Statistik om depression

Depression är en vanlig sjukdom och faller in under psykiska diagnoser som beskriver ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 5% av världens befolkning drabbas av depression enligt World Health Organisation WHO. Enligt en undersökning som folkhälsomyndigheten gjorde 2018 så uppgav 17% att de upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

I Stockholms län var det 380 personer per 100 000 invånare som 2021 led av depressiv episod, i Uppsala län var siffran på 297. 2021 i Stockholms län var det 411 personer per 100 000 invånare som upplevde ett återfall av depression, vilket var den näst högsta siffran i Sverige. Förekomsten av ett återinsjuknande i depression var vanligast i Jönköpings län, 518 personer per 100 000 invånare.

Läs mer information om depression.
Läs mer information om förlossningsdepression.
Läs mer information om recidiverande depression.

Omgivande faktorer så som jobb, skola, ekonomi, socialt umgänge och saker som sker i samhället, påverkar måendet. Andelen människor som är deprimerade ökade signifikant från 2019 till 2020 världen över. I Sverige steg andelen som led av depression till 30%. Anledningen till detta tillskrivs till stor del till världssituationen som förändrades och påverkade många människor i sammanband med Covid-19.

Läs mer om våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom depression och KBT. Läs mer om våra behandlare.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Depression och könsskillnader

Det finns en könsskillnad när det kommer till många psykiska besvär. En högre andel kvinnor än män uppger nedsatt psykiskt välbefinnande. När detta kartlades 2018 av folkhälsomyndigheten var förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande 20% bland kvinnor och 14% bland män. Risken att insjukna i en depression är också högre bland kvinnor, ca 36%. För män ligger siffran på 23%.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Depression i olika åldersgrupper

Könsskillnaderna är tätt sammankopplat till ålder, där de största könsskillnaderna finns bland tonåringar och unga vuxna. Bland de som någon gång fått vård för depression är den vanligast förekommande åldersgruppen 15–29 år, siffrorna ligger på 1 405 personer per 100 000 invånare. Bland de som är över 65 år ligger siffran på 1 082 per 100 000 invånare där depression också är den vanligast förekommande psykiatriska diagnosen inom åldersgruppen.

Åldersskillnader i depression
Källa: Folkhälsomyndigheten

Sambandet med andra sjukdomar

Det är vanligt att man lider av ångest eller stress i samband med en depression eller av andra psykiska problem så som PTSD. Depression har även kopplats till fysiska problem. Det är till exempel vanligt att man får ont i magen, huvudvärk eller trötthet, eller att man samtidigt lider av fysiska besvär. Bland äldre är depression ofta sammankopplat med demens och andra åldersrelaterade sjukdomar.

Ekonomiska konsekvenser av depression

Om man lider av depression kan det påverka ens möjligheter att fullfölja en utbildning. På lång sikt kan det skapa problem att komma in och avancera på arbetsmarknaden. Om man lägger till det faktumet att depression är en av de vanligaste diagnoserna till orsak för sjukskrivning i Sverige så är också en sämre personlig ekonomi en konsekvens av depression. Tillsammans med ångestsyndrom står depression för 40% av alla sjukskrivningar i Sverige.

Dödlighet

Att lida av depression innebär också risk för till dödlighet, inte bara av suicid, utan även på grund av ökad risk för fysiska sjukdomar så som åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar. Antalet dödsfall med orsak till depression var, år 2021, 56 personer.   

Behandlingsstatistik kring depression

Målet med behandling vid depression är att personen ska återfå sin livskvalité och en god funktionsnivå, samt att minska risken för att åter drabbas av en depression. Att få hjälp vid en depression är av stor vikt för att tillfriskna. Man kan bland annat bli hjälp av medicinsk behandling men även terapi och samtalsstöd. Terapi i olika former har evidens för att hjälpa personer med depression att tillfriskna.

Vilken form av behandlingsmetod som fungerar beror till stort på graden av depression.  Psykoterapi ska vara förstahandsvalet för behandling av depression. Det är dock vanligt att det tar tid att känna sig helt bra igen. Ca en tredjedel av personer med depression som får behandling svarar på första behandlingsförsöket och blir återställda. Ytterligare ca en tredjedel blir återställda vid förnyade behandlingsförsök.

Läs mer information om behandling av depression.