Porrberoende

Porrberoende, även kallat porrmissbruk, är likt de flesta andra beroenden ett beteendemönster av tvångsmässiga, och destruktiva vanor att konsumera pornografiskt material. Ofta är det något som till en början varit njutfullt men som övergår i något man inte längre upplever sig klara sig utan och kan leda till negativa konsekvenser i relationer och vardagsliv.

Psykolog Max Bremberg

Författare

Psykolog Max Gårdinger

Max Gårdinger är psykolog och arbetar på vår mottagning på Södermalm i Stockholm. Han har stor erfarenhet inom KBT och ACT.

Vad är porrberoende?

Porrberoende innebär att en person har utvecklat en tvångsmässig och icke kontrollerbar konsumtion av pornografiskt material, till en grad där det påverkar deras liv negativt. Liksom andra beroenden är porrberoende en komplex problematik som involverar psykologiska, fysiologiska och sociala faktorer.

Det kan leda till att de spenderar oproportionerligt mycket tid på att söka och titta på porr, ofta på bekostnad av andra viktiga aktiviteter i deras liv. En person med detta beroende kan även uppleva en ökande tolerans, vilket innebär att de behöver konsumera mer och mer extremt eller varierat material för att uppnå samma nivå av tillfredsställelse.

Porrberoende kan ha allvarliga konsekvenser för en persons mentala och känslomässiga hälsa. Det kan leda till ångest, depression, skam och skuld, och dessa känslor kan i sin tur förstärka beroendet. Dessutom kan porrberoende påverka relationer negativt, då den drabbade personen kan bli mer avskärmad och mindre engagerad i sina nära och kära.

Hur vanligt är det?

Statistik visar också att alltfler unga stöter på och konsumerar porr. Internationell statistik indikerar att nästan hälften av unga mellan 9-16 år regelbundet exponeras för pornografi. Det innebär i förlängningen att många unga idag konsumerar porr långt innan de har fysiskt sex första gången, vilket kan påverka individens uppfattning om sex och även påverka individens självuppfattning och självkänsla.

I det fall det material som konsumeras är misogynt eller våldsamt finns också ökad risk att denna typ av beteenden normaliseras hos individen vilket kan leda till andra konsekvenser i form av sexism, objektifiering eller sexuellt våld.

Symptom på porrberoende

Symptomen för porrberoende är inte helt olika symptom som förekommer vid andra beroendeformer. Bland symptomen finns bland annat:

 • Ökad tidsanvändning: personer med porrberoende tillbringar mycket tid åt att titta på, eller på annat sätt konsumera, pornografiskt material.
 • Kontrollförlust: personer med utvecklad beroendeproblematik upplever ofta en förlust av kontroll. Det är väldigt svårt att kontrollera, minska eller sluta helt med sin konsumtion, även om individen vill.
 • Fortsatt användning trots negativa konsekvenser: Trots att personen är medveten om de skadliga effekterna av sitt porrberoende, fortsätter de att använda det.
 • Negativa konsekvenser på relationer: ofta leder beroendeproblematik till negativa konsekvenser i privatlivet. Det kan påverka arbete, skola, relationer och sociala aktiviteter.
 • Toleransökning: som i alla typer av beroendeproblematik innebär porrberoende en ökad toleransnivå hos individen. Ofta innebär det att mer och mer explicit eller omfattande pornografiskt material behöver konsumeras för att uppnå samma grad av tillfredsställelse.
 • Psykiska besvär: ett beroende leder ofta till olika psykologiska besvär, som depression eller ångest.
 • Fysiska symptom: även fysiska symptom som sömnsvårigheter eller huvudvärk kan förekomma vid porrberoende.
 • Ökad isolering: i förlängningen kan ett beroende leda till ökad social isolering och ett tillbakadragande från familj, vänner och sociala kontakter.
 • Förlust av intressen: Många som utvecklar ett beroende förlorar gradvis intresse för tidigare njutningsfulla aktiviteter till förmån för sitt beroende av pornografi.
 • Abstinenssymptom: som vid alla typ av beroende kan uppehållande från det man blivit beroende av leda till abstinenssymptom som t.ex. irritation, trötthet, hjärndimma och tankspriddhet.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Diagnoskriterier

Porrberoende är inte klassificerad som en officiell diagnos i internationella och nationella diagnosmanualer. Däremot har den ökade tillgängligheten av pornografiskt material på nätet inneburit en ökad diskussion kring huruvida porrberoende bör klassificeras som ett beroende.

Till skillnad från exempelvis alkohol- eller drogmissbruk innebär beroende av porr ett icke-substansbaserat beroende. Det kan liknas vid till exempel spelmissbruk eftersom det handlar om ett beteendeberoende snarare än kopplat till en viss substans.

Tips för att hantera ett porrberoende

Att hantera ett beroende är krävande, men det finns olika strategier för att hantera sina svårigheter:

 • Skapa medvetenhet: att försöka förstå och identifiera dina triggers och vilka situationer som utlöser din impuls att konsumera porr är ett viktigt första steg mot att förändra ditt beteende.
 • Begränsa tillgång: det finns flera sätt att ta bort eller blockera din åtkomst till pornografiskt material. Du kan till exempel använda olika webbfilter för att låsa åtkomsten.
 • Håll dig sysselsatt: försök att fylla din tid med meningsfulla aktiviteter, som minskar din impuls att konsumera porr.
 • Hitta sunda aktiviteter: försök ersätt den tid du vanligen ägnar åt konsumtion av porr med positiva och hälsosamma aktiviteter. Vad som är positiva aktiviteter är individuellt, det viktiga är att det ger dig positiv förstärkning. Det kan vara till exempel träning, musik eller umgås med vänner.
 • Uppmärksamma dina tankar: lär dig identifiera och utmana de negativa tankemönster som kan förstärka och vidmakthålla ditt beroende.
 • Sök stödgrupper: du är inte ensam om att tampas med porrberoende. Att dela med sig av sina erfarenheter med andra som har liknande problem kan vara väldigt hjälpsamt.
 • Sök professionell hjälp: om du upplever att dina problem inte går att hantera bör du kontakta en psykolog eller beroendespecialist för att få professionell rådgivning och stöd
 • Var tålmodig: det är inte enkelt att bli kvitt ett beroende, så var förlåtande mot dig själv och förvänta dig inte att få omedelbara resultat.

Varför blir man beroende?

Många beroenden, inklusive porrberoende, är kopplade till hjärnans belöningssystem. När du upplever något som för dig ger njutning, frigörs dopamin i hjärnan. Dopamin är en signalsubstans som är kopplad till känslor av belöning och glädje.

Upplevelsen av dopaminfrisättning kan vara mycket kraftfull och skapa en stark önskan att upprepa beteendet. När hjärnan upplever upprepade och frekventa dopaminkickar, utan möjlighet till återhämtning, kan den börja anpassa sig till dessa nivåer vilket leder till att det krävs ökad konsumtion för att uppleva samma kick. Detta kan leda till ett beroende, exempelvis av porr, där personen känner att den inte kan kontrollera sin konsumtion och har starka impulser att titta på mer och mer pornografiskt material.

Det är viktigt att förstå att inte alla som konsumerar porr utvecklar ett beroende. På grund av att porrberoende inte är en officiell diagnos samt är relativt obeforskat återfinns begränsat med data över prevalens. Både män och kvinnor kan utveckla ett porrberoende, men det finns statistik som påvisar att framför allt unga män oftare återfinns bland individer som utvecklat porrberoende.

Det kan sannolikt förklaras delvis på grund av att internet har gjort pornografiskt material tillgängligt och möjliggör konsumtion med fullständig anonymitet, vilket kan öka risken för överdriven konsumtion. Ytterligare en riskfaktor för att utveckla olika former av beroende är stress och känslomässiga problem. Porr kan fungera som en tillflyktsort för den som försöker hantera stress, ångest eller andra känslomässiga problem, vilket kan leda till ett ökat användande och sedermera utvecklingen av ett beroende.

Eftersom beteendemässiga missbruk ofta hänger samman med brister i impulskontroll kan också vissa neuropsykiatriska tillstånd, som till exempel ADHD, som innebär svårigheter med impulskontroll utgöra en riskfaktor för utvecklande av porrberoende.

Hur påverkas livet?

Porrberoende kan ha en betydande och negativ påverkan på en persons liv, liknande andra former av beroenden. Porrberoende kan skapa konflikter och problem i relationer. Ofta leder ett beroende till att individen blir mer isolerad och avskärmad från vänner, partner och familjemedlemmar eftersom individen ofta lägger mycket tid på att dölja sitt beteende från sin omgivning.

Det ökar också risken för negativa konsekvenser för det mentala måendet. Det är inte ovanligt att ett beroende leder till försämrad självkänsla, ångest och depression. Ofta förekommer känslor av skam och skuld som kan vara väldigt svåra att hantera och påverkar livskvalitén. Porrberoende kan också leda till konsekvenser i arbetsprestation eftersom ett porrberoende ofta leder till att individen lägger alltmer tid åt att söka efter, och konsumera, pornografiskt material vilket påverkar både koncentration och fokusering.

Ytterligare konsekvenser av porrberoende är att hög porrkonsumtion kan påverka självbilden och uppfattningen av ens egen prestationsförmåga i reella sexuella interaktioner på ett negativt sätt. Därutöver kan porrberoende leda till en ökad diskrepans mellan förväntningar på sex och vad faktiskt sex innebär, skapa besvikelse vid sexuella aktiviteter med en fysisk person. Det kan i sin tur ha negativa konsekvenser på ens eget sexliv och relationer.

Behandling av porrberoende

Terapi är en central del av behandling för olika typer av beroenden, däribland porrberoende. Kognitiv beteendeterapi (KBT) används ofta vid behandling av porrberoende. Terapin syftar till att identifiera och hantera utlösande faktorer, förändra dysfunktionella tankemönster och lära sig bättre sätt att hantera negativa känslor.

Att lära sig olika avslappningstekniker och mindfulness kan också vara till hjälp för att hantera impulser och stress, vilka är vanliga utlösande faktorer för beroende. Även psykodynamiskt orienterad terapi kan användas vid behandling av porrberoende.

Terapiformen bygger på antagandet att omedvetna minnen och konflikter påverkar vårt beteende. Psykodynamisk terapi syftar bland annat till att utforska och förstå hur tidiga barndomserfarenheter och relationer kan påverka nuvarande beteende och känslor som bidrar till det nuvarande beroendet.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av porrberoende?

Vi på Svea KBT är legitimerade psykologer med mycket erfarenhet av behandling vid olika typer av beroenden. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan ge dig rekommendationer om bästa psykolog för just dina behov. Vi har ingen gräns för hur många besök du får ha, och hjälper dig med en skräddarsydd behandling tills du känner att du blivit tillräckligt förbättrad i ditt mående och kan stå på egna ben.

Läs mer om sexrelaterade problem: