INFJ – Advokatens personlighet

Personlighetstypen INFJ är en av de 16 personlighetyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Psykolog Rebecka DecaVita

Författare

Psykolog Rebecka Decavita

Rebecka Decavita har psykologexamen med inriktning KBT från Uppsala universitet och även särskild kompetens inom ACT. Jag har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, familjer och föräldrastödjande insatser samt även depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, tvång, fobier, krisstöd, relationsproblem, ätstörningsproblematik och livsförändringar.

Vad betyder personlighetstypen INFJ: Advokatens personlighet?

INFJ utgör en av sexton personlighetstyper i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI),

där I står för introversion, N står för intuition, F för känsla och J för bedömning.

Kortfattat kan INFJ-personligheten beskrivas som principfast, idealistisk och med tydliga värderingar. Inte sällan handlar det om att göra rätt och rättvist och att hjälpa andra. Personen drivs av en känsla av att ha ett unikt syfte att fullfölja och gör detta med stor eftertanke och omsorg. INFJ uppskattar meningsfulla, djupa samtal mer än småprat och uppfattas ofta som seriös och logisk.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos INFJ?

 • Stöttande och lösningsfokuserad: Engagerad i att få människor att uppnå sin fulla potential. Samt har ett stort engagemang i samhällsfrågor.
 • Relationsorienterad och lyssnande: Värdesätter starkt djupa, meningsfulla relationer och ses ofta lyssna på och bekräfta andras idéer och problem.
 • Fantasifull och initiativrik: Har tydliga idéer om framtiden och känner tillfredsställelse i att uppnå sina visioner.
 • Samvetsgrann och lojal: Brinner ofta för etik och altruism och är lojal till sina egna moraliska värderingar och autenticitet.
 • Privat och konflikträdd: Kan vara svår att lära känna, bete sig avvisande i konflikter  och har en tendens att fly från för intensiva sociala situationer.

INFJ och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta stycken kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra stycken unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för INFJ är följande:

 • Introvert Intuition (Ni): Ger INFJ en förmåga att se mönster och dra slutsatser som inte är direkt observerbara.
 • Extrovert Känsla (Fe): Hjälper INFJ att kunna relatera till andras känslor och värderingar vilket gör att personen kan kommunicera effektivt och arbeta för en positiv social miljö.
 • Introvert Tänkande (Ti): Gör att INFJ har ett logiskt och kritiskt tänkande som leder till välgrundade beslut och problemlösning.
 • Extrovert Förnimmelse (Se): Är INFJ:s svagaste funktion, vilket kan leda till att personen missar att se detaljer i sin omgivning. Utmaningen här är att utveckla en medveten närvaro för situationen i nuet.

Vilka olika undertyper av INFJ finns det?

Två undertyper av INFJ: INFJ-A och INFJ-T kan ge en extra inblick i hur personer med samma personlighetstyp ändå kan skilja sig åt. Självförtroende, stresshantering, socialt beteende och emotionell stabilitet är faktorer som tas hänsyn till i bedömningen. 

INFJ-A (Assertive)

Självförtroende: Tenderar att vara självsäker beträffande förmågor och beslut. Mindre vanligt att personen söker social bekräftelse.  

Stresshantering: Hanterar stress väl och förblir lugn i stressande situationer. Mindre benägen att oroa sig om potentiella negativa konsekvenser.

Förändring och utveckling: Känner sig ofta nöjd med sina prestationer och är mindre intresserad av förändring.

Konflikthantering: Tar itu med konflikter på ett självsäkert sätt. Sätter gränser och uppnår på så vis balans.

Hantera kritik: Bra på att se kritik som konstruktiv feedback. Känner sig trygg i osäkra situationer.

INFJ-T (Turbulent)

Självtvivel: Benägen att tvivla på sig själv, grubbla och ändra sig. Är mer försiktig och osäker i främmande situationer.

Stresshantering: Upplever högre nivåer av stress och oro och är oftare oroad för potentiella negativa konsekvenser. Detta kan göra att personen har svårare att återhämta sig efter negativa upplevelser. 

Förändring och utveckling: Benägen att känna att personen måste förbättra sig själv och ständigt utvecklas.

Känslig för kritik: Tar kritik personligt och ser det som ett misslyckande. Ältar ofta vilket kan ha en negativ inverkan på det allmänna måendet.

Vilka styrkor och svagheter finns det med INFJ?

Styrkor

 • Uppmärksam på andras behov
 • Kreativ och konstnärlig
 • Framtidsorienterad
 • Värdesätter nära och djupa relationer
 • Vill ta reda på meningen med livet
 • Idealistisk

Svagheter

 • Kan vara överkänslig
 • Är ibland svår att lära känna
 • Envis
 • Ogillar konfrontationer
 • Kan ha orimligt höga förväntningar

Vilka yrken passar för INFJ?

Snarare än att motiveras av status och pengar så drivs INFJ av meningsfulla arbetsrelationer och personlig utveckling. INFJ passar för många olika yrken och kan därför ha svårt att navigera och välja bland alla potentiella möjligheter. 

Att att få använda sin altruistiska och empatiska sida i sitt yrke är en stor motivator för INJF. Ofta dras personen till jobb som handlar om att lösa mänskliga problem, antingen på ett personlig eller generellt plan. Arbetsplatser som är för rigida eller kompetitiva är inte optimala för denna personlighetstyp. 

Några specifika yrken kan vara:

 • Psykolog
 • Socialarbetare
 • Terapeut
 • Lärare
 • HR-specialist
 • Miljövetare eller samhällsplanerare
 • Författare
 • Grafisk designer
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Konstnär

INFJ och relationer

Liksom i sina övriga relationer så söker INFJ efter ett djup och en meningsfullhet även i sina romantiska relationer. INFJ har livlig fantasi och fantiserar lätt upp en bild av den perfekta partnern. Det kan alltså ta tid för personen att träffa den rätta eftersom få kan leva upp till INJF:s ideal.

Som partner är INJF varm, omhändertagande, insiktsfull och ärlig. Personen har stark integritet och ogillar att partnern försöker övertala eller förändra hen. Därför passar INJF bäst med likasinnade eller med någon som accepterar hen för den hen är.

I relationer tenderar INFJ att:

 • Värdesätta kommunikation och djupare samtal. INJF vill kommunicera öppet och ärligt med sina känslor och önskar detta även av sin partner.
 • Vara kreativ och tänka ”utanför boxen” både när det kommer till gemensamma aktiviteter och när det gäller relationsupplägg.
 • Ha behov av egentid för att hinna reflektera och ladda batterierna.
 • Vara tålmodig, förstående och lojal. INJF har även en tendens att vara beskyddande mot sin partner och ta på sig den större delen av ansvaret i en relation.
 • Ha höga ideal och förväntningar på partnern. INJF ser långsiktigt på relationen och går in i den med en ambition om att den ska hålla.

Vanliga frågor och svar om INFJ-personligheter

Är INFJ en sällsynt personlighetstyp?

Ja! INFJ anses vara den ovanligaste personlighetstypen.

Hur många procent av människor är INFJ?

1-2% av populationen är INFJ varav 1% av männen och ca 2% av kvinnorna.

Vilka kändisar är INFJ?

Mahatma Gandhi, J.K. Rowling, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Carl Jung, Eleanor Roosevelt, Florence Nightingale och Mother Teresa. Dessa personer är kända inte enbart på grund av sina prestationer, utan även för sitt djup och engagemang. Vilket är typiskt för INFJ-personligheten

Hur hanterar INFJ-personer stress?

Det är inte ovanligt att INFJ fokuserar så mycket på sina ideal att personen inte hinner se om sina egna behov. Ett mönster som lätt kan leda till allt för mycket stress och i förlängningen, utbrändhet.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med INFJ?

ENFP, ENTP, INFP och ENFJ brukar ses som mest kompatibla med INFJ i relationer. ESTJ, ISTJ, ESTP och ISTP anses däremot passa sämre ihop med INFJ.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ISTJ?

ENFP, ENTP, INFP och ENFJ brukar ses som mest kompatibla med INTP i relationer. ESTJ, ISTJ, ESTP och ISTP anses däremot passa sämre ihop med INFJ.

Är INFJ en introvert eller extrovert personlighetstyp?

Introvert. Utav sexton personlighetstyper i MBTI så är åtta introverta. INFJ hör till en av dem.

Har du personlighetstypen INFJ? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper