Antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel är en grupp psykoterapeutiska läkemedel som främst används för att behandla depression, men de kan även användas vid fler tillstånd som ångest, ätstörningar och bipolär sjukdom. De finns olika typer av läkemedel, exempelvis selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och Tricykliska antidepressiva (TCA). Det finns även receptfria läkemedel som kan användas vid depression.

Författare: Lotta Flood.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är antidepressiva läkemedel?

Antidepressiva läkemedel ökar nivån av olika signalsubstanser i vår hjärna. Två typer av signalsubstanser är serotonin och noradrenalin. Dessa är kopplade till vårt humör och våra känslor. Därför kan en ökning av dessa ämnen få oss att må bättre och öka vårt välmående.

Antidepressiva har visat en god effekt och är en vanlig behandlingsform vid depression ofta i kombination med terapi. Läkemedlen används främst vid medelsvår till svår depression. Vid mild depression använder man ej antidepressiva läkemedel lika ofta då det inte visat lika stor effekt. Läs om depression.

Våra psykologer

Vill du veta mer om våra psykologer som behandlar depression och nedstämdhet? Läs mer via knappen.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur länge tar man antidepressiva?

Oftast måste du använda antidepressiva mediciner under en period på mellan 1-2 veckor innan du börjar känna av dess effekt. Om du däremot inte upplever någon effekt efter ca 4 veckor bör du kontakta din läkare, då kanske det är så att du måste ändra din dos eller byta medicin. Vanligtvis brukar man fortsätta ta medicinen i minst 6 månader från det att du känt av att behandlingen fungerar.

Vid återkommande depressioner kan det rekommenderas att fortsätta ta läkemedlet på obestämd tid.

När du ska sluta ta antidepressiva läkemedel brukar man rekommendera att gradvis minska dosen istället för att avsluta tvärt. Detta för att undvika eventuell abstinens som kan uppstå när du slutar med en medicin.

Olika symtom på abstinens kan vara:

 • Sömnsvårigheter
 • Magproblem
 • Svettningar
 • Rastlöshet
 • Irritation eller ångest
 • Det känns som du får elektriska stötar i huvudet

Dessa symtom kommer ofta inom några dagar från att du slutat med medicinen. De brukar pågå i 1-2 veckor, men kan också vara längre. Om du upplever biverkningar av medicin ska du alltid kontakta din läkare.

Antidepressiva till barn

Främst vill man behandla barn som lider av ångestsyndrom och depression med terapi och undvika medicinering. Men barn som lider av medelsvår till svår depression eller ångestsyndrom kan tilldelas antidepressiva läkemedel efter att man testat terapi. Däremot är inte alla antidepressiva läkemedel godkända för barn. SSRI- läkemedel är det läkemedel som är godkänt för barn från 8 år.

Det är vanligt med samsjuklighet hos de barn som tilldelas antidepressiva. Det vill säga att barnet lider av någon annan psykiatrisk diagnos utöver ångestsyndromet eller depressionen, till exempel ADHD, autism, beroendeproblematik eller en ätstörning. Det är ungefär 2 gånger vanligare att flickor har uttag av antidepressiva läkemedel än pojkar. Det tror man beror på att flickor och unga kvinnor i större utsträckning har andra tillstånd där den typ av läkemedel används vid behandling, exempelvis ätstörningar, PMS och vissa smärttillstånd.

Man har kunnat se en ökning i andelen barn och unga som behandlas med antidepressiva mediciner. Detta tros bero på att allt fler barn diagnostiseras med ångestsyndrom och depression, snarare än en ökning i själva användandet av läkemedlen.

Antidepressiva till äldre personer

Många antidepressiva läkemedel har en biverkning av att rubba hjärtrytm, just därför kan det vara farligt för äldre personer att ta dessa mediciner. Äldre personer löper större risk att drabbas av läkemedelsframkallad hjärtkammararytmi när de tar antidepressiva läkemedel. De kan också drabbas av något som kallas hyponatremi, vilket är ett tillstånd när du har saltbrist då mängden natrium i blodet är för låg. I allvarliga fall kan detta orsaka koma eller att du slutar andas.

Antidepressiva vid graviditet

Användning av antidepressiva läkemedel under graviditet har visat sig vara säkrare än man förväntat sig. Men nyfödda barn där mammorna använt SSRI-läkemedel under graviditeten har visat sig ha ökad risk för vissa komplikationer. Dessa barn behöver oftare vård på neonatalavdelningen. Barnet kan få matningssvårigheter, lättare andningssvårigheter, hypoglykemi (lågt blodsocker) och påverkan på det centrala nervsystemet. Risken för svåra komplikationer är dock liten. Läs om förlossningsdepression.

Antidepressiva vid annan sjukdom

Den ökning av olika signalsubstanser som antidepressiva läkemedel medför kan även hjälpa mot smärta eftersom det påverkar de smärtsignaler som sänds från våra nerver. Därför används ibland denna typ av läkemedel vid behandling av kronisk smärtproblematik. Även tvångssyndrom (OCD), Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och generaliserat ångestsyndrom (GAD) kan behandlas med hjälp av antidepressiva läkemedel.

Antidepressiva och terapi

Man kan säga att antidepressiva behandlar symtomen vid depression men hjälper inte mot det som orsakade depressionen. Av denna anledning är det bra att kombinera medicinering med terapi. Terapiformer som KBT (kognitiv beteendeterapi) eller IPT (interpersonell psykoterapi) hjälper dig att förstå dina egna tankemönster, känslor och beteenden. Det kan också hjälpa dig komma till grund med vad som orsakar din psykiska ohälsa och bearbeta det. Det vanligaste är att man kombinerar medicinering och terapi.

Gör vårt test för depression där du kan få en indikation om du lider av depression.

Lista med olika kategorier av antidepressiva läkemedel

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

SSRI ökar halten av signalsubstans serotonin i din hjärna, och serotonin i sin tur påverkar ditt humör. Detta är det vanligaste antidepressiva läkemedlet.

Olika exempel på SSRI mediciner:

 • Cipramil
 • Citalopram
 • Cipralex
 • Premalex
 • Seroxat
 • Paroxetin
 • Paroxiflex
 • Zoloft
 • Oralin
 • Sertralin
 • Sertrone
 • Fontex
 • Fluoxetin
 • Fevarin

Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

SNRI ökar halten av både serotonin och noradrenalin i hjärnan. Läkemedlet används om SSRI ej gett önskad effekt. Det kan även användas vid smärtlindring.

Olika exempel på SNRI mediciner:

 • Efexor Depot
 • Venlafaxin
 • Ariclaim
 • Aritavi
 • Cymbalta
 • Duloxetin

Tricykliska antidepressiva (TCA)

TCA är det preparat med flest biverkningar. Det brukar användas vid svår depression eller om SSRI-preparaten ej gett tillräcklig effekt. Det kan också användas vid vissa typer av smärta.

Olika exempel på TCA mediciner:

 • Klomipramin Mylan
 • Amitriptylin Abcur
 • Saroten
 • Sensaval
 • Ludiomil
 • Anafranil och Anafranil Retard

Övriga mediciner

Det finns också andra typer av läkemedel som också ökar halten av serotonin, noradrenalin och dopamin. Vissa av dessa mediciner kan göra dig dåsig, därför kan de även användas vid sömnsvårigheter.

Olika exempel på övriga mediciner:

 • Mirtazapin
 • Mirtin
 • Remeron och Remeron-S
 • Mianserin Mylan
 • Edronax
 • Bupropion
 • Voxra
 • Valdoxan
 • Aurorix
 • Brintellix

Vem kan skriva ut läkemedel?

