Komplex PTSD – information och råd

I den här artikeln berättar psykologen Maria mer om komplex PTSD. Du får veta mer om vanliga symptom, hur en psykologisk behandling fungerar och annan viktig information som kan vara till hjälp för den som lider av komplex PTSD.

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är komplex PTSD?

Komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är ett syndrom som kan uppstå hos människor som blivit utsatta för en eller flera traumatiska händelser under en längre period eller vid upprepade tillfällen. Vid komplex PTSD är det vanligt att uppleva samma symtom som vid vanlig PTSD men symtombilden är ofta betydligt svårare. Detta beror framför allt på att människor som drabbas ofta genomgår en varaktig personlighetsförändring som påverkar känsloregleringen, det interpersonella samspelet och självbilden, vilket sällan inträffar hos människor med vanlig PTSD.

Komplex PTSD kräver därför ofta även en längre behandling och fler interventioner än vad vanlig PTSD gör. Läs mer information om PTSD.

3 vanliga symtom vid komplex ptsd

Utöver PTSD-symtom är det vanligt att uppleva följande symtom vid komplex PTSD:

1. Svårt att reglera känslor

Människor med komplex PTSD upplever ofta sorg, ilska och andra negativa känslor i större uträckning än vad andra människor gör. De har dessutom svårt att reglera negativa känslor som uppstår, vilket ofta resulterar i utbrott och olika självdestruktiva beteenden. Det är även vanligt att de dissocierar vid stress samt att de har svårt att uppleva positiva känslor som glädje och intresse.

2. Negativ självbild och låg självkänsla

Det är vanligt att människor med komplex PTSD anser sig själva vara värdelösa eller hjälplösa samt att de upplever starka känslor av skuld och skam i relation till de traumatiska händelserna.

3. Relationsproblem

Många människor med komplex PTSD har svårt att känna sig nära och lita på andra människor vilket ofta resulterar i att de distanserar sig från andra människor. Andra med komplex PTSD strävar istället efter att hitta någon som kan rädda de och skapar därför väldigt intensiva relationer som ofta är svåra att upprätthålla.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom PTSD behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vem kan drabbas av komplex PTSD

Alla som varit med om en traumatisk upplevelse kan drabbas av komplex PTSD. Med det sagt finns det vissa faktorer som ökar risken. Om man blivit utsatt för en eller flera traumatiska upplevelser i barndomen är risken högre att man drabbas. Har man blivit utsatt för traumatiska upplevelser under en längre period där det dessutom varit omöjligt att fly eller få hjälp, som vid ex. tortyr eller kidnappning, är risken också högre att man drabbas. Läs mer information om trauma.

Ytterligare faktorer som kan påverka är om man varit utsatt för flera trauman snarare än ett enskilt trauma, men självklart finns det människor som utvecklar komplex PTSD trots att det enbart genomgått en enskild traumatisk händelse. Den traumatiska upplevelsens natur har också en inverkan på risken för att utveckla problemen.

Externa naturkatastrofer orsakar sällan orsakar komplex PTSD, medan interpersonella upplevelser, alltså traumatiska upplevelser som människor utsätter andra människor för, ofta gör det. Risken för att utveckla problemen  är dessutom betydligt högre om förövaren är någon som står en nära, som ex. en förälder eller en partner, snarare än en främling.

Att leva med komplex PTSD

Människor med komplex PTSD drabbas ofta av olika typer av plågsamma minnesbilder och återupplevande av de traumatiska upplevelserna. Dessa känns ofta väldigt verkliga och kan vara svåra att bli av med hur mycket man än försöker.

Har man komplex PTSD är det också vanligt att man ständigt undviker sådant som påminner om de traumatiska upplevelserna, som exempelvis vissa platser, människor, tankar eller känslor, vilket ofta försvårar vardagen och försämrar livskvalitén. Det är också vanligt att man ständigt känner sig hotad och på sin vakt, vilket ofta resulterar i lättskrämdhet och försiktighet.

Som tidigare nämnt är det också vanligt att uppleva personlighetsförändringar vid komplex PTSD. Det innebär ofta problem att kontrollera och reglera känslor som ilska och ledsenhet, vilket kan resultera i olika utbrott och impulsiva handlingar. Det är också vanligt att man har svårt med det interpersonella samspelet, exempelvis att man distanserar sig från andra eller konstant söker sig till någon som kan rädda en.

