Aspergers syndrom

Författare

Psykologkandidat Ebba Oscarsson

Ebba är psykologkandidat och studerar psykologprogrammet vid Umeå Universitet. Hon arbetar med evidensbaserade metoder, såsom KBT, ACT och PDT.

Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av en hög intelligensförmåga samt varaktiga brister i den sociala förmågan. Det innebär svårigheter i kontakten med andra människor; att förstå vad andra menar och känner, speciellt om budskapet inte är tydligt.

Det är även vanligt förekommande med repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter. Personer med Asperger kan bli väldigt fixerade vid specifika intressen som de lägger mycket tid och uppmärksamhet på. I vissa fall förekommer även en sensorisk känslighet vad gäller t.ex. specifika ljud, dofter eller smaker.

Diagnosen Aspergers syndrom ges formellt sätt inte längre, även om termen fortfarande förekommer i vardagligt tal. Aspergers syndrom ingår numera i vad som kallas för autismspektrumstörning. Det innebär att de som tidigare skulle blivit diagnostiserade med Asperger, i stället får diagnosen autism. Det finns nämligen fler likheter än skillnader mellan  Aspergers syndrom och autism, vilket bidrog till att diagnoserna slogs ihop. 

Symtom vid Asperger

 • Begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter
 • Äter helst bara en viss typ av mat
 • Kan se detaljer som andra missar
 • Bristande motorik
 • Svårigheter att skaffa vänner
 • Ovilja att ha ögonkontakt med andra
 • Svårigheter att förstå ironi och tolka andras ansikts-och kroppsspråk
 • Svårigheter att förstå osynliga sociala regler
 • Nya saker och förändringar kan vara jobbiga
 • Vill gärna vara förberedd på vad som ska hända
 • Blir stressad när planer ändras
 • Svårigheter att kontrollera känslor
 • Sensorisk känslighet; syn, hörsel, lukt, smak och känsel

Våra psykologer stöttar och hjälper

Våra psykologer hjälper dig med de utmaningar som en NPF diagnos kan innebära. Läs mer om våra behandlare:

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Kroppsliga kännetecken vid aspergers

Det finns inga kroppsliga tecken på att en person har asperger. Däremot är det vanligt att barn med Aspergers går mycket på tå som barn och har svårt för att ha ögonkontakt med andra människor. En del kan även vara lite mer rigida i sitt kroppsspråk. Men precis som alla andra, finns det en stor variation på personligheter och unika egenskaper beroende på vem man är som person – oavsett om man har en diagnos eller inte.

Utredning av Aspbergers

Vid en neuropsykiatrisk utredning får patienten träffa både en psykolog och läkare. Psykologen intervjuar både personen som utredningen görs med, samt nära anhöriga till denne. En viktig del av utredningen innehåller psykologiska tester som mäter olika förmågor, t.ex. minne och uppmärksamhet. Läkaren gör också en medicinsk undersökning.

Slutligen mynnar utredningen ut i ett uppföljande samtal, dvs. en återgivning. Där delges resultaten och tillsammans diskuteras lämpliga stödinsatser och hjälpmedel som kan komma att bli viktiga.

Om du vill veta mer om en NPF utredning är du välkommen att kontakta oss. Svea KBT genomför privata utredningar med korta väntetider.

Vanliga tester vid utredning

 • RAADS – Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale
 • ASSQ – Autism Spectrum Screening Questionnaire
 • ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule
 • ADI-R – Autism Diagnostic Interview-Revised
 • AQ – The Autism-Spectrum Quotient
 • DISCO – Diagnostic Interview for Social Communication Disorders
 • Wechsler-skalorna:
  • WPPSI-IV – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
  • WISC-V  – Wechsler Intelligence Scale for Children
  • WAIS-IV – Wechsler Adult Intelligence Scale

Skillanden mellan autism och Aspergers?

Aspergers brukar beskrivas som en högfunktionell variant av autism. Många menar att skillnaderna mellan autism och Aspergers framför allt utgörs av den språkliga förmågan och IQ-nivån, vilket brukar vara lägre hos de med autism.

Vad orsakar Aspergers?

Det finns ingen enstaka förklaring till vad som orsakar Aspergers, men i många fall är det ärftligt. Enligt forskning ökar risken om diagnosen förekommer i familjen eller släkten. Andra riskfaktorer är infektioner under graviditeten, för tidig födsel samt komplikationer vid förlossningen.

Behandling vid Aspergers

I terapi kan man exempelvis arbeta med känslohantering, avslappning, sociala färdigheter och hitta strategier som gör vardagen lättare.

Ytterligare behandlingsåtgärder kan vara att utveckla psykologisk flexibilitet genom mentala strategier för att hantera förändringar, motgångar och sensoriska intryck. Väldigt ofta kan man underlätta inlärningsprocessen genom att använda relevanta metaforer som kopplar till någonting som patienten redan förstår.

Habiliteringen erbjuder även stöd till både vuxna och barn där det finns möjlighet att prata om sin situation, vilket för många bidrar till en ökad förståelse och acceptans över sig själva. Habiliteringen erbjuder även stöd till anhöriga i form av gruppträffar och rådgivning. Där kan man som förälder få tips och råd på hur man ska få vardagslivet att fungera bättre, och hur man kan stödja sitt barn på bästa sätt.

Aspergers och elakhet

Det är lätta att tro att den som har Aspergers är elak. Men ett kännetecken på Aspergers är en bristande social förmåga, vilket gör att många har svårt att tolka sociala regler.

Det kan leda till att personer med Aspergers ibland uttrycker sig på ett sådant vis som kan tolkas som elakhet av andra. Oftast har de inte en negativ avsikt med vad som sägs, utan är inte alltid medvetna om varför det blir fel. För många är det nämligen svårt att mentalisera; att ta både sina egna och andras känslor och tankar i beaktning. Det kan vara utmanande att veta vad som förväntas i sociala sammanhang, t.ex. kan det vara svårt att veta vad som är socialt accepterat att säga och inte, och många saknar lite av denna fingertoppskänsla.

Utbrott vid Aspergers

Det är vanligt med en sensorisk känslighet vid Aspergers, till exempel att personen har svårt för viss typ av mat och konsistenser, ljud eller dofter. Det är inte heller ovanligt att det är svårt att hantera förändringar. För många bidrar detta till en hög stress som kan leda till starka känsloutbrott. Dessa kan uttryckas utåt, till exempel att personen skriker, springer i väg och blir arg mot andra i omgivningen.

I vissa fall uttrycker sig frustrationen mer inåt, t.ex. att personen blir väldigt ledsen, gråtmild eller drabbas av mycket negativa tankar. Personen i sig upplever givetvis inte dessa utbrott som särskilt positiva, utan är snarare ett uttryck för ångest eller överväldigande.

För omgivningen kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa utbrott och förstå varför de uppstår. Andra människor kan ha lättare för att hantera förändringar, medan personer med Aspergers ofta ser saker från andra perspektiv. Som närstående kan det därför vara av stort värde att finnas där och visa sitt stöd – och försöka ha en förståelse över att dessa situationer kan bidra till stress och känslor som är svåra att hantera.

Relationsproblem och sexliv vid Asperger

Personer med Aspergers upplever ofta de sensoriska intrycken på annorlunda sätt än många andra. Man kan t.ex. vara under-eller överkänslig för fysisk närhet och beröring. Det kan i vissa fall påverka kärleksrelationer och sexlivet. Många har dock sexuella behov och intressen som alla andra, däremot kan det uttryckas på andra sätt än vad som anses vara enligt normen.

Relationer och sex ska alltid bygga på ömsesidighet och respekt från båda parter. Det är viktigt att berätta om sina behov och ha en dialog med sin partner. Vid Aspergers kan det vara extra viktigt att berätta om hur man fungerar för någon som inte har samma förståelse över diagnosen.

Med tanke på de sociala svårigheterna upplever en del sig ensamma, eller till och med misslyckade efter att gång på gång att träffa en livspartner. Många med Aspergers är väldigt ärliga, tydliga och raka, samt vågar ofta stå fast vid sina åsikter.

Det kan både vara något som upplevs tacksamt från andras håll, men ibland bli problematiskt. Men ju mer personen med Aspergers lär känna sig bättre själv, finns det alltid möjligheter att förbättra den sociala förmågan och kommunicera i olika typer av relationer.

Aspergers hos barn

I de flesta fall upptäcks symtomen på Aspergers redan under den tidiga barndomen. Exempel på tidiga tecken kan vara att barnet undviker ögonkontakt med andra, inte lyssnar på sitt namn eller inte intresserar sig för att leka med jämnåriga.

Många känner sig annorlunda till följd av sin funktionsnedsättning och kan ha ett behov av att få prata om det. Till exempel är skolgången svår för många till följd av den bristande sociala förmågan samt specialintressen – som gör att det kan vara svårt att dela intressen med andra. Det är viktigt att omgivningen tar hänsyn till svårigheterna, ger stöd och skapar de bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna leva ett så berikande liv så möjligt.

Hur kan Svea KBT hjälpa vid Aspergers och NPF?

Svea KBT kan hjälpa till med en NPF utredning. Hos oss kan även du med NPF eller som är nära anhörig och förälder till någon med NPF få stöd och rådgivning. Vi anpassar alltid våra behandlingar baserat på dina behov.

Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal där vi kan rekommendera en lämplig psykolog till dig eller berätta mer om en NPF utredning om du misstänker Aspergers.

Läs mer om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: