Interpersonell terapi (IPT)

Interpersonell psykoterapi (IPT) fokuserar huvudsakligen på relationer och sociala interaktioner. En central tanke i IPT är att psykologiska symptom kan förstås som en följd av vardagliga svårigheter i relationer. Syftet med IPT är att identifiera de nuvarande relationella svårigheterna och lära sig att hantera dessa bättre. Med bättre hanteringssätt kan de psykiska symtomen minska och välbefinnandet öka.

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är IPT – interpersonell terapi?

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en evidensbaserad behandlingsmetod som vanligtvis pågår i 12–16 veckor. IPT är baserad på föreställningen om att psykiska symptom uppstår i samband med relationer. Relationer kan potentiellt öka psykiska symptom och att må dåligt kan också ha en negativ inverkan på relationer.

Med andra ord så påverkar relationer och psykisk ohälsa varandra. Målet med behandlingen är att stärka kommunikationen, förbättra relationerna och minska de psykiska symptomen.

En skillnad från andra former av psykoterapi är att man inte fokuserar på inre konflikter baserade på tidigare relationer och upplevelser. Vid IPT fokuserar man här och nu på de nuvarande interpersonella relationsproblemen som ligger till grund för psykisk ohälsa.

Är du intresserad av IPT?

Om du känner att IPT är en terapiform som kan passa dig får du gärna kontakta oss för mer information.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

När används IPT?

När metoden växte fram användes IPT som behandling för depression. Idag har den visat sig vara effektiv även för andra psykiska problem. Följande är en lista på psykiska tillstånd som kan behandlas med IPT:

Fokuset i IPT

Vid en IPT-behandling arbetar psykologen och klienten tillsammans utifrån ett av dessa fyra fokusområden:

Interpersonella konflikter: Interpersonella konflikter uppstår när två eller fler personer inte kommer överens om något. Oenigheter kan orsakas av att det finns olika förväntningar på relationen. Ibland kan det finnas brist på kommunikation eller svårigheter att effektivt uttrycka sina förväntningar på den andre. Exempelvis kan det handla om en parrelation där personerna har olika behov i relationen samt olika förväntningar på varandra. Detta leder till konflikter och dåligt mående.

Rollförändring: Psykiska symptom kan uppstå till följd av stora förändringar i livet som är svåra att hantera. Exempel på livsförändringar är när man blir förälder, går igenom en skilsmässa eller blir arbetslös. En rollförändring kan även bero på att man går i pension, sörjer en bortgång eller går ut skolan och inte vet vad man ska göra i livet. Till följd kan det orsaka mycket stress och ångest. Det terapeutiska arbetet vid rollförändring går ut på att sörja det som förlorats och hitta nya möjligheter till vad den nya rollen kan innebära.

Komplicerad sorg: Förlusten av en nära anhörig eller betydelsefull person kan skapa en stor sorg som är svår att hantera. Alla reagerar olika och det tar olika lång tid att bearbeta en sorg. Men vid en komplicerad sorg verkar sorgen inte mildras med tiden.

Särskilda omständigheter kan leda till att man har svårare för en naturlig återhämtning. Exempelvis kan det bero på ett traumatiskt dödsfall, självmord eller att man haft en invecklad relation till den som gått bort. För vissa övergår sorgen i en depression.

Interpersonella svårigheter: Interpersonella svårigheter kan handla om att man har svårt att skapa och bibehålla sunda relationer. Exempelvis kan detta bero på tidigare erfarenheter av relationer som möjligtvis gör det svårare med närhet och att lita på andra.

Hur går en IPT behandling till?

IPT-behandlingen är uppdelad i tre delar; den inledande fasen, mellanfasen och slutfasen.

Inledande fasen. I den inledande fasen kommer psykologen tillsammans med klienten först och främst att kartlägga symtombilden. Man går igenom vilka personer som är centrala i klientens liv och hur dessa kan vara kopplade till symptomen. Vad är det som fungerar bra i dessa relationer? Vad fungerar mindre bra i relationerna? – Detta kallas att man gör en interpersonell inventering.

Under ett antal sessioner arbetar man vidare för att identifiera vilka relationer som behövs läggas fokus på under terapins gång. Tillsammans bestäms ett fokusområde som terapin ska ha; interpersonella konflikter, rollförändring, komplicerad sorg eller interpersonella svårigheter.

Mellanfasen. I mellanfasen utforskas fokusområdet. Arbetet kretsar kring att åstadkomma positiva förändringar samt lösningar till de nuvarande problemen. Man jobbar även med att öka det sociala stödet och förbättra sättet att kommunicera på. En kommunikationsanalys brukar genomföras för att identifiera vilka kommunikationsmönster som leder till interpersonella problem.

Klienten brukar även få komma att fundera över vad för behov samt förväntningar som finns i de centrala relationerna. Vanliga frågor som kan ställas är: ”Vad specifikt skulle man behöva mer av i relationen?”, ”Hur önskar man att bli bemött om man exempelvis är ledsen?” och ”Hur kan man uttrycka detta på ett bra sätt?”. Ytterligare får klienten lära sig att uppmärksamma känslomässiga reaktioner som uppstår av relationerna och att hantera känslorna. 

Mellan sessionerna är det vanligt att klienten kan komma att få praktiska hemuppgifter eller färdighetsträna via rollspel där syftet är att implementera de nya förhållningssätten i de vardagliga relationerna. Sedan utvärderar man hur det gått i en diskussion med psykologen.

Slutfasen. Under slutfasen kartläggs framtida risksituationer och tidiga varningssignaler på psykiska symptom. En summering görs över vilka strategier som använts i behandlingen. Vidare diskuteras hur klienten ska fortsätta att upprätthålla de nya strategierna i sitt vardagliga liv. Förhoppningen är att klienten ska känna sig mer självständig och fortsätta jobba med relationerna även när behandlingen är slut.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Om du vill veta mer om IPT eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge dig rekommendation om bästa psykolog och behandlingsmetod för just dina omständigheter.

Samtalsterapi
KBT terapi
Psykodynamisk terapi
Schematerapi
Metakognitiv terapi
ACT terapi
Psykoterapi
DBT terapi
CFT terapi
Gestaltterapi