ESFJ – Väktarens personlighet

ESFJ utgör en av 16 personligheter i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). I personlighetstypen ESFJ står E för extroversion, S för sinnesförnimmelse, F för känsla och J för bedömning. Typerna indikerar hur vi som människor tenderar att bemöta och förhålla oss till oss själva och vår omvärld, vart vi samlar in energi, på vilket sätt vi tar till oss information samt hur vi fattar beslut.

Författare: Psykologkandidat Alba Wallsten
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ESFJ: Väktarens personlighet?

Individer med personlighetstypen ESFJ är sociala och inhämtar energi från att umgås med andra människor. De har en förmåga att få dem som de omger sig med att känna sig trygga och omhändertagna.

Dessa personer tar beslut utifrån känsla och deras egna tolkningar av omvärlden vilket gör att andra uppfattar dem som empatiska och altruistiska. De är ordningsamma och gillar att bemöta uppgifter på ett strukturerat och organiserat sätt.

De med en ESFJ personlighet vill prestera och förbättras, samtidigt som de vill undvika att trampa andra på tårna i processen. De är inkännande och strävar efter andra människors bästa vilket märks när de tar viktiga beslut. Dessa individer känner ofta ett stort ansvar att erbjuda hjälp och stöd till dem i sin omgivning.

Någonting som utmärker dessa individer är deras lojalitet. De vill ofta vara andra människor till lags samt värderar andras åsikter högt vilket kan leda till att de ofta har svårt att hantera konflikter.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ESFJ?

 • Extrovert och social: Trivs i sociala situationer och hämtar sin energi från att omge sig med andra människor.
 • Empatisk och inkännande: Tar in andras viljor och känslor i de beslut den fattar.
 • Samvetsgrann och organiserad: Sätter upp mål med struktur och väl genomförd planering. Strävar efter att deras prestationer och ansträngningar ska uppskattas av andra.
 • Vänlig och altruistisk: Vill alltid hjälpa andra i dess omgivning. Ses vara goda lyssnare.

ESFJ och kognitiva funktioner

 • Extrovert kännande (Fe): Detta ses vara ESFJ:s dominanta funktion som manifesterar sig i en otrolig förmåga att leva sig in i andras behov och känslor.
 • Introvert förnimmelse (Si): Ses vara grunden till ESFJ:S förmåga att ta in tidigare erfarenheter i sin beslutsfattning.
 • Extrovert intuition (Ne): ESFJ:s ses ha ett kreativt och nytänkande sätt att bemöta problem samt se möjligheter andra inte har förmåga att uppmärksamma. Denna funktion är däremot inte lika framträdande som de två ovannämnda.
 • Introvert tänkande (Ti): En av ESFJ:s svagaste kognitiva funktioner vilket syftar på deras förmåga att sätta sig in i komplexa modeller. ESFJ:s största fokusområden ligger på deras relationer vilket lämnar plats för förbättring inom flexibelt tänkande som denna domän återspeglar.

Vilka olika undertyper av ESFJ finns det?

Dessa underkategorier kan ge en vidare förståelse för hur individer inom samma personlighetstyp kan skilja sig åt från varandra. Inom denna personlighetstyp ser man främst skillnader i självförtroende, initiativtagande och sårbarhet för kritik.

ESFJ-A (Assertive)

Självförtroende: Denna undertyp ses vara självsäkra och är inte rädda för att ta egna initiativ, både på arbetsplatsen som i hemmet.

Självständighet: De är självständiga och står upp för vad de brinner för.
Målinriktade och strukturerade: De har mål som medföljs av en konkret plan på hur dessa ska uppfyllas, detta leder till att de föredrar konkreta och tydliga uppgifter.

Sociala interaktioner: Dessa individer är sociala vilket de har gemensamt med alla tillhörandes ESFJ. De föredrar att arbeta i grupp.

ESFJ-T (Turbulent)

Självtvivel: Denna undertyp kännetecknas av en större sårbarhet inför andras åsikter och kritik vilket kan yttra sig i ett lägre självförtroende.

Självständighet: De har svårt för att ta initiativ och stå upp för sig själva vilket kan leda till att de känner sig stressade i situationer där detta krävs av dem.

Sociala interaktioner: De söker ofta bekräftelse från andra att de är uppskattade och tar rätt beslut. De kan på grund av deras självtvivel ha svårare att hantera gruppkonstellationer samtidigt de är sociala och får energi från att umgås med andra.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ESFJ?

Styrkor

 • Lojala mot sina vänner och sin familj
 • Inkännande och empatiska
 • Strukturerade och organiserade
 • Plikttrogna och ansvarfulla

Svagheter

 • Kan oroa sig för hur de uppfattas av andra och vara känsliga för kritik
 • Kan ha svårt att hantera konflikter
 • Upplever det som en utmaning att gå utanför deras föredragna struktur och vara aningen rigida i utförandet av sina uppgifter
 • Risk att de utnyttjas av andra i sin vilja att göra gott och hjälpa till

Vilka yrken passar för ESFJ?

ESFJ har en förmåga att ena människor samt få dem att känna sig trygga och omhändertagna. De är sociala och inkännande. De lämpar sig för yrken som kräver goda kommunikativa förmågor och en välutvecklad empati. De är strukturerade och organiserade samt gillar att arbeta inom tydliga ramar.

Några specifika yrken kan vara:

 • Lärare
 • Polis
 • Kurator
 • Receptionist
 • Präst
 • Förskolepedagog
 • Tandläkare

ESFJ och relationer

För människor med denna personlighetstyp är det viktigt med en känsla av samhörighet och gemenskap. De värderar sina relationer högt samt vill att dessa ska vara långsiktiga. De drivs av en stark lojalitet och plikttrogenhet. De vill att deras relationer ska baseras på ömsesidig respekt.

På grund av ESFJ:s starka lojalitet, värme och uppoffrande tendenser kan det finnas en risk att andra tar dessa personer för givet. Detta är någonting som kan tära på dessa individers självkänsla, eftersom de värderar andras åsikter högt.

I relationer tenderar ESFJ att:

 • Ta relationen på stort allvar och sätta denna som högsta prioritet.
 • Värdera alla steg i relationens utveckling samt sträva efter någonting seriöst och långsiktigt.
 • Bli sårade när de upplever att deras partner kritiserar dem.
 • Ta på sig mycket ansvar i hemmet i syfte att göra sin partner glad
 • Behöva lära sig att bemöta och hantera konflikter på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.

Vanliga frågor och svar om ESFJ-personligheter

Är ESFJ en sällsynt personlighetstyp?

Nej, ESFJ är en av de vanligaste personlighetstyperna som en relativt stor del av befolkningen tillhör.

Hur många procent av människor är ESFJ?

5,7% av befolkningen är ESFJ. Denna personlighetstyp är vanligare hos kvinnor, 7,5%, än hos männen som ses ha en prevalens på 2,5%.  

Vilka kändisar är ESFJ?

Eftersom ESFJ är en relativt vanlig personlighetstyp finns det även en del kändisar som tillhör denna kategori. Bland dessa kan man hitta Bill Clinton, Taylor Swift, Tyra Banks, Steve Harvey och Jennifer Lopez. Detta är en blandad grupp som alla kan enas i sina sociala, empatiska och ansvarsfulla egenskaper.

Vilka är de bästa karriärerna för ESFJ-personer?

Eftersom dessa individer ofta är väldigt inkännande, empatiska och sociala lämpar det sig att arbeta inom i yrken som främjar för uttryck av dessa egenskaper. Detta kan handla om arbeten inom vård och omsorg, men även andra yrken där man möter och kommunicerar med andra människor som polis, kurator, präst eller lärare.

Hur hanterar ESFJ-personer stress?

Dessa individer är bra på att hantera stress om de tilldelas uppgifter med tydliga ramar och strukturer. De har lättare att bli stressade i situationer som kräver att de jobbar ensamma, där de upplever att de kritiseras av andra eller där uppgifterna ställer krav på flexibelt tänkande.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ESFJ?

ESFJ ses vara mest kompatibla med personlighetstyperna ISFJ, ESTJ och INFJ. De ses vara minst kompatibla INFP och INTP som kännetecknas av en låg grad av emotionalitet och en högre grad av spontanitet.

Är ESFJ en introvert eller extrovert personlighetstyp?

E i ESFJ står för just egenskapen extroversion. Detta innebär att de personer som har denna personlighetstyp får energi från att umgås med andra människor.

Har du personlighetstypen ESFJ? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper