16 personlighetstyper

I denna artikel förklarar vi de 16 personlighetstyperna, baserad på Myers-Briggs Type Indicator. Vi definierar varje personlighetstyp och diskuterar hur dessa kategoriseringar kan tillämpas i både personliga och professionella sammanhang. Vi tar också upp de kritiska synpunkter som riktats mot metodens vetenskapliga grund, samt presenterar hur MBTI kan användas som ett verktyg för självinsikt och förbättrad kommunikation mellan olika personlighetstyper.

Författare: Psykologkandidat Emma Karlgren
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är 16 personlighetstyper?

16 personlighetstyper är ett sätt att kategorisera personlighet på, och baseras på Myers-Briggs personlighetstest (Myers-Briggs Type Indicator). Testet utformades under 1940-talet av Katharine Cook Briggs och hennes dotter Isabell Briggs Myers, med grund i psykoanalytikern Carl Jungs teorier om olika personligheter.

Personligheten kan enligt Myers-Briggs kategoriseras utifrån fyra dimensioner, så kallade dikotomier:

  1. Introversion (I) och extroversion (E)
  2. Intuition (N) och sinnesförnimmelse (S)
  3. Tänka (T) och känna (F)
  4. Bedömning (J) och perception (P)

Observera att bokstäverna illustrerar kategoriernas engelska namn. Baserat på svaren i personlighetstestet kommer en person vanligen att hamna mer åt ett håll på dimensionen, som på en skala. Beroende på vilken sida detta är kommer den bokstaven att tilldelas, för att i slutändan skapa en kombination av bokstäver som beskriver personens personlighet.

Exempelvis skulle en person med mer extroverta drag tillägnas bokstaven E. Personligheten sammanfattas slutligen med fyra bokstäver, exempelvis INFJ eller ESFP. Det finns totalt 16 olika kombinationer av bokstäver, och de följer alltid samma ordning.

Gör personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör evidensbaserat personlighetstest hos Svea KBT!

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Nedan följer en beskrivning av de 4 olika skalorna. Vanligtvis är en person inte fullständigt det ena eller det andra, utan drar sig enbart mer mot ett håll. Två individer kan därav båda kategoriseras som mer dominerade av exempelvis intuition än sinnesförnimmelse när det kommer till att processa information, men kan samtidigt skilja sig relativt mycket från varandra.

Introversion (I) och extroversion (E)

Extroversion karaktäriseras av tendensen att rikta uppmärksamheten mot omvärlden, och att erhålla energi av att socialisera. Introversion handlar snarare om att mer reflektera inåt, tycka om att ägna sig åt sin inre värld samt att erhålla energi av det. Nämnvärt är att introversion och blyghet inte nödvändigtvis är synonyma.

Intuition (N) och sinnesförnimmelse (S)

Intuition eller sinnesförnimmelse handlar om sättet att inhämta information. Tydligare drag av intuition innebär att omvärldsuppfattningen till större del baseras på egna tolkningar och känslor. Stark sinnesförnimmelse innebär i kontrast att omvärldsuppfattningen skapas genom den information som kommer genom de fem sinnena. Den kunskapen är mer konkret och empirisk.

Tänka (T) och känna (F)

Tänka och känna beskriver vilken typ av information en individ främst fokuserar på och grundar sina beslut i. Starkare tendenser av tänka innebär att uppmärksamheten riktas mot fakta, och beslut tas med grund i sakliga och logiska resonemang. I kontrast tenderar en individ med tydligare drag av känna att fokusera på känslor kring personer och världen, samt fatta sina beslut baserat på dessa.

Bedömning (J) och perception (P)

En person med mer prominenta drag av bedömning på skalan uppskattar struktur framför flexibilitet, samt värdesätter planering. I motsats handlar perception om en mer flexibel livsstil, karaktäriserad av att mer agera på instinkt och med ett öppet sinne. Personligheten tycks dessutom generellt vara relativt stabil under livet, och därav kommer personlighetstypen enligt teorin om 16 personligheter förbli densamma med tiden.

Kritiken mot MBTI-modellen (16 personligheter)

Användandet av Myers-Briggs 16 personligheter har stor popularitet inom organisatoriska kontexter och på arbetsplatser. Det har dock kritiserats för sin koppling till typteori, det vill säga att kategorisera människor utifrån olika kategorier och tilldela ett specifikt fack. Ytterligare kritik har riktats mot 16 personligheter för avsaknaden av forskningsstöd. 16 personligheter kan däremot bidra med självreflektion, och många finner nöje i att analysera sig själva och andra utifrån en sådan uppdelning.

Lista över de 16 olika personlighetstyperna

Nedan följer en lista med kort beskrivning av varje personlighetstyp, utan någon inbördes ordning. Alla personligheter har självfallet både positiva och negativa karaktärsdrag.

ISTJ

ISTJ-personligheter uppskattar struktur och ordning. De syns och hörs inte mest i sociala sammanhang, utan tenderar att vara mer tystlåtna och allvarsamma. Noggrannhet och ansvarstagande karaktäriserar ISTJ-individer, och de har ofta en praktisk och realistisk världssyn. Dessa individer går att förlita sig på.

INFJ

INFJ beskriver en medkännande person som bryr sig om och hjälper sina medmänniskor. Dessa individer är något avvaktande och delar inte med sig av sina djupaste tankar och känslor till vem som helst. Drömmande och kreativ är två andra ledord för INFJ-personer. De har en hög integritet och har fallenhet för att läsa av andras intentioner. INFJ anses vara den mest sällsynta personligheten.

ENFP

Personer med ENFP-personlighet karaktäriseras av spontanitet, flexibilitet och kreativitet. Med varm utstrålning har de förmåga att motivera och stötta andra. Man finner glädje i utbytet med andra människor och har fallenhet för kommunikation. Att bli bekräftad av andra människor uppskattas

ESTJ

En typisk ESTJ-personlighet axlar ansvar och trivs i team-konstellationer. Uppgifter arbetas med på ett systematiskt och strukturerat sätt, vilket gör ESTJ-individen produktiv. Detta är en social person som värderar logiskt tänkande.

ISTP

ISTP beskriver en tystlåten och vänlig person med nära till känslor. Självständighet värderas högt, och konflikter undviks helst. Denna individ är hängiven sina nära relationer. ISTP-personligheten karaktäriseras också av en fallenhet för problemlösning, delvis tack vare sin observans och mångsidighet.

ISFJ

Denna individ är vänlig, omhändertagande och tar hänsyn till andras känslor. ISFJ illustrerar en person tillgiven sina närmaste och plikter. En fridfull och ordnad omgivning eftersträvas vanligtvis. ISFJ-individen kan upplevas som blygsam, är god och omsorgsfull med sina uppgifter.

ENTJ

Den typiska ENTJ-individen sätter långsiktiga mål, samt arbetar effektivt och problemlösande mot dessa. Att leda och sprida kunskap faller sig naturligt. Snabbtänkthet och logiskt resonerande är två andra karaktärsdrag hos en ENTJ-person.

ESFP

Rolig, utåtriktad och lättsam är ord som beskriver en ESFP-person. Med spontanitet och ett öppet sinne för världen trivs denna individ bland människor. Personligheten karaktäriseras av någon som är anpassningsbar, passionerad och med en humoristisk stil.

ISFP

ISFP beskriver en vänlig, tillitsfull, men tillbakadragen person. Personen arbetar enkelt i grupp, och finner ofta snabbt en lösning till ett problem. Detta är vanligtvis en kreativ och känslig själ, som samtidigt har fallenhet för logiskt resonemang.

ENTP

Med stor ambition arbetar denna individ mot sina idéer, och låter sig inte stoppas av möjliga hinder på resan. En kreativ person som tänker utanför boxen, och som har god förmåga att sätta sig in i andras tankar och känslor. Kommunikation är en styrka, och personen deltar gärna i olika samtal och debatter.

ESTP

Denna person tenderar att lösa problem praktiskt, och lär sig genom att få utföra något. Personen trivs i sociala sammanhang, gärna som medelpunkt och har nära till skratt. Individen karaktäriseras även av spontanitet och effektivitet.

INTJ

INTJ-personligheten beskriver en problemlösande person med anlag för strategiskt och logiskt tänkande. Dragning till intellektuellt stimulerande relationer och ett öppet sinne är ytterligare karaktärsdrag för personligheten. Dess självständighet och uppgiftsfokus kan tidvis göra att individen uppfattas som tankspridd.

INTP

Logiskt och analytiskt tänkande är ledord för INTP. Drag av skepticism är tydliga hos individen, samtidigt finns en nyfikenhet på nya uppgifter. INTP beskriver en flexibel, tystlåten person som lätt försvinner upp i sitt eget tänkande.

ENFJ

För ENFJ-individen är möjligheten att få hjälpa sina medmänniskor, nära och kära något som värderas högt. Denna person är en naturlig och engagerad ledare som vill sprida positivitet. Struktur är också betydelsefullt för en social individ som ENFJ.

ESFJ

ESFJ illustrerar en öppen och godhjärtat individ som värderar samhörighet och att finnas där för andra. Utöver detta karaktäriseras personen ofta av att vara välplanerad och strukturerad. Beslutsfattande grundas ofta i emotioner samt vad individen står för och tror på.

INFP

Den typiska INFP-personen besitter ett rikt känsloregister och har en djup tankeverksamhet. Individen kan uppfattas som tystlåten, och befinner sig ofta mentalt i nyansrika fantasier. Med en vidsträckt känslighet får personen ofta betydelsefulla intryck av världen. Nära relationer värdesätts och hjälpsamhet faller naturligt.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilka av dessa 16 personlighetstyper som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
Femfaktormodellen
INTP – Logikerns personlighet
ESFJ – Väktarens personlighet