Medberoende

I den här artikeln informerar psykologen Camilla om att vara medberoende. Du får veta 4 vanliga tecken på att du själv är medberoende, vanliga tillstånd där medberoendet uppstår och tips för hur du kan bryta tillståndet.

Psykolog Camilla Norrman

Författare

Leg Psykolog Camilla Norrman

Camilla Norrman har tagit sin psykologexamen vid Umeå universitet och hon är van att arbeta med KBT och ACT. Camilla har även vidareutbildningar i olika typer av traumabehandlingar.

Vad är medberoende?

Att vara medberoende innebär att uppoffra sig och ta orimligt stort ansvar för en närståendes beroendeproblematik och ohälsosamma beteenden i hopp om att man ska hjälpa.  

När en närstående lider av ett beroende påverkas även anhöriga. Det kan till exempel vara ett missbruk, psykisk sjukdom eller i relationer med olika former av våld. Anhöriga som vill stötta och hjälpa är en stor resurs för den med ett beroende. Men att vara anhörig kan vara mycket belastande och man kan själv behöva stöd och behandling för att orka ta hand om sig själv och minska risk för medberoende.

Begreppet medberoende har diskuterats om det bör ses som en sjukdom men är idag inte en formell diagnos. Det beskrivs som ett psykologiskt tillstånd med en negativ cykel av att i ohälsosamma eller obalanserade relationer där närstående med behov av den anhörige som i sin tur känner behov av att vara behövd.

Hur agerar en medberoende?

Personer med ett medberoende sätter vanligen den beroendes behov före sina egna och får svårare att fokusera på annat än den beroendes situation och mående. Det kan vara tungt både psykiskt och fysiskt och uppta mycket tid och energi i vardagen. Det är för många svårt att själv upptäcka dessa vanor. På sikt kan de kännas normala och medför risk att det blir svårare att sätta rimliga gränser och ta utrymme för att ta hand om egna behov. Man lägger kanske mer märke till andra förändringar i eget mående i form av symtom på oro, nedstämdhet, stress eller utmattning. Många med medberoende skäms över sin egen eller den beroendes situation och kan dra sig för att söka stöd.

4 Tecken på att man är medberoende

1. Tar över ansvar

Fokuserar mer på att hjälpa andra med deras problem än sina egna. Även med sådant som går emot vad man själv anser är rimligt eller moraliskt. Det kan till slut vara ansvar för närståendes så väl tankar och känslor, som beteenden.

2. Svårt att sätta rimliga gränser

Det är svårt att säga nej till oacceptabla beteenden och förväntningar. Skjuter på gränser för vilken hjälp och stöd som är rimligt. Blir själv mer upptagen av att kontrollera saker och kan tvångsmässigt fastna i tankar kring närståendes behov och mående.

3. Tar mindre utrymme för egna behov

Reagerar inte på saknad av utrymme för egna behov och intressen. Får ångest inför att fokusera på egna behov. Att bortse från dem har blivit en vana.

4. Behov att bli behövd

Har en negativ självbild eller låg självkänsla. Att hjälpa har blivit ett sätt att känna sig behövd eller älskad. Hjälper andra utan att blivit ombedd att göra det. Fokuserar i samtal mer på att säga vad man tror att andra vill höra än vad man själv tycker. Stark inre konflikt inför tanken att avsluta relationen och stannar kvar även om man skadar varandra genom att inte avsluta den.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa vid medberoende

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Är medberoende samma sak som att vara anhörig?

Nej, alla anhöriga blir inte medberoende. Anhörig är den som är närstående till någon med behov av stöd och tillsyn. Den närstående kan vara en partner, en förälder, ett syskon, ett barn eller en nära vän. Varför den närstående behöver stöd kan bero på många olika saker så som missbruk, psykisk och fysisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Medberoende är när den anhörige hjälper utifrån eget behov av att vara behövd och tar över ansvar för sin närståendes beteenden och problem.

Hur uppkommer ett medberoende?

Många med ett medberoende har erfarenhet som barn eller tonåring att annan viktig persons behov prioriterats av föräldrar. Inlärning att andras behov är viktigare kan leva kvar, vara omedveten och kännas normalt i andra nära relationer. Medberoendet utvecklas stegvis med ökad anpassning till sin närstående. Förståelse, empati och hjälp till den beroende förändras över tid till att bli tolerans för ohälsosamma beteenden, ett ohälsosamt behov att göra den beroende nöjd och att ta över ansvar för dennes problem. Den medberoende vill kunna känna sig känslomässigt säker kan uppleva kontrollbeteenden och stor anpassning som rimlig. Mönstret stärks av att den närstående i sin tur känner mer behov av stöd och tar mindre ansvar.

Tillstånd där det är vanligt att som anhörig bli medberoende

Närstående med långvarig psykisk ohälsa eller fysisk sjukdom.

Anhöriga till närstående med långvariga sjukdomstillstånd kan med vana att ta hand om sin närstående och ha överseende med annars oacceptabla beteenden börja vänja sig och riskera medberoende. Att vänja sig vid en oavbruten omsorg av sin närstående riskerar medföra att man börjar glömma bort sina egna behov, vänjer sig att vara den som ger stöd och inte förväntar sig stöd tillbaka.

Gör ett test för psykisk ohälsa.

Närstående med depression

Anhöriga till närstående som lider av psykisk ohälsa så som depression kan utveckla medberoende när det snabbt blir vardag att ta hand om den närståendes behov. Depression medför passivitet och den närstående behöver ofta hjälp att ta hand om sig och hem i stigande grad efter hur svår depressionen är.

Gör ett test för depression.

Närstående med missbruk

Missbruk är en mycket vanlig form av beroende hos närstående till dem med ett medberoende. Missbruk finns i många olika former med överkonsumtion av substanser eller beteenden. De flesta vet om missbruk av alkohol och narkotika. Andra missbruk är till exempel spelmissbruk, matmissbruk och sexmissbruk.

Problematiken tenderar att öka stegvis och kan initialt vara svårt att se för personen själv och för anhörig. När överkonsumtionen blir mer tvångsmässig och okontrollerbar ökar de negativa konsekvenser för ekonomi, socialt umgänge, förmågan att sköta arbete och föräldraansvar. Den närstående blir då mer och mer beroende av sin anhörige och kräver mer anpassning och hjälp för att lösa problemen och upprätthålla vardagen.

Läs mer om missbruk.

Närstående med Narcissism

Narcissism är ett personlighetsdrag och ett personlighetssyndrom där personen uppfattar sig som extra viktig och fullkomlig. Hen har ett så stort fokus på sig själv att hen inte är mottaglig för andras behov. Den anhörige med sårbarhet för medberoende kan vara mycket uppskattad av närstående med narcissism som tycker om att uppmärksammas och har svårt att se sitt ansvar vid negativa konsekvenser. Bådas beroende riskerar att stärka varandras mycket effektiv.

Läs mer om narcissism.

Att bli medberoende till sitt barn

Barn är en närstående som från födseln är helt beroende av sina föräldrars omsorg. Alla barn får tyvärr inte den trygghet och kärlek de behöver. De kan ha med sig ett känslomässigt behov av närhet och kärlek i föräldra-barnrelationen som de tar med sig in i sin föräldraroll som en undermedveten kompensation för eget lidande. Vid medberoende till sitt barn finns en förväntan att barnet ska visa samma hängivenhet och bildar en ohälsosam anknytning för så väl förälder som barn.

Läs mer om anknytning.

Tips för att bryta ett medberoende

Medberoende kan vara svårt att bryta själv. Ett första steg kan vara att ta tid och utrymme för aktiviteter som inte fokuserar på sin närstående och dennes behov. Tid med andra nära och kära kan hjälpa att komma i kontakt med eget socialt stöd.

Det är viktigt att få stöd att förstå sina symtom och de känslomässiga behov som upprätthåller medberoendet. För vissa behövs behandling för att orka med denna process. I behandling får man stöd att komma i kontakt med sina värderingar för att sätta rimliga gränser till den beroende som själv behöver få och ta sitt ansvar för sina handlingar. Man kan också behöva hjälp att sätta rimliga gränser till sig själv, komma tillbaka till att ta hand om sig själv och egna behov samt skilja på empati och medberoende.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som misstänker att du är medberoende?

Om du har hamnat i en situation som du känner att du inte klarar av själv, är det väldigt viktigt att få stöd eller behandling för ditt medberoende. Hos oss på Svea KBT har våra psykologer lång erfarenhet av behandling för så väl medberoende, anhörigstöd som parterapi. Kontakta oss idag för en inledande konsultation om hur vi kan hjälpa dig att må bättre.