10 tips för att öka motivation hos medarbetare

I den här artikeln ger psykologen Lotta Anderlind tips på hur du som chef eller ledare kan skapa bättre förutsättningar på arbetsplatsen och höja motivationen hos dina medarbetare.

Psykolog Lotta Anderlind

Författare

Psykolog Lotta Anderlind

Lotta Anderlind är utbildad psykolog med examen från Stockholms Universitet. Hon har även en master i ekonomi och erfarenhet från ledarskap och organisationsutveckling inom näringslivet.

Vad är motivation?

Med motivation menar vi den drivkraft som finns både inom och utanför individen som gör att hen uppnår mål. Vår motivation påverkas alltså av flera faktorer både inom och utanför oss själva. Yttre motivation på jobbet handlar om påverkansfaktorer skapade av andra, till exempel lön och andra förmåner, direkta instruktioner om hur en uppgift bör utföras, eller att ett jobb utförs pga rädsla för att förlora jobbet. Löner och bonusar har dock, enligt forskning, tyvärr inte den påverkan på motivationen som många företag hoppas på.

Inre motivation handlar om att uppgifter utförs för den tillfredsställelse de i sig själva skapar. En person kanske presterar högt utifrån en önskan att lära sig mycket eller för att hen har ett eget stort intresse för området, eller för att hen upplever ett “flow” tillsammans med andra under uppgiftens utförande. Den som har en hög inre motivation till att utföra en uppgift kommer inte bara att prestera högre utan dessutom må bättre under tiden, lära sig mer och vara mer uthållig. Därför presenterar vi här hur ledare kan skapa förutsättningar för en hög inre motivation, inte bara hos sina medarbetare, utan även hos sig själva.

Läs mer om våra företagstjänster och företagshälsovård

Våra psykologer hjälper dig och ditt företag

Läs mer om våra företagstjänster och hur våra psykologer kan motivera dig och dina kollegor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

10 Tips för att öka motivationen

Vad som motiverar oss är till viss del individuellt. Vi människor har dock flera gemensamma grundläggande behov, som om de är tillgodosedda, gör att förutsättningarna för vår inre motivation ökar.

1. Autonomi – självbestämmande och delaktighet

Autonomi handlar om upplevelsen av att själv kunna styra och påverka sitt eget liv. På en arbetsplats handlar det om att ge medarbetare möjlighet till självbestämmande och inflytande över exempelvis arbetsuppgifter, arbetssätt och arbetstid. Medarbetare behöver också variation och feedback i arbetet. Autonomi och delaktighet ökar när ledare underlättar och uppmuntrar initiativ, ber medarbetare om input, lyssnar på deras tankar och idéer, ser saker från de anställdas perspektiv samt ger frekvent och adekvat feedback.

2. Lärande & kompetens

Kompetens och lärande handlar om att få känna sig skicklig, att kunna lita på sin egen förmåga, och att få utvecklas. När ledare skapar möjlighet för medarbetare att använda samt utveckla sina olika kompetenser ökar meningsfullheten i arbetet och med det den inre motivationen. Möjlighet att utvecklas gäller både ens egna yrkesfärdigheter och även andra förmågor såsom självledarskap, beslutsfattande, samarbete, att prioritera, stresshantering och coping. Att både få öka sina kunskaper och också använda dessa i nya sammanhang främjar engagemang. En viktig del av kompetensutveckling är reflektion kring utvecklingen så att ledare tillsammans med medarbetare tydliggör och sätter fokus på lärande inom hela organisationen.

3. Tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

Utöver generell kompetensutveckling gynnas motivation och viljan att stanna kvar inom en organisation av att det finns tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Ledare som berättar om sina karriärvägar på ett lunchseminarium eller om olika kommande projekt där anställda ges möjlighet att bidra, strukturerade medarbetarsamtal eller ett mentorprogram som ökar idéutbyte inom organisationen är ett par exempel.

4. Gemenskap

Att få tillhöra en grupp, att känna sig sedd och accepterad är ett grundläggande mänskligt behov. När vi uppnår något tillsammans med andra och får bidra med våra egna idéer och där samarbetet flyter på, så presterar vi och mår generellt väldigt bra. Ledare har ansvar för att skapa meningsfulla team med rätt förutsättningar och resurser för att kunna lyckas. Hur information överförs i en organisation har stor möjlig påverkan på hur inkluderade medarbetare känner sig. När medarbetare förstår hela arbetskedjan och alla processer så känner de sig mer delaktiga. Välkomnande onboarding samt ett mentor- och faddersystem på arbetsplatsen kan bidra till att varje medarbetare blir en i gänget. Vi kan även fundera över hur vi sitter på arbetsplatsen – kan vi justera detta för att öka gemenskap och möjliga möten mellan medarbetare? Ledare kan dessutom  uppmuntra, planera och själva aktivt delta i fika och luncher, och till exempel göra mötesrum eller kök extra välkomnande.