I Sverige finns det lagar kring vem som får skriva ut läkemedel. Endast legitimerade läkare har en generell rätt att skriva ut recept på läkemedel, men det finns vissa undantag. Tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor får nämligen skriva ut recept på ett begränsat urval av läkemedel. Psykologer får alltså ej skriva ut läkemedel. Mer information om olika läkemedel kan du hitta på FASS.

Vanliga biverkningar

De flesta biverkningarna vid antidepressiva brukar gå över inom några dagar eller veckor i och med att kroppen vänjer sig vid medicinen. Olika läkemedel har olika biverkningar, var därför noga med att läsa bipacksedeln på den medicin du ska ta. Den typ av antidepressiva läkemedel som visat upp minst besvärande biverkningar är SSRI. Om du upplever biverkningar med din medicin eller har andra frågor ska du kontakta din läkare eller vårdcentral.

Vanliga biverkningar hos SSRI & SNRI

 • Smärtproblematik som huvudvärk eller magont
 • Sömnproblematik
 • Minskad sexlust, svårigheter att få orgasm samt bibehålla potens
 • Illamående och yrsel
 • Minskad matlust
 • Diarre eller förstoppning
 • Du känner dig upprörd eller orolig

Vanliga biverkningar hos TCA

 • Torr mun
 • Förstoppning
 • Svårigheter att kissa
 • Viktuppgång
 • Dåsighet, yrsel och grumlig syn
 • Ökade svettningar (speciellt under nätterna)
 • Hjärtklappning eller snabba hjärtslag

Alternativ till antidepressiva läkemedel

Träning

Att träna höjer nivåer av ämnen som dopamin och serotonin i din hjärna, vilket påverkar ditt humör positivt. Därför har regelbunden träning visat sig vara effektivt som behandling mot depression. Träning kan också förbättra ditt självförtroende och din självkänsla som i sig kan motverka depressionssymtom.

Terapi

Terapi kan användas vid behandling av depression, till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT försöker man hitta orsaken till depressionen och sedan med olika tillvägagångssätt bearbeta orsaken till depressionen. Vanligast är att man kombinerar antidepressiva läkemedel med terapi, men terapi för sig har också visad effekt.

ECT

Elbehandling (ECT) kan användas vid svår depression ifall annan behandling ej fungerar. Det har visat på goda resultat. ECT-behandling ges vid några tillfällen i veckan under några veckors period.

Receptfria läkemedel

Det finns även receptfria läkemedel man kan ta vid depression. Dessa mediciner är oftast växtbaserade och kan innehålla till exempel vänderot, som brukar användas vid lindrig oro eller sömnproblematik.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Hos Svea KBT får du snabbt hjälp av en skicklig och lyssnande psykolog. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt behandla depression, ångest, nedstämdhet och andra vanliga problem. Kontakta oss idag för en rekommendation om bästa psykolog och behandlingsmetod för dina behov.

Referenser:

Vem får förskriva och rekvirera läkemedel? (Särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården. (u.å.). Socialstyrelsen. Hämtad 08 januari 2023, från

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/vem-far-gora-vad/lakemedel-forskriva-och-rekvirera/

Overview—Antidepressants. (2021, februari 5). Nhs.Uk.

https://www.nhs.uk/mental-health/talking-therapies-medicine-treatments/medicines-and-psychiatry/antidepressants/overview/

Läkemedel vid depression. (u.å.). 1177. Hämtad 08 januari 2023, från

Behandling med antidepressiva under graviditeten ökar risken för vård på neonatalavdelning. (u.å.). [Text]. Hämtad 08 januari 2023, från

https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2016/behandlingmedantidepressivaundergraviditetenokarriskenforvardpaneonatalavdelning.5.3046705616fa92fabd5d2f96.html

Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen. (u.å.). Socialstyrelsen. Hämtad 08 januari 2023, från

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antidepressiva-till-aldre-kan-orsaka-rubbningar-i-hjartrytmen/

Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av barn och unga vuxna. (2021).

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. Hämtad 08 januari 2023, från

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-3-7301.pdf