Femfaktormodellen (Big five)

I den här artikeln kan du läsa om personlighetsmodellen Femfaktormodellen, även kallat Femfaktorteorin och Big five.

Psykolog Emma Lenz

Författare

Emma Lenz

Emma Lenz är leg. Psykolog och arbetar med KBT och PDT hos patienter i alla åldrar och hjälper dig gärna med bl a ångestproblematik, depressionssymtom, trauman, stress, sömnproblem eller relationella svårigheter.

Vad är femfaktormodellen?

Femfaktormodellen eller Big Five som den också kallas, är en personlighetsmodell som använder sig av fem drag för att förklara personlighet hos individer. Där personlighet i sig kan förklaras som en individs sätt att tänka, känna och bete sig, med mönster som är relativt konsekventa över livet.

Modellen kan appliceras på alla människor och består av dragen öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism, vilka förklaras mer ingående nedan.

Femfaktormodellen menar på att alla har olika grader av dessa drag, vilket sammantaget genererar ens personliga personlighetskomposition. Modellen räknas idag som den mest beforskade personlighetsmodellen och därför även den mest tillförlitliga.

Femfaktormodellen utvecklades för att så gott som möjligt kunna beskriva variansen i människors personlighet med hjälp av få drag. Modellen utvecklades under 1980 och 90-talet och utgick ifrån ett lexikalt perspektiv, alltså att grundläggande drag av mänsklig personlighet kan återfinnas i språket.

För att komma fram till vilka drag som verkar viktigast för att förklara personlighet samt vilket antal som krävs genomfördes en faktoranalys av termer som beskriver personlighetsdrag på olika språk. För att undersöka vidare kring de dragen man då kom fram till gjordes tvilling- och adoptionsstudier, vilka visade på en genetisk komponent bakom dem. Man har också undersökt om detta är applicerbart genom livets gång och sett att de fem faktorerna utöver vuxna även stämmer in på barn.

Gör personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

De 5 olika personlighetstyperna

Openness – Öppenhet

Personer som skattar höga poäng i öppenhet kännetecknas ofta med en intellektuell nyfikenhet, kreativitet och preferens för variation.

Conscientiousness – Samvetsgrannhet

Personer som skattar höga poäng i samvetsgrannhet demonstrerar ofta planerade beteenden snarare än spontana och kännetecknas av att vara målinriktade, organiserade och pålitliga.

Extraversion – Extraversion

Personer som skattar höga poäng i extraversion kännetecknas ofta av att vara energiska, optimistiska, självsäkra och pratsamma. Det är vanligt att de söker stimulering från sin omgivning och ofta i form av umgänge med andra människor.

Agreeableness – Vänlighet

Personer som skattar höga poäng i extraversion kännetecknas ofta av en samarbetsvilja, att vara medkännande, lita på andra, ha en hjälpande natur och ett stabilt temperament.

Neuroticism – Neuroticism

Personer som skattar höga poäng i neuroticism kännetecknas ofta av en större tendens att uppleva obehagliga känslor än andra. Det är vanligt att de också har en lägre grad av stabilitet och självkontroll. I vissa sammanhang används istället dess motsats; emotionell stabilitet.

Här kan du läsa mer om vad personlighet är.

Test för femfaktormodellen

För att utvärdera sin personlighet utifrån femfaktormodellen så kan man använda sig av personlighetstest. Olika test är utformade på olika sätt, men ofta är dagens test digitala och smidiga att genomföra. Ofta får man svara på ett gäng påståenden som härleds till de fem personlighetsdragen, vilket sedan genererar en poäng på vardera drag.

Denna poäng är förenad med särskilda egenskaper, vilka ska stämma in på hur testtagaren är. Det är även vanligt att test idag grundar sig på femfaktormodellen men presenterar egna ord för de olika dragen, för att vara anpassat till olika sammanhang som t.ex. arbetslivet.

För att försäkra sig om att personlighetstestet är kvalitetssäkrat kan man undersöka om det är validerat och DNV-certifierat.

Kritik mot femfaktormodellen

Vanlig kritik mot denna modell är att den förenklar personlighet på ett sätt så att andra viktiga komponenter kan missas. Man menar på att modellen är användbar för att beskriva en persons personlighetsdrag på en grundläggande nivå, men inte för djupa och komplexa analyser. Det har dock inte presenterats någon modell med samma gedigna forskningsgrund som femfaktormodellen som uppfyller dessa krav.

Hur används femfaktormodellen?

Femfaktormodellen kan användas i många olika sammanhang, såsom att lära känna och förstå sig själv bättre eller vid rekrytering. I rekryteringssammanhang är det vanligt att utgå ifrån vilka drag som är viktiga för tjänsten och skapa en så kallad kravprofil. Man låter sedan de arbetssökande göra ett personlighetstest kopplat till femfaktormodellen och därigenom se hur väl denne uppfyller kravet.

Dessa tester är vanliga att användas tidigt i processer som screeningverktyg, för att se vilka kandidater som ska gå vidare i nästa steg, men också bland slutkandidater för att slutligen kunna välja att erbjuda tjänsten till den som har bäst potential att prestera i tjänsten

Femfaktormodellen kan också användas i utvecklingssyfte på arbetsplatser, genom att låta individerna i en arbetsgrupp genomföra personlighetstest och sedan delge sina resultat med varandra. Genom detta kan individerna lära sig om varandras likheter och olikheter, för att öka förståelsen och kommunikationen i gruppen.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16-personlighetstyper