Vad är stamning?

Stamning innebär att talets rytm eller flöde påverkas och störs av pauser, ofrivilliga ljud eller upprepningar. Ett vanligt karaktärsdrag vid stamning är att personen vet vad denne ska säga, men har svårigheter med talproduktionen. Stamning beräknas drabba 1-2,4% av alla barn och ihållande stamning bland vuxna beräknas förekomma hos 0,3-1% av populationen.

Symtom vid stamning

Vanligt förekommande symtom vid stamning är;

 • Svårigheter med att inleda ett ord, fras eller mening
 • Felaktigt uttala stavelser i ord
 • Repetera ljud eller stavelser
 • Uppbrutet tal eller pauser i uttalet
 • Tillägg av utfyllnadsord om svårigheter med att producera nästkommande ord
 • Fysisk inverkan på svårigheten med att producera tal, som att spänna eller vrida på halsen eller överkroppen
 • Ångest kopplat till att prata med eller inför andra
 • Svårigheter eller problematik med att effektivt kommunicera
 • Att byta plats på ord eller stavelser

Det finns tre typer av stamning

 1. Utvecklingsrelaterad stamning som ofta upphör när barnet börjat skolan.
 2. Förvärvad stamning uppstår till följd av neurologisk skada. Ett exempel på en neurologisk skada är stroke eller annan yttre hjärnskada. Hjärnskadan kan härledas till en nedsättning av signaleringen mellan de områden i hjärnan som producerar tal och muskler som är involverade i att producera tal.
 3. Psykogen stamning som innebär att stamningen är ett resultat av exempelvis emotionellt trauma. Den här typen av stamning är ovanlig.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa vid funktionsnedsättningar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för den som stammar

Att stamma kan vara mentalt påfrestande, negativt påverka självkänslan och framkalla negativa känslor som skam eller att känna ångest inför sociala interaktioner eller tillställningar. Det är viktigt att komma ihåg att stamning är en medicinsk diagnos och således är något man inte rår för. Det kan kännas lättare att prata tillsammans med någon du känner dig trygg med och en vän eller familjemedlem är således bra personer att träna på sina färdigheter med.

Tips när någon annan stammar

Det är inte ovanligt att negativa känslor som ångest kan väckas hos en person som stammar. Det är därför viktigt att man som åhörare visar att man lyssnar aktivt, inte avbryter och visar på förståelse för att minska risken för att personen som stammar blir stressad eller osäker.

Varför uppstår stamning?

Stamning har inte påvisats bero på eller kunna förklaras av ångest, men stamning tenderar att väcka ångest och under press eller stress kan stamningen förvärras. Exakt vad stamning beror på har inte kunnat fastställas exakt men brukar sägas kunna förklaras av olika samverkande faktorer. Stamning drabbar i större utsträckning män än vad det drabbar kvinnor.

 • Genetiska komponenter där personer med släktingar som stammar är mer benägna att utveckla stamning.
 • Variationer i hjärnstrukturen där hjärnområden är involverade i produktion av tal är nedsatta.

Behandling av stamning

Det finns inget “botemedel” för stamning men det finns olika insatser som har länkats till en reduktion i symtomen. Det finns ingen medicin som behandlar stamning, men medicin som behandlar en möjlig samtidig depression eller ångest kan sättas in och kan indirekt hjälpa till med att lindra yttringen av symtomen. Sätt att behandla stamning är:

 • Talträning av en logoped där personen lär sig att känna sitt tal och vad denne kan göra för att minska sina symtom på stamningen.
 • Kognitiv beteendeterapi av en terapeut där skam eller ångest inför sociala interaktioner kan bearbetas för att minimera stressen kopplat till sitt tal samt att bygga upp sin potentiellt påverkade självkänsla.
 • Deltagande i stödgrupper där man får träffa andra som lider av liknande problem och finna stöd i varandra.
 • Elektroniska hjälpmedel som hjälper till att sakta ner talet.
 • Interventioner mellan barn och föräldrar där föräldern genom att vara inlyssnande och närvarande och kan bygga upp barnets självförtroende i sociala situationer.

Stamning hos barn

Stamning är vanligt förekommande hos barn och kan ses som en naturlig del av att lära sig prata. Ofta försvinner problematiken när barnet börjar skolan, men för vissa barn blir problematiken kvarstående. Som förälder är det viktigt att ta stamningen på allvar och söka hjälp från en logoped eller terapeut. Med tidig träning och stöd kan stamningen förbättras och öka chanserna att inte påverka personen i vuxen ålder.

När bör jag söka hjälp?

Om du eller ditt barn upplever att problematiken blir hämmande, om din självkänsla är negativt påverkad av dina symtom eller om du vill få hjälp med att lära känna ditt tal och vilka utmaningar du har bör du söka hjälp.

Läs mer om språkstörningar

Dyslexi
Dyskalkyli
Selektiv mutism
Inlärningssvårigheter

Hur kan Svea KBT hjälpa mig?

Vi på Svea KBT har utbildade terapeuter som kan hjälpa dig att stärka din självkänsla och tillsammans utforska individuella tekniker för att linda din yttring av symtomen. Du är välkommen att söka dig till oss med dina funderingar.

Kontakta oss

Referenser

Cleveland Clinic. (2022). Stuttering: what it is, causes, treatment & types. Cleveland Clinic.
Stuttering: What It Is, Causes, Treatment & Types (clevelandclinic.org)
Johns Hopkins. (Hämtad 240128). Stuttering in Children. Johns Hopkins medicine. Stuttering      in Children | Johns Hopkins Medicine
Mayo Clinic. (2021). Stuttering – symptoms and causes. Mayo Clinic. Stuttering – Symptoms
                      and causes – Mayo Clinic

Mayo Clinic. (2021). Stuttering – diagnosis and treatment. Mayo Clinic. https://www.
mayoclinic.org/diseases-conditions/stuttering/diagnosis-treatment/drc-20353577 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. (2016). What is
 stuttering? Diagnosis & Treatment. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). What Is Stuttering? Diagnosis & Treatment |
 NIDCD (nih.gov)