5. Ett respektfullt och tillitsfullt bemötande och klimat på arbetsplatsen

Psykologisk säkerhet på arbetsplatsen innebär att medarbetare känner sig trygga i att komma med idéer, ifrågasätta rutiner och diskutera egna tillkortakommanden och misstag. Psykologisk säkerhet skapas genom att ledarna föregår med gott exempel, öppnar upp för diskussioner och feedback, frågar om idéer inför beslut, är generösa med information, gör så många som möjligt inkluderade, undviker skuldbeläggande och negativa kommentarer och istället ser utmaningar som ett möjlighet till ökat lärande, samt är genuint intresserade av sina medarbetare.

6. Ett hänsynstagande till och intresse för den anställde

Vi människor motiveras också av att bli lyssnade på och av att få bekräftelse. Undersök vad som är viktigt för varje medarbetare och hur livet ser ut i stort. Vad finns det för saker som hen drivs av och tycker är viktigt? Vad tror medarbetaren själv är viktigt för hens motivation? Vad vill hen utveckla? Hur kan ni tillsammans hitta lösningar och uppgifter på arbetsplatsen som kan tillgodose dessa behov, och hur kan ni följa upp goda resultat?

7. Värderingar och information

Ju mer adekvat information ett företag delar med sig av till sina medarbetare och ju mer medarbetarna känner till och delar företagets värderingar desto mer delaktiga och motiverade kommer de att känna sig. Helst bör medarbetarna vara delaktiga i att utforma värderingar, och få tid att reflektera över hur värderingarna kan appliceras i det dagliga arbetet. Värderingar har alltså potential att stärka upplevd gemenskap och meningsfullhet – vilket kan stärka den inre motivationen.

8. Sätta mål och följa upp

Målsättningsteori har ett mycket stort forskningsstöd och beskriver att utmanande mål som samtidigt är uppnåbara, specifika, mätbara och accepterade leder till högre prestation genom att de skapar en tydlig riktning  för medarbetarna. Mål kan även sättas för uppgifter som går utanför själva arbetsuppgiften och kan gälla medarbetarbeteende och lärande, och bör avse både vad som skall uppnås samt hur.

Återkoppling, att följa upp, och att låta feedbackens fokus blicka framåt – s.k. feedforward, istället för att fokusera på vad som inte varit bra, stärker målorientering , beteendeförändring och främjar arbetslust. För att öka medarbetarnas självägandeskap är det viktigt att låta dem vara delaktiga vid formuleringen av mål, eller ännu hellre, att de helt själva får möjlighet att sätta sina mål.

9. Begränsa stressorer

Ibland handlar motivation om att ta bort eller minska hinder för motivation. Vad finns det för saker på jobbet och även hemma eller runt omkring personen som just nu hindrar personen från att prestera? Kan ni tillsammans problemlösa för att hitta sätt att öka resurser och minska hinder, eller skulle personen må bra av att få träffa en psykolog för att komma vidare?

10. Pauser och träning

Vår hjärnas förmåga att koncentrera sig och prestera ökar när vi tränar och när vi tar pauser. Peppa därför dina medarbetare att ta korta pauser under jobbdagen; en kort promenad, ett träningspass runt lunch eller några enklare övningar vid arbetsplatsen med jämna mellanrum. Kan pauser synkas med andra medarbetare gagnar det även gemenskapen.

Anställda som upplever autonomi, gemenskap, kompetensutveckling, respekt, delaktighet och ett genuint intresse presterar inte bara högre utan upplever dessutom högre välbefinnande, mindre stress och är mer benägna att stanna kvar i organisationen. Ovan faktorer är alltså inte bara mål i sig utan är dessutom medel för att nå andra mål. Alla beslut och interventioner i en organisation bör därför ta hänsyn till om de leder till frihet att experimentera och ta initiativ utifrån egna idéer, upplevd respekt och gemenskap med ledare och kollegor, samt kompetensutveckling. Beslut som upplevs som utifrån styrda eller ett försök till att kontrollera medarbetarnas beteende bör undvikas, då en känsla av att bli kontrollerad sänker både upplevd autonomi och kreativitet samt leder till högre stress.

Hur kan Svea KBT hjälpa era medarbetare?

Är du intresserad av att veta mer så hör gärna av dig till oss. Vi skräddarsyr utbildningar inom motivation helt utifrån varje företags förutsättningar och behov. Läs även gärna om motiverande samtal och hur de kan hjälpa medarbetare att må och prestera bättre.

Kontakta oss