyndrom och har många likheter med social fobi.

Hur vanligt förekommande är personlighetsstörningar?

Förekomsten av personlighetssyndrom varierar mellan fem och tio procent men är vanligare bland personer som har kontakt med hälso- och sjukvård. Ungefär en fjärdedel av dem som söker i primärvård uppskattas fylla kriterier för ett personlighetssyndrom. Inom psykiatrisk öppenvård rapporteras samma siffra vara ungefär 50%. Denna siffra är ännu högre inom kriminalvården. Men det är viktigt att komma ihåg att siffran varierar över olika studier.

Vad orsakar personlighetsstörning – personlighetssyndrom?

Vad som orsakar personlighetsstörningar är ingenting som vi i dagsläget vet med säkerhet. Vår personlighet formas under barndomen och tonåren och miljön kan avsiktligt eller oavsiktligt förstärka beteenden. Det finns ett samband mellan känslomässiga problem och beteendeproblem i barndomen och senare utveckling av personlighetssyndrom. På grund av detta är det viktigt att vara överseende med personlighetssyndrom före vuxen ålder. Negativa livshändelser utövar störst påverkan på personlighetsutveckling.

Tester för personlighetssyndrom

Det finns tester att utföra för att undersöka om det föreligger personlighetssyndrom. Men dessa är baserade på diagnoskriterier och visar bara en del av hela bilden och används inte enbart vid diagnossättning. Det bästa sättet är att få en utredning inom en vårdinstans, som då även tar med intervjuer med personen och andra personer i dennes närhet. Dessa är viktiga för att förstå helhetsbilden av personen i form av berättelser och den egna uppfattningen av problemområden och personlighetsutveckling.  

Hur utreds personlighetsstörningar- personlighetssyndrom?

Diagnosen personlighetssyndrom ska vara meningsfull för personen och skapa större förståelse för den egna funktionen i vardagen. Det tar tid att utreda och förutsätter insamlande av bakgrundinformation ur ett livsperspektiv för med hela bilden i sitt sammanhang. Det är också viktigt att se hur problemen och personligheten sett ut genom hela livet. Formulär används också vid utredning av personlighetsstörningar och ses som ett hjälpmedel i processen.

Diagnoskriterier för en personlighetsstörning – personlighetssyndrom

Diagnoskriterierna variera över olika syndrom och olika diagnosmanualer. Som tidigare nämnt så finns det olika namn för olika syndrom, och olika manualer använder sig av olika benämningar och klassificeringar. I Sverige används en diagnosmanual som kallas för ICD (International classification of diseases, på svenska Internationell klassifikation av sjukdomar). I den nyaste versionen som översätts finns endast en övergripande diagnos med sex indelningar.  

Hur behandlas personlighetsstörningar – personlighetssyndrom?

Psykologisk behandling är förstahandsvalet vid personlighetssyndrom. Behandlingarna ser olika ut för de olika syndromen. Det syndromet som är mest forskat är borderline personlighetssyndrom, där behandlingarna som använts varit MBT (mentaliseringsbaserad terapi) och DBT (dialektisk beteendeterapi). Eftersom det krävs olika inslag i behandlingen beroende på problematik måste behandlingarna därav tillämpas utifrån personlig utvärdering.

Tips för att hantera personlighetssyndrom

Det är svårt att ge tips för att hantera personlighetssyndrom. Anledningarna är många. Ibland skiljer sig problematiken mellan de olika syndromen. Man kan absolut läsa på om olika tillstånd, men det kan skapa en dålig förståelse för vad som faktiskt definierar personlighetssyndrom. Det kan också vara svårt att själv veta om man har problem i sin vardag på gund av ett personlighetssyndrom. Om man misstänker att man lider av personlighetsstörning kan det vara en god idé att prata med folk i sin omgivning för att skapa en bättre förståelse för sig själv. 

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.