Schizotyp personlighetsstörning

Psykologen Julia informerar om schizotyp personlighetsstörning. Du får veta mer om orsaker, symtom och diagnoskriterier.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är schizotyp personlighetsstörning?

Om en person har svårt att förstå andra människor och upplevs som utstickande i både beteenden och tankar så kan det handla om schizotyp personlighetsstörning, även kallat schizotyp personlighetssyndrom. Till exempel kanske personen tror på vidskepligheter, eller kanske har en övertygelse om att konspirationsteorier är sanna. Men när personen försöker berätta om sina övertygelser kan det låta flummigt eller abstrakt.

Vad är en personlighetsstörning?

En personlighetsstörning är en diagnos som sätts om individens personlighetsdrag inte följer förväntningarna och skapar problem i vardagen och relationer. Personlighetsstörning är en övergripande diagnos med sex inledningar.  Det har tidigare definierats åtta olika personlighetsstörningar. Men antalen och diagnoserna varierar beroende på vilken diagnostisk manual som används. Läs mer om personlighetsstörningar.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symtom vid Schizotyp personlighetsstörning

De symtom som är definierande för schizotyp personlighetsstörning är svårigheter i sociala och relationella situationer på grund av lättväckt ångest. Personen missuppfattar ofta verkligheten och uppvisar udda beteende. Det kan handla om bisarra tankegångar eller säreget beteende. Det är inte ovanligt att det förekommer en stark tro på övernaturligheter och fenomen.

Omgivningen uppfattar personer med schizotyp personlighetsstörning som märkliga, vilket vidare väcker ångest hos personen med schizotyp personlighetsstörning. Därav är tillbakadragenhet en vanlig strategi för att undvika sociala kontakter som skapar ångest.

Schizotyp och liknande diagnoser

 • Schizotyp vs. Schizoid: Schizotyp personlighetsstörning kan likna schizoid personlighetsstörning då båda ofta leder till social isolering och tillbakadragenhet. Skillnaden är orsaken, där schizotyp personlighetsstörning innebär att sociala situationer ofta skapar lättväckt ångest medan schizoid personlighetsstörning innebär att personen inte har ett behov av sociala relationer. Läs om Schizoid personlighetsstörning.
 • Schizotyp vs. Schizofreni: Symtombilden för schizotyp personlighetsstörning kan också innefatta kortvariga psykoser. Psykoser och symtombilden sammanfaller ofta med schizofreni. Skillnaden är att det ska ha förelegat psykotiska symtom innan psykosen vid schizofreni, vilket inte är fallet vid schizotyp personlighetsstörning.

Diagnoskriterier

I Sverige används ett diagnossystem som kallas för ICD. I ICD-11 finns inte schizotyp personlighetsstörning med. Däremot finns en diagnos som kallas ”schizotyp störning” som syftar till ett mer övergående tillstånd och ofta associeras med schizofreni.

När man pratar om schizotyp personlighetsstörning tänker man ofta på diagnosen som förekommer i diagnossystemet DSM-5. Det definieras med ett mönster av sociala och interpersonella brister på grund av ångest. Tankemönstren och beteendena ska ha börjat i tidig vuxenålder och förekomma i olika sammanhang. Vidare ska minst 5 av följande kriterier vara uppfyllda:

 • Hänsyftningsidéer
 • Udda övertygelser eller magiskt tänkande
 • Onormala perceptuella upplevelser
 • Udda tankegångar och tal
 • Paranoia
 • Olämplig eller avtrubbad affekt
 • Udda beteende eller utseende
 • Brist på nära vänner
 • Stark social ångest som inte avtar med ökad bekantskap

Vad orsakar schizotyp personlighetsstörning?

Man vet i dagsläget inte varför vissa utvecklar schizotyp personlighetsstörning. En personlighet utvecklas av sociala erfarenheter, miljön och genetiska faktorer så som temperament. Eftersom det är en blandning och en interaktion av alla dessa faktorer finns det inget som är säkerställt som orsak till utvecklingen av schizotyp personlighetsstörning.

Test och utredning

Det finns formulär som används vid utredning för schizotyp personlighetsstörning. Dessa används vid intervjuer som görs av läkare eller psykologer vid diagnostisering. Utredningen innefattar informationsinsamling som görs genom intervjuer med individen själv samt eventuella närstående eller familjemedlemmar. Som med övriga personlighetsstörningar görs utredningarna och diagnosticeringen på en vårdinstans.

Behandling av schizotyp personlighetsstörning och prognos

En person med schizoid personlighetsstörning kan ha nytta av psykologisk behandling för att få hjälp med social ångest och för att få öva sig i sociala interaktioner. Då personlighetsstörningen ofta förekommer i samband med lättväckt ångest, depression och dysfori så kan psykologisk behandling och medicinering också vara verksamma komponenter. Men prognosen och effekten av behandling för schizoid personlighetsstörning finns det tyvärr lite forskning på i dagsläget.  

Hur bemöter jag en person som är Schizotyp?

Det är viktigt att vara välstrukturerad och tydlig i kommunikationen med en person med schizotyp personlighetsstörning. Om du ska du berätta något bör du vara noggrann med att ge begriplig information. Undvik att vara för abstrakt och emotionell då detta lätt kan misstolkas och mötas med misstänksamhet som grundar sig i social ångest hos individen.

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Svea KBT hjälper gärna till med stöd, råd och vägledning vid jobbiga livssituationer. Våra erfarna och lyssnande psykologer har lång erfarenhet av hjälpsamma och nyttiga strategier och verktyg för de utmaningar man kan ställas för i livet.