Öppenhet – personlighetsdraget

Öppenhet är ett av de centrala personlighetsdragen som utgör femfaktorteorin. Det karakteriseras av en individs mottaglighet för nya upplevelser, intryck och idéer. Personer med hög grad av öppenhet tenderar att vara nyfikna, kreativa och ha en känsla för estetik.

Psykolog Victoria Castorina

Författare

Victoria Castorina

Victoria Castorina är leg. Psykolog och tog sin examen vid Linnéuniversitetet där hon erhöll kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Vad är öppenhet?

Öppenhet är en personlighetsdimension som beskriver en persons benägenhet att söka sig till och uppskatta nya upplevelser och idéer. Det innebär en vilja att utforska okända områden och att vara öppen inför idén om att andra personer kan tänka och känna annorlunda än en själv. Människor med hög öppenhet har ofta ett brett spektrum av intressen och en livlig fantasi.

Öppenhet kan ta sig i uttryck genom flertalet olika beteenden och attityder. Det kan röra sig om att uppskatta konst och musik, att vara intellektuellt nyfiken eller att ägna sig åt att utforska sin fantasivärld. Personer som rankas högt på öppenhet är ofta öppna för andra kulturer och är mindre benägna att hålla fast vid traditionella och konservativa synsätt.

Gör personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Öppenhet för erfarenheter

Öppenhet för erfarenheter är en aspekt av öppenhet som avser en individs mottaglighet för nya idéer och deras engagemang i kreativa och intellektuella aktiviteter.

Det inkluderar en uppskattning för konstnärliga och estetiska upplevelser, en vilja att utforska sina egna känslor och en nyfikenhet på det inre livet och omvärlden. Denna dimension innebär även en hög tolerans för tvetydighet och en stark tendens att söka efter meningsfulla och komplexa idéer.

5 egenskaper som kännetecknar personlighetsdraget öppenhet

Personlighetsdraget öppenhet består av flera egenskaper som beskriver hur individer interagerar med världen omkring dem. Här är några av de mest framträdande egenskaperna:

1. Fantasi:

Personer med hög öppenhet har en livlig och rik fantasi. De kan lätt drömma sig bort och uppskattar att tänka i abstrakta och symboliska termer. Deras inre värld är ofta lika verklig och viktig som den yttre.

2. Konstnärliga intressen:

De som är öppna tenderar att ha ett starkt intresse för konst och estetik. De uppskattar skönhet i olika former, från musik och litteratur till visuell konst. De är även ofta själva engagerade i kreativa projekt.

3. Känslomässig medvetenhet:

En hög grad av öppenhet innebär också en öppenhet för känslomässiga upplevelser. Dessa personer är ofta medvetna om sina egna känslor och uttrycker dem lättare än andra.

4. Intellektuell nyfikenhet:

Öppna individer är intellektuellt nyfikna och söker aktivt efter nya kunskaper och erfarenheter. De tycker om att utforska nya idéer, koncept och perspektiv.

5. Icke-konformism:

De som är öppna tenderar att vara mindre benägna att följa traditioner och sociala normer. De föredrar att tänka självständigt och ifrågasätta etablerade sätt att tänka och göra saker.

Hur öppenhet fungerar i olika situationer

Hur öppenhet påverkar beteenden på jobbet

Öppenhet kan ha en betydande inverkan på beteenden och prestationer på arbetsplatsen:

  • Kreativitet: En hög nivå av draget öppenhet främjar kreativt tänkande och nyskapande, vilket underlättar vid uppgifter som kräver problemlösning och utveckling av nya idéer.
  • Flexibilitet: Öppna individer är ofta mer anpassningsbara och flexibla, vilket gör det enklare för dem att ta sig an nya utmaningar och hantera förändringar.
  • Samarbetsvillighet: De tenderar att vara mottagliga för andras idéer och synpunkter, vilket kan underlätta samarbete mellan dem och deras kollegor.
  • Nyinlärning: De har ofta en vilja att ägna sig åt personlig utveckling och vidareutbildningar.

Hur öppenhet påverkar beteenden i relationer

Öppenhet kan också påverka hur individer beter sig i personliga relationer:

  • Nyfikenhet på andra: Deras intresse för nya idéer och upplevelser kan göra dem mer nyfikna och engagerade i sina partners liv och intressen.
  • Empati och förståelse: Öppna individer har en djupare förståelse för andras känslor och perspektiv. Detta bidrar till att de ofta har en starkare empati för andra.
  • Kommunikation: De är vanligtvis bättre på att kommunicera sina egna känslor och tankar, vilket bidrar till att skapa ett relationsklimat som är mer öppet och följaktligen starkare relationer.
  • Konflikthantering: De kan vara mer benägna att hantera konflikter genom öppen diskussion och förhandling, snarare än att undvika dem.

Tips om du vill stärka din öppenhet

Att öka sin öppenhet kan berika livet på många sätt. Här är några tips för att stärka din öppenhet:

Utforska nya intressen:
Prova nya hobbyer eller aktiviteter som du aldrig har testat tidigare.

Läs bredare:
Läs böcker och artiklar inom olika ämnesområden för att vidga dina perspektiv.

Utveckla din kreativitet:
Engagera dig i kreativa aktiviteter som måleri, skrivande eller musik.

Meditera och reflektera:
Använd meditation och reflektion för att bli mer medveten om dina inre känslor och tankar.

Resa:
Besök nya platser och kulturer för att utmana dina invanda sätt att tänka och leva.

Diskutera med andra:
Delta i diskussioner med människor som har olika åsikter och perspektiv än dina egna.

Vad påverkar öppenhet?

Öppenhet kan påverkas av flera faktorer:

Genetik:
Forskning har visat att personlighetsdrag till viss del är ärftliga, vilket innebär att genetiska faktorer kan inverka på hur öppen en person är.

Uppväxt och miljö:
En uppväxtmiljö som uppmuntrar utforskning och kreativitet kan bidra till högre öppenhet.·

Utbildning och erfarenhet:
Högre utbildningsnivå och varierade livserfarenheter kan också främja öppenhet.

Hur mäts öppenhet?

Öppenhet mäts vanligtvis med hjälp av personlighetsinventarier och självrapporteringsformulär, som NEO-PI-R (Revised NEO Personality Inventory).

Dessa tester innehåller en rad frågor som bedömer individens benägenhet att engagera sig i nya idéer, upplevelser och attityder. Varje svar ger en poäng som sammanvägs för att ge en total öppenhetspoäng, vilket hjälper till att fastställa var på skalan av öppenhet en person befinner sig.

Är du nyfiken på om du har en öppen personlighet? Gör personlighetstest på Svea KBT

Vill du veta hur väl personlighetsdraget öppenhet stämmer in på dig? På Svea KBT kan du göra personlighetstest för att få en djupare förståelse av din personlighet.

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
Femfaktormodellen