Machiavellism (Machiavellisk personlighetsstörning)

Författare

Psykologkandidat Emma Karlgren
Medicinsk granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är machiavellism?

Machiavellism (Machiavellisk personlighetsstörning) innebär att en person är manipulativ, saknar moral och har en cynisk världssyn. Fokus för personen är att behålla eller öka sin makt till varje pris. För att åstadkomma detta gör individen helt enkelt det som krävs, trots att det kan innebära manipulation, våld eller utnyttjande av någon annan. Så länge målet uppnås spelar det ingen roll huruvida agerandet är etiskt korrekt eller inte.

Det centrala personlighetsdraget hos en individ med Machiavellisk personlighetsstörning karaktäriseras av viljan att nå sina mål oavsett tillvägagångssätt. En sådan person kan använda alla tänkbara medel för att få sin önskan bemött.

Machiavellism är dock inte ett kliniskt personlighetssyndrom eller en diagnos som kan ställas inom vården, utan snarare ett ramverk som beskriver människors beteenden. 

Machiavellism överlappar med personlighetssyndromen antisocialt personlighetssyndrom och narcissistiskt personlighetssyndrom, vilka till skillnad från machiavellism är diagnoserbara. Vad de har gemensamt är deras manipulativa och okänsliga karaktär. Däremot kan orsaken till manipuleringen skilja sig åt. Exempelvis kan personer med antisocial personlighetssyndroms manipulativa eller oärliga beteende bottna i enbart nöje.

En person med machiavellism manipulerar främst när det finns något att vinna genom det. Den manipuleringen är mer försiktig och flexibel, medan en person med antisocial personlighetsstörning kan manipulera mer på impuls eller vana. Alla tre personlighetsdrag karaktäriseras däremot av en betydande egocentrism. Cynismen som är vanlig hos en person med machiavellism leder ofta till uppfattningen att andra människor har onda intentioner, och att andra människor vill manipulera personen själv. Av den anledningen tror machiavellisten det värsta om andras intentioner och kan ha en fientlig framtoning. 

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer hur de kan hjälpa dig som vill ändra dina tankemönster

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Kännetecken och symtom på machiavellism

1. Självcentrerad

Ett stort självfokus är vanligt för en person med drag av machiavellism. Detta kan för det mesta konstateras efter hand, då människor i närheten tenderar att uppmärksamma och genomskåda grunden till machiavellistens handlingar. 

2. Cynisk världsuppfattning

Att göra cyniska uttalanden om andra människors intentioner kan höra till vanligheten för en individ med drag av machiavellism. Ofta har personen svårt att lita på andra människor och misstror deras intentioner. Det kan därför bli problematiskt för individen att skapa djupare relationer eller utföra arbete som kräver att man litar på att andra sköter sin uppgift. 

3. Initialt vänlig

Det är inte ovanligt att machiavellisten initialt uppfattas som smickrande, tillmötesgående och vänlig. Detta kan vara en uträknad taktik för att komma närmare sina mål, exempelvis genom att öppna sig själv för att vinna solidaritet. Det är inte alltid som en hårdare taktik används till en början. 

4. Framgångsrik i tävlingsinriktade miljöer

Konkurrens och maktsträvan driver denna individ, och därför kan den som har kapacitet klättra på karriärstegen i miljöer där hårt klimat råder. 

5. Hänsynslös

Det är vanligt att dessa individer använder sig av bedrägeri eller till och med tvång för att nå sina mål. Att trampa andra på tårna är inga problem, och därav kan en person med dessa drag uppfattas som okänslig och oförskämd. 

6. Fokus på makt

Ett centralt fokus för en person med machiavellism är pengar, makt och konkurrens. Nära relationer, egenvård och samhällsgemenskap läggs mindre energi på. 

7. Likgiltig inför hur andra påverkas

Huruvida andra drabbas av machiavellistens strävan mot makt och rikedom kan tyckas ovidkommande. Om lurendrejeri eller manipulering är det som krävs för att personen ska nå sitt mål anses det endast nödvändigt. 

8. Avsaknad av moral

Individer med machiavellism skapar sällan starka känslomässigt till andra människor. I kombination med avsaknad av den moraliska kompassen kan personen bortse från vad som är rätt eller fel för att nå sina mål.

9. Strategisk

Machiavellisten kan upplevas smart och strategisk. När det viktigaste handlar om att nå sin målsättning är det gynnsamt att vara klipsk, vilket kan innefatta en del planering och strategitänk. 

Tips för att hantera en person med machiavellism

  • Ta hand om ditt välmående. Personer med machiavellism kan vara destruktiva och deras taktik skadar ibland andra människor. Försök att ha ett accepterande förhållningssätt till dina egna känslor. 
  • Försök komma ihåg att det inte handlar om dig. Har du blivit manipulerad eller lurad grundar det sig troligtvis i den andra personens bristande moral. Att försöka förändra personen gör sannolikt ingen skillnad.
  • Förlita dig inte för mycket på personen. Det är inte omöjligt att det kan användas emot dig i framtiden. Anförtro dig istället åt andra människor. 
  • Sätt upp tydliga gränser. I en relation med en person med drag av machiavellism kan det vara betydelsefullt med markerade ramverk för ert umgänge. Annars finns det en risk att dina gränser överskrids då personens karisma och manipulativa beteende kan vara övertygande. 
  • Anamma inte samma taktik. Det kan vara lätt att dras med i ett liknande beteende om ni befinner er i en konkurrerande miljö. Detta kan snarare trigga personen till att kämpa med ännu hårdare taktik för att nå sitt mål. Ett moraliskt förhållningssätt varar dessutom bättre i längden.
  • Skapa realistiska förväntningar på er relation. Att gång på gång landa i besvikelse eller hoppas på ett förändrat beteende kommer sannolikt enbart att skapa negativitet i ditt liv. 
  • Se personens handlingar framför ord. För mycket lovordande kan vara ett manipulativt drag. Observera istället till personens agerande. Är svek och manipulering något som har förekommit tidigare? Då är det inte otänkbart att det kan ske igen, trots eventuellt smicker. 

Ledarskap och machiavellism

Eftersom personer med machiavellism frekvent använder alla tillgängliga medel för att uppnå makt och kontroll, kan de ibland nå höga positioner på arbetsplatsen. De presterar ofta väl i konkurrenskraftiga miljöer, vilket kan vara gynnsamt i vissa sammanhang. Då fokus för machiavellisten vanligen handlar om att öka sin auktoritet kan det ibland även gå ut över kollegor. Exempelvis kan detta ske genom att information undanhålls från kollegor för det egna gynnandet, eller genom att kollegor medvetet hämmas i karriären för att istället gagna den egna framgången. 

Personer med starka drag av machiavellism kan som ledare anses som cyniska och samvetslösa då de använder manipulativa beteenden för att skapa foglighet bland underordnade. En sådan ledare kan fokusera på att enbart utveckla relationer med människor som har makt eller influens som kan vara gynnsamt för det egna maktsökande.

Tendensen att fokusera på kontrollutövande kan bidra till brist på tillit mellan ledare och underordnade, till ökad cynism och känslomässig utmattning hos kollegor. Denna negativa inverkan kan innebära att dessa ledare inte alltid är optimala för organisationen eller dess medlemmar. Däremot kan machiavellism bidra med positiva effekter på arbetsplatsen när arbetet sker på adekvat sätt, såsom att med effektivitet genomföra förändringar. 

Läs mer om antisociala personlighetsstörningar:
Narcissism
Psykopati
Antisocial personlighetsstörning
Personlighetssyndrom

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

Om du behöver stöttning eller rådgivning finns våra psykologer här för dig. Du är varmt välkommen att kontakta oss idag för rekommendation om både psykologer och behandlingsmetoder för just dina omständigheter.

Kontakta oss

Referenser

Jones, D. N. (2020). Machiavellianism. I V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Red.), Encyclopedia of personality and individual differences, (s.2710-2718). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-246123_1245

Liyanagamage, N., & Fernando, M. (2023). Machiavellian leadership in organisations: a review of theory and research. Leadership & Organization Development Journal, 44(6), 791-811. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2022-0309