ESTJ – Direktörens personlighet

ESTJ är en av de 16 personlighetstyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Bokstaven E står för extroversion, S står för sinnesförnimmelse, T för tanke och J för bedömning. Kortfattat kan man beskriva denna personlighetstyp som logiskt tänkande, handlingskraftig och regelstyrd.

Författare: Psykologkandidat Hugo Kylberg
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ESTJ: Direktörens personlighet?

Individer med personlighetstypen ESTJ beskrivs ofta som logiska och handlingskraftiga. De är bestämda och fokuserar på att säkerställa att saker och ting fungerar smidigt och enligt reglerna. De har starka övertygelser och besitter sunt omdöme – och de förväntar sig att andra också ska följa samma principer.

Individer med denna personlighetstyp tenderar att värdera tradition, regler och säkerhet högt. Att upprätthålla status quo är viktigt för ESTJs, och de engagerar sig ofta i samhällsuppgifter, myndigheter och samhällsorganisationer. På grund av denna inställning till livet kan en ESTJ ibland uppfattas som rigid, envis och orubblig.

Deras handlingskraftiga attityd gör det enkelt för ESTJs att anta ledarskapsroller. Deras självsäkerhet och starka övertygelser hjälper ESTJs att skapa och genomföra planer. Dock kan de ibland framstå som kritiska, särskilt när andra människor inte lever upp till deras höga standarder.

Folk beskriver ofta ESTJs som förutsägbara, stabila, engagerade och praktiska. De tenderar att vara mycket rättframma och ärliga när det gäller att dela sina åsikter.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ESTJ?

 • Logiskt beslutsfattande: ESTJ-personer är ofta självsäkra i sin förmåga att bedöma en situation objektivt. Beslut tas baserat på logik och fakta, snarare än känslor.
 • Ordnad och strukturerad: Värderar ordning och struktur. Ogillar när andra bryter mot regler eller inte håller löften, samt när situationer förändras mycket och blir oförutsägbara.
 • Problemlösande och handlingskraftig: Tycker om att lösa problem och har lätt för att ta initiativ i en arbetsgrupp.
 • Pålitlig: Tenderar att vara hårt arbetande, noggranna och ansvarstagande. ESTJ-personer brukar därför hålla vad de lovar och förväntar sig att andra gör detsamma.
 • Naturlig ledare: Med handlingskraft, god arbetsmoral, sinne för struktur och god kommunikationsförmåga är det naturligt för ESTJ att formulera mål och leda andra människor i denna riktning.

ESTJ och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för ESTJ är följande:

 • Extrovert tänkande (Te): ESTJ-personer har generellt lätt för att ta rationella och opartiska beslut baserade på objektiv information och logik, snarare än känslor. De uppskattar när tänkande är praktiskt och leder till ett konkret, önskvärt resultat. Därför är denna personlighetstyp inte lika intresserad av abstrakt teoretiskt eller filosofiskt tänkande.
 • Introvert förnimmelse (Si): ESTJ-personer har ofta en stark, detaljerad förmåga att minnas tidigare händelser. De använder sig av tidigare upplevelser för att förstå de sinnesintryck som tas in i nuet. Allt detta blir lättare när deras verklighet följer lättigenkännliga mönster. Därför värderas stabila rutiner och vanor ofta högre än nya upplevelser.
 • Extrovert intuition (Ne): Denna funktion innebär tendensen att söka nya idéer och möjligheter. Detta tillåter ESTJ-personer att bedöma situationer, se nya mönster och revidera tidigare antaganden. Ofta kan förmågan att artikulera och kommunicera dessa mönster ge dessa personer förtroende hos andra.
 • Introvert kännande (Fi): När denna funktion används tillåts ESTJ-personer att ta beslut baserat på känslor istället för logik. Detta är, som tidigare nämnt, inte lika vanligt hos denna personlighetstyp. När detta sker tenderar processen att vara till stor del omedveten, då ESTJ-personer oftast inte är så medvetna om sina känslor.

Vilka olika undertyper av ESTJ finns det?

Vidare finns två underkategorier som kan bidra till en djupare förståelse kring hur individer med samma personlighetstyp kan vara olika. ESTJ-A är en mer emotionellt stabil typ, medan ESTJ-T upplever mer turbulenta känslor. Dessa skillnader sägs få märkbara konsekvenser för sociala relationer.

ESTJ-A (Assertive)

Självsäkerhet: Har stark tro på sina förmågor och beslut. Sällan beroende av andras bekräftelse.

Stresstålighet: Hanterar stress väl och behåller lugnet under pressade situationer. Bekymrar sig mindre för eventuella negativa utfall.

