Skuldkänslor och dåligt samvete

Psykolog Paulina Nordebrand

Författare

Psykolog Paulina Nordebrand

Paulina Nordebrand är psykolog och utbildat inom KBT med examen från Stockholms universitet. Hon har fördjupad kunskap inom terapiformerna Dialektisk beteendeterapi (DBT), ACT, ISTDP.

Vad är skuldkänslor?

Skuldkänslor är en emotionell reaktion som kan uppstå till följd av att en person upplever sig ha gjort något fel, skadat någon eller ser sig som ansvarig för ett negativt utfall.

Känslor av skuld kan också vara ett resultat av att ha brustit i moraliska eller etiska skyldigheter gentemot sig själva eller andra. Skuld hänger samman med självreflektion och vår uppfattning om hur andra värderar oss. Känslan kan variera i intensitet och vara förenad med upplevelsen av ångest, skam eller sorg.

Skuldkänslor och dåligt samvete är normala mänskliga känslor. Att göra misstag är en naturlig del av livet. Känslor av skuld kan fungera som en påminnelse om våra värderingar och hjälpa oss att navigera i sociala interaktioner. Skuldkänslor kan också förhindra att vi gör om ett misstag och de kan driva oss till att ta ansvar för våra handlingar och reparera viktiga relationer.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att om känslor av skuld och dåligt samvete blir överväldigande, destruktiva och påverkar vardagen negativt kan det vara klokt att söka stöd och hjälp för att hantera dem på ett hälsosamt sätt.

Olika typer av skuldkänslor

Skuldkänslor kan uppstå av olika anledningar och det finna olika typer av skuldkänslor:

 • Skuldkänslor som uppstår till följd av att vi brutit mot våra egna värderingar eller moral.
 • Empatisk skuld till följd av att ha gjort någon annan skada.
 • Existentiell skuld till följd av upplevelse att inte lyckas leva upp till egna förväntningar eller livsmening.
 • Känslor av skuld kopplade till exempelvis att ha överlevt en katastrof som krävt många andra liv eller att vara i livet medan en närstående gått bort i sjukdom.
 • Skuldkänslor till följd av ojämlika villkor, exempelvis att vara mer priviligierad jämfört med en minoritet.

Våra psykologer behandlar jobbiga känslor

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa dig att hantera jobbiga känslor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför får vi skuldkänslor?

Skuldkänslor kan uppstå som en reaktion på en verklig eller upplevd överträdelse av normer, värderingar eller förväntningar. Känslorna kan betraktas som ett tecken på en sund moralisk och social medvetenhet eftersom de signalerar att individen är medveten om rätt och fel samt känner ansvar för sina handlingar. Hur individer hanterar och reagerar på sina skuldkänslor kan variera och påverkas av deras personlighet, uppfostran och livssituation.

Skuldkänslor kan även ha en koppling till olika typer av psykiska tillstånd såsom ångestproblematik, depression, ätstörningar, PTSD och OCD.

Vanliga symtom vid skuldkänslor och dåligt samvete

Skuldkänslor och dåligt samvete kan ge upphov till olika känslor och fysiska reaktioner hos en individ. Några vanliga symtom och tecken som kan förekomma vid skuldkänslor och dåligt samvete:

 • Ångest: Skuldkänslor kan ofta åtföljas av känslor av ångest eller oro. Individen kan uppleva en allmän känsla av obehag eller rädsla relaterad till det denne känner skuld för. Personer kan också ägna mycket tid åt att grubbla över sina handlingar och oroa sig för konsekvenserna.
 • Skam: Skam är en stark känsla av att vara felaktig eller dålig som person på grund av ens handlingar.
 • Självkritik och negativa tankar: Personer med skuldkänslor kan vara självkritiska och ha negativa tankar om sig själva.
 • Sömnproblem: Skuldkänslor kan påverka sömnen negativt, vilket kan leda till sömnproblem som insomnia eller mardrömmar.
 • Aptitförändringar: Vissa personer kan uppleva förändringar i aptiten när de har skuldkänslor, vilket kan leda till att de äter mer eller mindre än vanligt.
 • Koncentrationssvårigheter: Skuldkänslor kan göra det svårt att fokusera och koncentrera sig på uppgifter, eftersom tankarna är upptagna av det som orsakar skuldkänslorna.
 • Undvikande beteende: En person med dåligt samvete kan undvika att möta de människor eller situationer som påminner dem om det de känner skuld för.
 • Fysiska symptom: Vissa individer kan uppleva fysiska symtom som huvudvärk, magbesvär, illamående eller spänningar i musklerna som ett resultat av sina skuldkänslor.
 • Depression: Skuldkänslor kan vara en faktor som bidrar till depression eller förvärrar befintlig depression.
 • Rädsla för negativa konsekvenser: Personer med dåligt samvete kan vara rädda för konsekvenserna av sina handlingar och oroa sig för att de kommer att drabbas av negativa konsekvenser.

Vanliga beteenden hos människor som känner dåligt samvete

När vi känner dåligt samvete kan vi uppvisa olika beteenden och reaktioner beroende på vår personlighet och det sammanhang som vi befinner oss i. Här är några vanliga beteenden som kan förekomma hos individer med dåligt samvete:

 • Ber om förlåtelse: En vanlig reaktion hos personer med dåligt samvete är att de kan be om förlåtelse från de som de tror att de har sårat eller skadat. De kan känna en stark önskan att åtgärda det som orsakade skuldkänslorna.
 • Självbestraffning: Vissa människor kan straffa sig själva på olika sätt när de känner dåligt samvete. Exempelvis genom självkritik eller självskadebeteende.
 • Dra sig undan: För att undvika att konfronteras med orsaken till sitt dåliga samvete kan personer distansera sig från människor eller situationer som påminner dem om det de känner skuld för.
 • Försök att kompensera: Vissa individer kan försöka kompensera för sina handlingar genom att göra goda gärningar, försöka lösa andras problem eller genom att försöka rätta till det som orsakade skuldkänslorna.
 • Försvarsmekanismer: För att skydda sitt självförtroende och undvika att känna sig sårbart kan personer med dåligt samvete använda olika försvarsmekanismer, som rationalisering eller förminskning av konsekvenserna som följer handlingen.
 • Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation: Människor med dåligt samvete kan visa tecken på skuldkänslor genom sitt kroppsspråk, som att undvika ögonkontakt eller rodna.  

Vad är skillnaden mellan skuldkänslor och skamkänslor?

Skuldkänslor och skam är två olika emotionella reaktioner som ofta förekommer i anslutning till varandra.  Skuldkänslor är ofta kopplade till en specifik handling eller beteende som personen anser vara felaktig eller dålig. Känslor av skuld är vanligtvis riktade mot handlingen och kan motivera en person att rätta till misstaget, be om förlåtelse och ändra sitt beteende.

Skam är, till skillnad från skuld, en djupare och mer allomfattande känsla av att vara felaktig eller ovärdig som person på grund av något man har gjort eller upplevt. Den riktar sig inte bara mot handlingen utan även mot personens identitet och självbild.

När blir skuldkänslor destruktiva?

Skuldkänslor kan bli destruktiva när de förekommer så pass ofta, länge och intensivt att de påverkar en persons välbefinnande och livskvalitet negativt.

 • Individen känner överdriven skuld, isolerar sig och har svårt att förlåta sina misstag, oavsett hur litet eller försumbart misstaget var.
 • Skuldkänslor kan bli destruktiva när de följs av självbestraffning, missbruk av substanser eller annan typ av självskada.
 • Destruktiva skuldkänslor hänger även samman med negativ påverkan på självförtroendet, självkänslan och förmågan att bygga och underhålla viktiga relationer.
 • Skuldkänslor kan ha en negativ påverkan på individen när denne återkommande prioriterar andras behov på bekostnad av sina egna. 

Vanliga situationer där andra människor ger dig skuldkänslor

Skuldkänslor kan uppstå i interaktioner med olika människor och i olika situationer. Det är viktigt att förstå att det inte nödvändigtvis är en persons avsikt att ge någon skuldkänslor, och skuldkänslor kan vara en subjektiv reaktion på en situation. Här är några exempel på när vi kan uppleva att andra ger oss skuldkänslor:

 • Familjemedlemmar: Familjerelationer kan vara komplexa, och ibland kan interaktioner med familjemedlemmar leda till skuldkänslor. Det kan vara föräldrar, syskon eller andra nära släktingar. Ibland kan människor i vår närhet försöka påverka våra handlingar så att de går i linje med deras värderingar och önskemål. De kan då berätta hur våra handlingar påverkar dem negativt med vetskapen om att det kommer att väcka skuldkänslor hos oss.  
 • Vänner: Konflikter eller missförstånd med vänner kan också generera skuldkänslor, särskilt om du känner att du har sårat eller svikit dem på något sätt.
 • Partner: Relationer med en romantisk partner kan vara särskilt känsloladdade, och konflikter eller missförstånd i förhållandet kan leda till skuldkänslor.
 • Kollegor: På arbetsplatsen kan du uppleva skuldkänslor om du tror att du har orsakat problem, missförstånd eller negativa konsekvenser för dina kollegor.
 • Chefer eller överordnade: Om du upplever att du har misslyckats med att uppfylla arbetsrelaterade förväntningar eller har begått misstag som påverkar arbetsplatsen kan detta orsaka skuldkänslor gentemot dina chefer eller överordnade.
 • Lärare eller mentorer: I utbildningssammanhang kan skuldkänslor uppstå om du inte har presterat på det sätt du önskat eller om du har brustit i dina åtaganden gentemot lärare eller handledare.
 • Möte med nya personer: Ibland kan interaktioner med främlingar också skapa skuldkänslor, särskilt om du känner att du har påverkat dem negativt eller inte levt upp till någon form av sociala normer eller förväntningar.
 • Professionella rådgivare eller terapeuter: Om du deltar i terapi eller rådgivning och känner att du inte har gjort tillräckliga framsteg eller missat att göra en hemuppgift, kan det ibland leda till skuldkänslor.

8 tips för att hantera och leva med skuldkänslor

Att leva med återkommande och intensiva skuldkänslor kan vara utmanande, men det finns strategier och tips som kan hjälpa dig att hantera dem på ett mer hälsosamt sätt:

 1. Självreflektion: Ta tid att fundera över varför du känner skuldkänslor och identifiera specifika handlingar eller situationer som har utlöst dem. Försök att förstå dina egna tankar och känslor.
 2. Acceptera dina känslor: Det är viktigt att acceptera att skuldkänslor är en naturlig mänsklig reaktion på att ha gjort något som du uppfattar som fel. Tillåt dig själv att känna dessa känslor utan att döma dig själv.
 3. Perspektivtagande: Försök att sätta dina skuldkänslor i perspektiv. Fråga dig själv om din skuld är proportionell till handlingen du känner dig skyldig för. Ibland kan skuldkänslor vara överdrivna.
 4. Lär dig av dina misstag: Istället för att fastna i skuldkänslor, försök att se dem som möjligheter till personlig tillväxt och lärande. Tänk på hur du kan undvika att göra samma misstag igen.
 5. Prata med någon: Dela dina känslor med en vän, familjemedlem eller terapeut. Ibland kan att prata om dina skuldkänslor hjälpa dig att få perspektiv och stöd.
 6. Förlåt dig själv: Att förlåta dig själv är en viktig del av att hantera skuldkänslor. Förstå att ingen är perfekt och att alla gör misstag.
 7. Sätt realistiska förväntningar: Försök att undvika att sätta orimliga förväntningar på dig själv. Ingen kan alltid agera perfekt, och det är viktigt att vara snäll mot dig själv.
 8. Öva mindfulness och självmedkänsla: Meditationsövningar och tekniker för att utveckla självmedkänsla kan vara användbara för att hantera skuldkänslor och öka ditt emotionella välbefinnande.
 9. Ge tillbaka: Att göra goda gärningar och hjälpa andra kan hjälpa till att mildra skuldkänslor och ge dig en känsla av att bidra positivt till andra.

Du kanske också är intresserad av:
Lär dig att säga nej utan dåligt samvete
Övertänkande

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av jobbiga känslor?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom känslohantering och psykologiskt välbefinnande. Vi ger dig gärna rekommendationer om bästa psykolog och behandlingsmetod för just dina omständigheter. Varmt välkommen att kontakta oss idag.

Läs mer om andra känslor