Motiverande samtal

Psykolog Lotta Anderlind

Författare

Psykolog Lotta Anderlind

Lotta Anderlind är utbildad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Hon har även en master i ekonomi och erfarenhet från ledarskap och organisationsutveckling inom näringslivet.

Vad är motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsteknik utvecklad för att underlätta beteendeförändring genom att öka inre motivation och tydliggöra mål. Samtalsledaren ställer öppna frågor till motparten, t.ex. en medarbetare eller patient, som får reflektera över sin situation, sina mål och vad som skulle kunna förändra situationen. Samtalsledaren utgår från och framkallar motpartens egen motivation och egna insikter samt förstärker dessa genom ett par tekniker som beskrivs nedan.

Motiverande samtal (förkortat MI från Motivational Interviewing) utvecklades på 1980- och 90-talet av två psykologer, William Miller och Stephen Rodnick. De upplevde ett behov av en ny klinisk metod för att hjälpa patienter förändra ohälsosamma beteenden inom alkohol- eller droganvändning. Istället för att konfrontera sina patienter utvecklade de en modell byggd på empati och förståelse. Modellen har senare vidareutvecklats och visat sig framgångsrik för att uppnå hållbar beteendeförändring inom en rad områden.

Läs mer om våra företagstjänster och företagshälsovård

Våra psykologer stöttar och coachar

Läs mer om hur Svea KBT kan hjälpa dig och ditt företag.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

När används motiverande samtal

MI används idag ofta inom KBT (kognitiv beteendeterapi) för att hjälpa patienter nå sina mål och utforska olika motstridiga känslor kring beteendeförändring vad gäller t.ex. träning eller vid olika former av missbruk. Då MI visat sig framgångsrikt har det även potential att bidra vid jobbrelaterade situationer, t.ex. för att motivera en arbetsgrupp eller vid så kallade svåra samtal. Det kan även användas inom föräldraskap, utbildning, arbetspsykologi och sport. MI används också som samtalsmetod inom skola, socialtjänst och kriminalvård.

Forskningen kring MI har främst gällt hälso- och livsstilsrelaterade områden där MI visat sig  underlätta beteendeförändring vad gäller träning, diabetes eller hjärtsjukdom, alkohol- drog- eller spelmissbruk, rökning eller annan tobaksanvändning, övervikt, följsamhet till medicinering generellt eller restriktioner vid HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt beteendeförändring hos sexförbrytare.

Samtalsledarens roll

MI är ett förhållningssätt där samtalsledarens roll är att försöka förstå den andres situation och att framkalla förändringsprat. Att få motparten att reflektera över sin situation, sina handlingar och dess konsekvenser samt egna mål. Målet är också att stärka motpartens upplevda autonomi, en känsla av att själv kunna styra och påverka sin situation eller mående, vilket ökar den inre motivationen.

4 principer för förändring

De fyra grundprinciperna som samtalsledaren förlitar sig på är ett empatiskt lyssnande, att stötta självförmåga, att “rulla med motstånd” och “skapa diskrepans”. De två sistnämnda handlar om att anpassa sig till det stadie där motparten befinner sig och att, istället för att argumentera emot, utforska de känslor eller beteenden som kan hjälpa till att driva på en förändring.

Hur kan Svea KBT hjälpa er organisation eller företag?

Genom att utbilda chefer, projektledare, medarbetare eller sjukvårdspersonal i MI kan individerna dels själva bli bättre på att utforska och uppnå mål samt även arbeta tillsammans med sina medarbetare för att öka motivation och måluppfyllelse. MI kan även användas vid svåra samtal, när en medarbetare är t.ex. är stressad, sjuk eller har ett riskbruk av alkohol. När Svea KBT utbildar skräddarsyr vi utbildningen utifrån de mål som finns i företaget eller organisationen och vi använder därför alltid konkreta situationer som utgångspunkt för att få en stark förankring i företagets eller organisationens vardag. Utbildningen är upplevelsebaserad och innehåller många praktiska övningar.

Vi erbjuder även handledning under en tid efter utbildningen och vid behov återkoppling på inspelade sessioner med medarbetare eller klienter. Självklart utbildar vi även hela team eller grupper i MI.

Kontakta oss