Emotionell stabilitet: Håller sig känslomässigt stabil, även när det är svårt. Upplever sällan drastiska humörförändringar.

Social trygghet: Känner sig bekväm i sociala sammanhang och påverkas mindre av social ångest. Självsäkerheten gör dem mer utåtriktade och beslutsamma i sociala interaktioner.

ESTJ-T (Turbulent)

Självkritik: Har en tendens att tvivla på sig själv och är mer känslig för kritik. Söker ofta bekräftelse från andra.

Stresskänslighet: Upplever högre nivåer av stress och oroar sig mer för potentiella negativa konsekvenser, vilket kan leda till mycket grubblande.

Emotionell reaktivitet: Är mer känslomässigt reaktiv och upplever ofta humörsvängningar. Påverkas starkt av motgångar och negativ feedback.

Social osäkerhet: Kan vara mer tillbakadragen i sociala situationer och uppleva högre nivåer av social ångest. Är ofta mindre beslutsam och mer försiktig i sociala interaktioner.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ESTJ?

Styrkor

 • Pålitlig
 • Praktisk
 • Realistisk
 • God ledarskapsförmåga

Svagheter

 • Svårt att uttrycka känslor
 • Rigid
 • Okänslig

Vilka yrken passar för ESTJ?

ESTJ har starka förmågor att vara pålitliga, följa regler och ramar, samt kommunicera tydligt och rationellt, vilket gör dem till flitiga arbetare och effektiva ledare. Yrken där det finns tydliga mål och ramar är passande för ESTJ.

Några specifika yrken kan vara:

 • Ledare/chef
 • Advokat
 • Ingenjör
 • Domare
 • Entreprenör
 • Militär
 • Administrativa roller

ESTJ och relationer

ESTJ är en utåtriktad personlighetstyp som trivs med mänsklig kontakt. Dock kan brist på kontakt med egna känslor bli en utmaning i relationer. Då det logiska hamnar i centrum när ESTJ-personen tänker och pratar, tar känslorna sig i uttryck mer genom handlingar.

Vidare är dessa individer lojala till sina relationer. De anstränger sig för att uppfylla sina skyldigheter gentemot dem de älskar. De engagerar sig gärna i högtider, födelsedagar och andra sociala evenemang, både som gäst och som värd.

En relationell svårighet för ESTJ är deras tendens att vara rigida med regler och rutiner. Det kan vara svårt för ESTJ att förstå eller anpassa sig till människor som beter sig på ett sätt som de själva ser som fel.

I relationer tenderar ESTJ att:

 • Ta relationella åtaganden på stort allvar.
 • Uppskatta traditioner, regler och rutiner.
 • Styra upp eller engagera sig i sociala evenemang.
 • Ha svårt för när andra avviker från sociala normer.

Vanliga frågor och svar om ESTJ-personligheter

Är ESTJ en sällsynt personlighetstyp?

Nej, ESTJ är en av de vanligare typerna.

Hur många procent av människor är ESTJ?

Cirka 11 % av befolkningen sägs ha ESTJ som personlighetstyp.

Vilka kändisar är ESTJ?

Några exempel på kändisar som sägs ha denna personlighetstyp är:

Michelle Obama
Martha Stewart
George Washington
Alec Baldwin

Vilka är de bästa karriärerna för ESTJ-personer?

Då ESTJ-personer trivs med ramar, regler och ordning innefattar de bästa yrkena ofta uppgifter som innebär att skapa och upprätthålla just regler och ordning. ESTJ trivs tillika i organisationer som har dessa aspekter centrala i sin värdegrund. Exempel kan vara arbeten inom myndigheter, militären, polisen och rättsväsendet.

Hur hanterar ESTJ-personer stress?

En stressfaktor för ESTJ är när struktur och organisation inte finns eller inte följs av andra. När de tvingas in i situationer där de behöver samarbeta med andra som inte följer regler. Även när mycket förändring sker och struktur försvinner blir det lätt extra påfrestande för ESTJ-personen. Däremot frodas ESTJ när det finns en underliggande struktur för hur ett problem ska lösas.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ESTJ?

ISFJ, ISTP, ISTJ och ESFJ är personligheter som sägs vara mer kompatibla med ESTJ, speciellt när det kommer till kärleksrelationer.

Är ESTJ en introvert eller extrovert personlighetstyp?

I Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) finns 16 personlighetstyper, varav 8 menas vara mer extroverta. ESTJ är en av dessa. Dock har denna personlighetstyp även vissa introverta drag. De ser till sitt eget omdöme för att ta beslut, samt trivs med egna vanor och rutiner.

Har du personlighetstypen ESTJ? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper