huvudvärk

Tinnitus

När man hör ljud som inte kommer utifrån

Vad är tinnitus?

Tinnitus betyder att du hör ljud som inte kommer utifrån. Upplevelsen av ljudet skiljer sig från person till person men det vanligaste är att man hör en högfrekvent ton eller ett surrande, susande eller tjutande. Ljudet kan även variera i intensitet under olika tider på dygnet eller olika perioder i livet. För vissa hörs det bara i tysta miljöer, för andra är det så starkt att det hela tiden är närvarande. Ibland kan besvären bli så svåra att livskvaliten försämras. Man kan uppleva att koncentrationen påverkas, att man blir ledsen eller irriterad och att nattsömnen störs. Att få beskedet att man har tinnitus kan vara omvälvande och framkalla stark oro.

Vad beror tinnitus på?

Tinnitus kommer ofta som en följd av en skada på hörseln eller som en följd av nedsatt hörsel när man blir äldre. Intensiteten hos ljudet och hur störande det upplevs påverkas dock i hög utsträckning av stress, trötthet, oro, nedstämndhet och hur mycket fokus man lägger på sin tinnitus. Ofta finns en rädsla för att problemen ska förvärras av höga ljud och man börjar kanske undvika situationer där höga ljud kan förekomma, ibland mer än nödvändigt.

Kbt-behandling vid tinnitus

Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara mycket effektivt för att skapa ett förändrat förhållningssätt till besvären, speciellt med en metod som kallas ACT (Acceptance and Commitment Therapy). De flesta upplever efter en kbt-behandling för tinnitus att ljudet inte alls upplevs som lika obehagligt eller störande som tidigare och att tinnitusen helt har upphört att vara ett problem eller en källa till ångest.

Hur går behandlingen till?

Du kommer att få träffa en psykolog med kbt-inriktning. Inledningsvis kommer psykologen ställa frågor till dig för att utreda din grad av besvär, hur du tänker kring besvären och hur du hanterar dem i vardagen. Du kommer därefter att få lära dig om mekanismerna bakom det obehag och den ångest tinnitus framkallar och hur du kan ändra förhållningssätt till detta obehag och skifta fokus från symtomen. Tillsammans med din psykolog kommer du att arbeta fram veckovisa övningar där du:

  • Lär dig att skifta fokus från din tinnitus.

  • Förändrar negativa känslor som rädsla, ilska och nedstämdhet som din tinnitus medför.

  • Lär dig att acceptera symtomen istället för att kämpa emot dem eller försöka kontrollera dem.

  • Ändrar dina beteendemönster. 

  • Minska stress i vardagen och på jobbet som påverkar besvären.

Du kommer sedan träffa din psykolog varje vecka för att utvärdera hur övningarna har gått och hur dina symtom och ditt mående förändrats.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en tinnitusbehandling sträcker sig mellan 5-8 sessioner.

Tinnitusvård från alla håll – KBT & Audionom

Vi på Svea kbt har ett nära samarbete med audinom Aylin Ågren på Audioteket som arbetat länge med Tinnitusbehandling.

 

Aylin arbetar som legitimerad audionom och har en examen från Karolinska Institutet. Hennes erfarenhet ligger inom den primära hörselvården där hon arbetat med hörselrehabilitering, hörapparatanpassningar och tinnitusvård. I yrkesrollen upplever hon ofta att tinnituspatienter blir förbisedda av hörselvården, inte sällan är det endast de med mycket svåra tinnitusbesvär som får tillgång till ett multiprofessionellt omhändertagande.

 

Via Svea kbt och Audioteket är målsättningen att fylla behovet av en högkvalitativ tinnitusvård utifrån ett holistiskt synsätt.

Mycket av arbetet med tinnitus sker genom samarbete i nätverk och tillsammans ser vi fram emot att
kunna erbjuda hörselinriktad tinnitusvård kombinerat med KBT.

Aylin2grey.jpg

Leg. audionom Aylin Ågren

Om du eller din psykolog upplever att du även skulle gynnas av att träffa en audionom för antingen utredning, behandling eller rådgivning kan din psykolog hjälpa dig och se till att du får träffa Aylin på Audioteket. 

info@audiotek.se

Audiotek