Vad är otrygg anknytning

Otrygg anknytning innebär att det naturliga systemet vi har för att skapa nära band med andra människor inte fungerar som det ska. Anknytningssystemet hjälper oss att känna oss trygga och att söka närhet när vi upplever oro och stress. I en trygg anknytning är anknytningssystemet balanserat. Det innebär att man kan hantera sina egna känslomässiga behov i svåra situationer samtidigt som man känner sig bekväm med att söka stöd från sina närstående när det behövs. Vid en otrygg anknytning är systemet obalanserat eller satt ur spel, vilket leder till att sökandet efter trygghet blir oberäkneligt, undviks eller utförs på ett överdrivet sätt.

Obalanser kan ses som ett resultat av att anknytningssystemet reagerar för kraftigt eller för lite. Om systemet är underaktivt blir resultatet en otrygg undvikande anknytning, där individen tenderar att dra sig tillbaka och distansera sig vid stress eller oro. Om systemet däremot är överaktivt, resulterar det i en otrygg ambivalent (ängslig) anknytning, där personen blir överdrivet beroende av andra för sin känsla av trygghet, ibland till en grad som kan upplevas som påfrestande och krävande för omgivningen.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Om du upplever problem med ditt anknytningsmönster är du välkommen att prata med våra psykologer.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Otrygg undvikande anknytning

En otrygg undvikande anknytning kännetecknas av ett beteendemönster där individen har svårt att närma sig och anförtro sig åt andra människor, särskilt i tider av stress och oro. Personer med denna anknytningstyp tenderar att försöka klara sig själva och undviker att söka stöd eller tröst i sina nära relationer. De kan ha svårt för att uttrycka sina behov och föredrar att hantera sina problem på egen hand.

En med otrygg undvikande anknytningsstil har, precis som de med en trygg anknytning, ett grundläggande behov av närhet och kärlek. Skillnaden ligger i att de med en otrygg undvikande stil har utvecklat försvarsmekanismer som innebär att de distanserar sig från andra. Denna distansering är ett sätt att skydda sig från potentiell smärta eller känslomässigt överväldigande. De förlitar sig på självständighet som en strategi för att undvika att bli sårade, vilket resulterar i att de drar sig tillbaka och undviker att kommunicera sina känslor och behov när de stöter på besvär.

Detta beteendemönster är oftast ett resultat av erfarenheter av avvisning eller brist på respons i barndomen. Individer med en otrygg undvikande anknytning kan möta avsevärda utmaningar i sina relationer, eftersom deras tendens att dra sig undan från närhet leder till känslomässig distans och missförstånd.

Desorganiserad anknytning

Desorganiserad anknytning är en ytterligare typ av otrygg anknytning som kännetecknas av förvirrande och motsägelsefulla beteenden. Individer med denna anknytningstyp uppvisar ofta en blandning av undvikande och ambivalenta (ängsliga) reaktioner, vilket gör deras beteenden svåra att förutse.

För att effektivt stödja en person med desorganiserad anknytning mot en mer stabil och trygg anknytning, är det avgörande att identifiera och adressera eventuella underliggande trauman som bidragit till den nuvarande anknytningsstilen.

Otrygg ambivalent anknytning

De med en otrygg ambivalent anknytning uttrycker en stark önskan efter närhet och bekräftelse från dem de håller kära. Denna önskan åtföljs dock av en ständig oro för att inte få sina känslomässiga behov tillgodosedda. De kan visa en överdriven vaksamhet för tecken på möjlig separation eller övergivenhet, vilket kan manifestera sig i ett beteende som uppfattas som krävande eller beroende.

Denna anknytningsstil kan kopplas till erfarenheter av inkonsekventa eller oförutsägbara beteenden från vårdnadshavare under barndomen. Dessa erfarenheter har gett upphov till en känsla av osäkerhet kring tillgängligheten av kärlek och stöd. Samtidigt som individer med denna anknytningsstil strävar efter trygghet och närhet pågår det en inre konflikt. Konflikten är rotad i en rädsla för att bli övergiven och bli utan tröst eller stöd. Detta bidrar till spänningar i relationer genom känslor av osäkerhet och ett ihållande behov av försäkran och
bekräftelse.

Exempel på problem vid undvikande anknytning

De med otrygg undvikande anknytning står inför flera utmaningar i sina relationer, både romantiska och vänskapliga. En av utmaningarna för personer med undvikande anknytning är att öppet uttrycka sina känslor. De har en tendens att undvika att visa sårbarhet och känslor, vilket resulterar i distans och missförstånd i relationer. Dessutom undviker de ofta närhet och intimitet eftersom både emotionell och fysisk närhet kan utlösa obehag. Detta gör det väldigt svårt att skapa närmare och mer intima relationer med andra.

När konflikter uppstår, har personer med undvikande anknytning svårt att hantera dem på ett konstruktivt sätt. Istället för att direkt ta itu med problemet, tenderar de att dra sig tillbaka och undvika konfrontationer. Detta kan resultera i att problem förblir olösta och att relationer kan påverkas negativt. Utöver detta finns det även en generell misstänksamhet mot andra människors avsikter och en försiktighet med att lita på dem. Denna avsaknad av förtroende försvårar möjligheterna till att bygga trygga relationer baserade på ömsesidig tillit.

I slutändan kan individer med en undvikande anknytningsstil ofta uppleva känslor av isolering och ensamhet. Dessa känslor kan härledas till rädslan för intima relationer och svårigheter med tillit. Att övervinna dessa hinder kräver en medveten ansträngning för att skapa en mer öppen och tillitsfull inställning gentemot andra människor.

Hur påverkas sexlivet vid otrygg anknytning?

Personer med otrygg undvikande anknytning kan uppleva en ovilja till emotionell närhet, vilket kan resultera i ett mer ytligt sexliv. Distanseringen uppstår inte bara på grund av oviljan till emotionell intimitet, utan också på grund av svårigheter att uttrycka och kommunicera sina sexuella behov.

Sex kan fungera som ett medel för att upprätthålla ett emotionellt avstånd snarare än att bidra till att stärka bandet till någon annan. Denna dynamik utmanar kvaliteten och djupet i relationerna, där bristen på känslomässig öppenhet och sårbarhet hindrar möjligheterna till ett mer tillfredsställande och meningsfullt sexliv.

Tips för att läka en undvikande anknytning

Att läka en undvikande anknytning innebär att man utvecklar en förståelse för sina egnakänslor och beteenden i relationer. I terapi kan man få stöd och vägledning för att utforska de underliggande orsakerna till anknytningsmönstret. Det är en process som innebär att man hanterar tidigare trauman och mönster för att kunna utveckla nya, hälsosamma sätt att hantera sina relationer på. Genom att bygga tryggare och mer stödjande relationer kan en tillit till andra gradvis växa fram och man kan bli mer bekväm med att öppna upp känslomässigt. Det blir därför extra viktigt att omge sig med personer som är lyhörda och stöttande och som kan bidra till en känsla av säkerhet och trygghet.

Att förbättra sin empati och kommunikationsförmåga är avgörande för att skapa djupare och mer givande relationer. Genom att förbättra lyssnandet och förståelsen för andras perspektiv, och genom att uttrycka de egna känslorna och behoven på ett smidigare sätt, kan man skapa relationer som grundar sig på ömsesidig förståelse och tillit.

Tecken på otrygg anknytning hos barn

Tecken på otrygg anknytning hos barn innefattar en brist på förmåga att känna sig trygga och bekväma i sina relationer, särskilt med sina föräldrar eller vårdnadshavare. Deras reaktioner gentemot dessa vuxna kan variera betydligt beroende på deras anknytningstyp. Det kan sträcka sig från att undvika närhet och hålla sig på avstånd till att öppet uttrycka ilska och frustration. Socialt sett kan dessa barn ha svårigheter att knyta an till sina jämnåriga, känna tvekan inför nya situationer eller aktivt undvika sociala sammanhang. Känslomässigt kan de uppvisa större humörsvängningar och ha svårigheter att hitta ett inre lugn.

Otrygg anknytning hos barn kan ha långtgående konsekvenser, såsom låg självkänsla, svårigheter att hantera stress och en allmän känsla av obehag i sociala situationer. Det blir därför extra viktigt att skapa miljöer som tar hänsyn till deras behov och främjar känslor av trygghet och tillhörighet

Läs mer om anknytning:
Anknytningsteorin
Trygg anknytning

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

Det är vanligt att en otrygg anknytning påverkar dina relationer negativt. Om du känner igen dig i den här texten rekommenderar vi att du kontaktar oss. Våra psykologer kan hjälpa dig att bearbeta dina utmaningar och hitta ett bättre mående i din vardag.

Kontakta oss