Människor med komplex PTSD har dessutom ofta svårt med självbilden och kan uppleva att de är annorlunda från alla andra. Det är också vanligt att uppleva känslor av skuld, skam och hjälplöshet i relation till traumat. Hos vissa med personer kan motstridiga tankar och känslor gentemot förövaren uppstå som man själv har svårt att förstå sig på, exempelvis att man känner hat mot förövaren och vill hämnas samtidigt som man kan idealisera förövaren och känna att relationen var speciell.

Test för komplex PTSD

Eftersom komplex PTSD inte finns med i alla diagnossystem, finns inte heller några tydliga riktlinjer när det kommer till bedömning och utredning. Det innebär att utredningen kan se olika ut på olika platser. Med det sagt börjar utredningen vanligtvis med en semistrukturerad intervju där en läkare eller psykolog ställer en massa olika frågor om de olika besvären man upplever.

Om en PTSD diagnos bedöms vara aktuell får man oftast fylla i olika skattningsformulär som mäter symtom samt svårighetsgrad. Därefter är det vanligt att en CAPS-5 intervju genomförs. CAPS-5 är en strukturerad klinisk intervju som används för att fastställa om det föreligger en PTSD diagnos, detta inkluderar komplex PTSD.

Intervjun består av totalt 30 frågor, exklusive alla följdfrågor, och tar ungefär 60 minuter att genomföra. När alla tester och intervjuer gjorts gör läkaren eller psykologen en bedömning och eventuellt sätter en diagnos.

Behandling av komplex ptsd

Behandlingsmetoder som används för att behandla PTSD kan även användas för att behandla komplex PTSD. Skillnaden är att man vid komplex PTSD kan behöva lägga till vissa interventioner för att bli av med alla symtom, t.ex. känslohantering, men i vissa fall är det vanliga behandlingsupplägget tillräckligt. Nedan beskrivs de två behandlingsmetoderna som har mest forskningsstöd för PTSD, och därmed även komplex PTSD.

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Vid EMDR försöker man bearbeta de traumatiska händelserna och lagra de i minnet på ett mer adaptivt sätt. Detta gör man genom att samtala om traumat och sedan undersöka vilka tankar och känslor som uppstår.

Man vill alltså att man mer eller mindre associerar fritt för att helt enkelt kunna undersöka olika associativa banor i hjärnan, för att på så sätt bearbeta minnet. För att underlätta den fria associationen används en särskild sorts ögonrörelse med jämna mellanrum under sessionen, men även andra sinnen kan komma att användas.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT)

TF-KBT är ett samlingsnamn för en rad olika behandlingar för PTSD och andra traumarelaterade besvär. Behandlingen med mest forskningsstöd är ”prolonged exposure” (PE). PE brukar i regel bestå av 8-15 sessioner som varar i allt mellan 45 till 90 minuter.

Målet med PE är att ständigt aktivera rädslostrukturen, bestående av olika tankar, känslor och beteenden som skapats till följd av traumat, för att möjliggöra nya mer adaptiva sätt att tänka, känna och agera kring det som hänt. Detta görs med hjälp av något som kallas för exponering.

Under behandlingen använder man sig av två olika typer av exponering, nämligen exponering in vivo och imaginativ exponering. Vid exponering in vivo får man på ett säkert och kontrollerat sätt närma sig de olika situationer, platser, saker eller människor som man ständigt undviker och/eller är rädd för på grund av traumat. Detta gör man om och om igen tills man inser att det man undviker egentligen är ofarligt, vilket i sin tur resulterar i att ångestnivån sjunker.

Vid imaginativ exponering får man vid upprepade tillfällen återuppleva traumat för sitt inre öga samtidigt som man berättar vad det är man upplever i detalj. Syftet med detta är att möjliggöra bearbetning av traumat samt att skapa ett mer adaptivt förhållningssätt till minnet av det som hänt. PE har väldigt goda behandlingseffekter och de flesta mår bättre redan efter några sessioner.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Vill du veta mer om behandling av PTSD så här du välkommen att kontakta oss för ett första bedömningssamtal där vi kan ge dig rekommendationer om både behandlingsmetoder och lämplig psykolog.