Inlärningssvårigheter

Inlärningssvårigheter är ett övergripande begrepp som innebär svårigheter med att ta till sig och förvärva ny information, kunskap eller färdigheter.

Psykologkandidat Cecilia D

Författare

Psykologkandidat Cecilia Dlimi

Cecilia Dlimi studerar på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund med inriktning mot KBT, ACT och CFT.

Vad är inlärningssvårigheter?

Inlärningssvårigheter är ett övergripande begrepp som innebär svårigheter med att ta till sig och förvärva ny information, kunskap eller färdigheter. Dessa svårigheter kan förekomma inom olika diagnoser och tillstånd, såsom intellektuell funktionsnedsättning eller autism, och de kan påverka olika områden av livet, inklusive skola och arbetsliv. Inom diagnosen specifika inlärningssvårigheter (SLD) undersöks om man har svårigheter inom områden som rör läsning, skrivning och/eller matematik.

Checklista för inlärningssvårigheter

Inom diagnosen specifika inlärningssvårigheter kan svårigheterna uppträda inom ett eller flera av de avgränsade områdena:

 • Lässvårigheter: När det gäller lässvårigheter kan problemen vara relaterade till förmågan att läsa saker korrekt, läshastighet och/eller förmåga till läsförståelse.
 • Skrivsvårigheter: I fallet med skrivsvårigheter är problemen kopplade till att stava rätt, användning av grammatik och skiljetecken samt/eller att skriva med tydlighet och struktur
 • Dyslexi: I de fall där svårigheterna präglas av problem med att läsa och stava korrekt, koppla ljud till bokstäver och uppfatta ord i rätt ordning kan det röra sig om dyslexi
 • Räknesvårigheter: Räknesvårigheter yttrar sig genom bristande förståelse för siffertal, svårigheter med att komma ihåg aritmetiska fakta, svårigheter med att utföra matematiska beräkningar och/ eller svårigheter med att föra matematiska resonemang
 • Dyskalkyli: Dyskalkyli syftar på svårigheter med siffror, att komma ihåg matematikfakta och att göra rätt och snabba matematiska beräkningar.

Diagnoskriterier för specifika inlärningssvårigheter enligt DSM 5

De diagnostiska kriterierna enligt DSM-5 för specifika inlärningssvårigheter är indelade i bokstäverna A till D. För att få diagnosen behöver man uppfylla alla kriterier. 

A:  Kriterium A innebär att man ska ha svårigheter med att utveckla och använda akademiska färdigheter, vilket kan märkas genom minst ett av följande symptom:

 • Felläsning och långsamhetsläsning
 • Problem med att förstå vad som står i den lästa texten
 • Stavningsproblem
 • Svårigheter med skriftlig kommunikation
 • Problem med att förstå siffror, aritmetiska fakta eller räkning
 • Svårt med matematiskt tänkande (t.ex. att ha svårigheter för att tillämpa matematisk fakta och procedur för att lösa kvantitativa uppgifter). 

Symptomen ska ha funnits i minst sex månader trots att åtgärder har vidtagits och riktats mot svårigheterna

B: Förmågan inom de berörda områdena bör vara tydligt under genomsnittet i jämförelse med andra i samma åldersgrupp

C: Inlärningssvårigheterna bör ha börjat under skoltiden, men de blir ibland inte fullt synliga förrän kraven på färdigheter överstiger personens nuvarande förmågor. Till exempel kan detta uppstå i situationer med tidspressade tester eller när studierna blir mer krävande.

D: Inlärningssvårigheterna bör inte bättre kunna förklaras av annan psykisk ohälsa eller diagnos, neurologisk sjukdom, sociala problem, bristande språkkunskaper, otillräcklig undervisning eller obehandlade hörsel- eller synproblem

Inlärningssvårigheterna specificeras sedan i vilket eller vilka områden det gäller samt svårighetsgraden av problemen

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa vid funktionsnedsättningar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Konsekvenser för vuxna med inlärningssvårigheter

Att leva med specifika inlärningssvårigheter som vuxen kan vara påfrestande och påverka vardagen på många sätt. Det kan bland annat påverka arbetsprestationen. Svårigheter med exempelvis läsning och/eller skrivning kan göra det extra utmanande att hantera arbetsuppgifter som kräver skriftlig kommunikation. Inlärningssvårigheterna kan även försvåra möjligheten till högre utbildning och karriärutveckling om adekvat stöd inte ges.

Vardagliga aktiviteter, såsom att fylla i formulär, hantera ekonomin och/eller förstå skriftlig information, kan vara mer utmanande. Svårigheterna kan även uppstå och påverka ens sociala relationer. Sammantaget kan dessa utmaningar och hinder ge upphov till lägre självkänsla, självförtroende och en negativ självbild. 

Konsekvenser för barn med inlärningssvårigheter

Barn kan påverkas på flera olika sätt av att ha specifika inlärningssvårigheter. Specifika inlärningssvårigheter kan ha en direkt inverkan på skolgången då svårigheter med att lära sig läsa, skriva och förstå matematik påverkar deras akademiska prestationer. Att prestera sämre inom akademiska områden i jämförelse med sina kamrater kan dessutom påverka självkänslan och de sociala relationerna.

Barnet kan känna sig mindre kompetent eller annorlunda från sina kamrater, vilket kan leda till social isolering. Vissa barn kan även utveckla beteendeproblem som en följd av skolrelaterad stress, frustration och brist på det stöd de behöver.

Ickeverbala inlärningssvårigheter

När man talar om icke-verbala inlärningsproblem (ofta kallat ”Nonverbal Learning Disabilities,” NLD) syftar man på svårigheter med att förstå, hantera och bearbeta icke-verbala information. Det kan handla om svårigheter med att tolka och reagera på kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan göra sociala interaktioner utmanande. Personer med NLD kan också ha svårt att bearbeta visuell och spatial information, som att orientera sig i okända omgivningar eller förstå kartor.

Vissa personer kan även ha utmaningar med organisation och planering samt problem med att tolka och arbeta med abstrakta begrepp, såsom matematik och filosofi. Det finns också fall där fin- och grovmotoriska färdigheter kan vara utmanande. Det är värt att nämna att icke-verbala inlärningssvårigheter i nuläget inte är en officiell diagnos enligt DSM-5, men det är ändå ett välkänt begrepp inom området för inlärningssvårigheter.

Inlärningssvårigheter och ADHD

ADHD och specifika inlärningssvårigheter kan ha överlappande symtom. Hos personer med SLD och ADHD kan svårigheter med att bibehålla uppmärksamheten, planera och organisera uppgifter samt komma ihåg information och instruktioner förekomma. Även om båda tillstånden liknar varandra i vissa avseenden, är det viktigt att komma ihåg att de har distinkta kärnsymtom som skiljer dem åt och att de ofta kräver olika typer av interventioner och behandlingar.

Komorbiditet

De vanligaste samsjukliga tillstånden hos personer med specifika inlärningssvårigheter inkluderar främst ADHD. Cirka 30-60% av barn som uppfyller kriterierna för ADHD uppfyller även kriterierna för specifika inlärningssvårigheter. Studier antyder också att personer med Tourettes syndrom, normal intellektuell nivå och autistisk störning har en ökad förekomst av inlärningssvårigheter.

I det senare fallet är det vanligare att svårigheterna berör läs- och skrivfärdigheter. Ångestproblem och nedstämdhet förekommer även ofta i samband med specifika inlärningssvårigheter, eftersom dessa svårigheter kan ge upphov till stress och prestationstryck.

Behandling av inlärningssvårigheter

Förutom att erbjuda stöd och anpassningar i miljön kan en psykolog hjälpa till med att utveckla färdigheter som underlättar vardagen. Genom kognitiv beteendeterapi (KBT) kan man förvärva färdigheter för att hantera de känslor och utmaningar som uppstår på grund av inlärningssvårigheter. En del personer kan uppleva stress och ångest som en följd av de utmaningar de möter i sin vardag.

Genom KBT kan man bland annat lära sig att identifiera de negativa tankar och känslor som uppstår, samt få strategier för att utmana och omvärdera sina tankar, stärka sin självkänsla och hantera känslorna som uppstår på ett mer hälsosamt sätt. Man kan exempelvis också få nya strategier för att hantera inlärningssvårigheter, såsom att förbättra sin organisationsförmåga och hitta mer effektiva studietekniker. 

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

På Svea KBT har vi lång erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med psykisk ohälsa. Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera psykolog och behandlingsmetoder för just dina behov.

Läs mer om NPF